GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ringar på vattnet.

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Effektfrågan är ett aktuellt ämne och vi på Göteborg Energi arbetar på flera sätt för att bidra till att skapa ett effektivare elnätsystem som klarar framtidens behov. Flexibilitet är ett område som stödjer omställningen till mer förnybar energiproduktion, både lokalt och nationellt, och bidrar till att göra elektrifieringen av samhället mer hållbar. 

Med flexibilitet skapar vi balans

En snabblektion i flexibiltet

Flexibilitet – en del av en hållbar energiomställning

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion. 

Flexibilitet är en av lösningarna för att klara utmaningarna, både lokalt och nationellt, och bidra till en hållbar energiomställning. Det innebär i praktiken att du som kund tillfälligt drar ner din elanvändning alternativt höjer eller sänker produktionen av el. 

Vad är en flexibel resurs?

För dig som kund handlar det om att hitta flexibilitetsresurser i din verksamhet som inte behöver påverka verksamheten eller slutprodukten.

Det kan exempelvis vara kyl, frys, belysning, värmepump, reservkraft, elpanna, elbilsladdare, batterier, ventilation eller delar av produktionen som kan stängas av under en begränsad period utan att produkten påverkas. 

Vad är flexibilitet?

Flexibilitet i elsystemet är möjligheten att minska sin elanvändning alternativt öka eller minska sin elproduktion. 

  • stödjer omställning till mer förnybar energiproduktion

  • bidrar till att göra elektrifieringen av samhället mer hållbar 

  • ökar effektiviteten i elsystemet vilket innebär att befintlig infrastruktur kan användas bättre och ger ett mindre behov av att bygga ut elsystemet

  • bidrar till att förebygga effektbrist i det lokala och nationella elnätet

Vanliga frågor om effektflexibilitet

Effektflexibilitet handlar om att nätkunder tillfälligt kan minska sin användning av effekt eller öka sin produktion under tider då det är hög belastning på elnätet.

Handel med flexibilitet innebär att en aktör som tillfälligt kan minska sitt uttag av effekt eller öka sin elproduktion kan sälja den förmågan som en flexibilitetstjänst. 

Elanvändarnas möjligheter att styra sin elförbrukning till tider då elsystemet är mindre ansträngt. 

När företag eller privatpersoner flyttar sina effektuttag i tiden genom att styra om sin elanvändning. Man kan också säga flexibel elanvändning eller laststyrning och det är samma sak. 

Effektflexibilitet är att vid behov kunna:

  • Öka sin elproduktion och skicka ut mer el på nätet

  • Minska sin elanvändning genom laststyrning

  • Dimensionera elsystemet efter de allra högsta topparna. Genom att jämna ut och kapa topparna, är mycket vunnet.

Effektbrist kan uppstå när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt. Det är störst risk för effektbrist under den kalla och mörka perioden över vintern då behovet av effekt är som störst.

Elbrist handlar om att det över lång tid förbrukas mer el än det produceras. I dag är det låg sannolikhet för en sådan situation i Sverige. Sverige är i dag till exempel exportör av el sett till årsförbrukningen – så totalt sett har Sverige ett elenergiöverskott. Trots det totala elenergiöverskottet kan det alltså uppstå tillfällen med effektbrist – och dessa stunder löses vanligtvis genom import av el eller att olika reservkraftverk sätts igång.

Nätkapacitetsbrist inträffar när det finns tillgång till elenergi och effekt i systemet – men att elledningarna inte klarar av att transportera tillräckligt mycket dit den behövs. I Sverige är detta ett bekymmer då mycket av elen produceras i norra Sverige, samtidigt som det är en hög förbrukning i södra Sverige. 

Akademiska Hus först ut på Effekthandel Väst

Göteborgs nya marknadsplats för effektflexibilitet – Effekthandel Väst är i gång. Först ut att erbjuda effektflexibilitet är fastighetsbolaget Akademiska Hus.
icon-closechevron-disc-rightmenu