GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fasaden på Våghuset i Masthuggskajen har en böljande form.

Effektflexibilitet - spara effekt och tjäna pengar

Gör din energianvändning till en inkomstkälla

Vill du sänka ditt företags elkostnader och samtidigt bidra till ett stabilare elnät? Då kan du bli flexleverantör! Effektflexibilitet innebär att ditt företag:

 • får ersättning för att ni är redo att sänka er elanvändning, oavsett om vi behöver använda era flexibilitetsresurser eller inte

 • möjliggör näringslivets elektrifiering som skapar en hållbar stad

 • gör en samhällsinsats som inte behöver ha märkbar påverkan på den egna verksamheten

 • bidrar till att ställa om energisystemet till mer förnybar elproduktion

Effektflexibilitet – en del av en hållbar energiomställning

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion. 

Flexibilitet är en av lösningarna för att klara utmaningarna, både lokalt och nationellt, och bidra till en hållbar energiomställning. Det innebär i praktiken att du som kund tillfälligt drar ner eller ökar din elanvändning alternativt höjer eller sänker produktionen av el

Har ni en flexibel resurs?

Vi hjälper dig att hitta flexibilitetsresurser i er verksamhet som inte behöver påverka verksamheten eller slutprodukten.

Det kan exempelvis vara kyl, frys, belysning, värmepump, reservkraft, elpanna, elbilsladdare, batterier, ventilation eller delar av produktionen som kan stängas av under en kort stund utan att produktionen påverkas negativt. 

Med flexibilitet skapar vi balans

Se filmen som förklarar flexibilitet

Vad är flexibilitet?

Flexibilitet i elsystemet är möjligheten att minska sin elanvändning alternativt öka eller minska sin elproduktion. 

 • stödjer omställning till mer förnybar energiproduktion

 • bidrar till att göra elektrifieringen av samhället mer hållbar 

 • ökar effektiviteten i elsystemet vilket innebär att befintlig infrastruktur kan användas bättre och ger ett mindre behov av att bygga ut elsystemet

 • bidrar till att förebygga effektbrist i det lokala och nationella elnätet

Textilrullar på rad i olika färger.

Anrikt textilföretag blev nöjda flexleverantörer

Ludvig Svensson är det familjeägda textilföretaget som förutom att tillverka textilier med enastående design och funktion är en av de första flexleverantörerna hos Göteborg Energi.
Laddare för elbil.

BatteryLoop växlar upp i flexibilitet

BatteryLoop är en snabbt växande start-up som erbjuder en cirkulär energilagringslösning av återanvända elfordonsbatterier med tillhörande tjänsteplattform. Nu har de anslutit företaget till Effekthandel Väst där de bidrar med elnätsnytta genom att kapa effekttoppar som samtidigt avlastar Göteborgs elnät.

Vanliga frågor om effektflexibilitet

Effektflexibilitet handlar om att nätkunder tillfälligt kan minska sin användning av effekt eller öka sin produktion under tider då det är hög belastning på elnätet.

Handel med flexibilitet innebär att en aktör som tillfälligt kan minska sitt uttag av effekt eller öka sin elproduktion kan sälja den förmågan som en flexibilitetstjänst. 

Elanvändarnas möjligheter att styra sin elförbrukning till tider då elsystemet är mindre ansträngt. 

När företag eller privatpersoner flyttar sina effektuttag i tiden genom att styra om sin elanvändning. Man kan också säga flexibel elanvändning eller laststyrning och det är samma sak. 

Effektflexibilitet är att vid behov kunna:

 • Öka sin elproduktion och skicka ut mer el på nätet

 • Minska sin elanvändning genom laststyrning

 • Dimensionera elsystemet efter de allra högsta topparna. Genom att jämna ut och kapa topparna, är mycket vunnet.

Effektbrist kan uppstå när behovet av el i ett område är större än den mängd el som kan produceras för stunden. Effektbrist handlar alltså inte om hur mycket el som kan produceras totalt över en längre period – utan om hur mycket som produceras vid en viss tidpunkt. Det är störst risk för effektbrist under den kalla och mörka perioden över vintern då behovet av effekt är som störst.

Elbrist handlar om att det över lång tid förbrukas mer el än det produceras. I dag är det låg sannolikhet för en sådan situation i Sverige. Sverige är i dag till exempel exportör av el sett till årsförbrukningen – så totalt sett har Sverige ett elenergiöverskott. Trots det totala elenergiöverskottet kan det alltså uppstå tillfällen med effektbrist – och dessa stunder löses vanligtvis genom import av el eller att olika reservkraftverk sätts igång.

Nätkapacitetsbrist inträffar när det finns tillgång till elenergi och effekt i systemet – men att elledningarna inte klarar av att transportera tillräckligt mycket dit den behövs. I Sverige är detta ett bekymmer då mycket av elen produceras i norra Sverige, samtidigt som det är en hög förbrukning i södra Sverige. 

icon-closechevron-disc-rightmenu