GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ersättning & avgifter

Egenproducerad el

Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

2024 och 2023 års ersättningar och avgifter

Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A. 

Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 7 öre/kWh (8 öre/kWh, 2023)

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW. 

Ersättning

 • Överföringsersättning: 6 öre/kWh. (7 öre/kWh, 2023)

Avgifter

 • Fast avgift¹: 0 kr (6 360 kr/år) (5 760kr/år, 2023)
 • Mätavgift²: 1 500 kr/år

¹Fast avgift debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

Högspänning 10 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1 500 kW

Ersättning

 • Överföringsersättning: 4,85 öre/kWh (5,85 öre/kWh, 2023)

Avgifter

 • Fast avgift¹: 0 kr (9 400 kr/år) (8 400 kr/år, 2023)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,84 kr/kW och månad
 • Reaktiv effektavgiftª: 7,00 kr/kVAr, månad

¹Fast avgift debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

aReaktiv effektavgift debiteras månadsvis under hela året då inmatningen av reaktiv effekt (mätt i kVAr) överskrider tillåten andel av aktiv effekt (mätt i kW). För 130 kV gäller fri in/utmatning av reaktiv effekt upp till 15% av samtidigt inmatad aktiv effekt. För 10 kV gäller fri in-/utmaning av reaktiv effekt upp till 50% av samtidigt inmatad aktiv effekt.

Högspänning 130 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 130 kV.

Ersättning

 • Överföringsersättning höglasttid*: 6,70 öre/kWh (8,70 öre/kWh, 2023)
 • Överföringsersättning låglasttid**: 3,70 öre/kWh (5,70 öre/kWh, 2023)

Avgifter

 • Fast avgift¹: 0 kr (613 200 kr/år*) (482 400 kr/år, 2023)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,23 kr/kW och månad
 • Reaktiv effektavgiftª: 3,5 kr/kVAr, månad

¹Fast avgift debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. 

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

aReaktiv effektavgift debiteras månadsvis under hela året då inmatningen av reaktiv effekt (mätt i kVAr) överskrider tillåten andel av aktiv effekt (mätt i kW). För 130 kV gäller fri in/utmatning av reaktiv effekt upp till 15% av samtidigt inmatad aktiv effekt. För 10 kV gäller fri in-/utmaning av reaktiv effekt upp till 50% av samtidigt inmatad aktiv effekt.

*Överföringsersättningen är den ersättning för nätnyttan per inmatad kWh el. Gäller höglasttid, dvs. helgfri vardag kl. 06-22 under jan, feb, mars samt nov och dec.

**Överföringsersättningen är den ersättning för nätnyttan per inmatad kWh el. Gäller låglasttid, dvs. all övrig tid.

I januari varje år lämnar vi uppgifter om konsumtion och produktion i kWh till Skatteverket. Uppgifterna används av Skatteverket som underlag till deklarationen.

icon-closechevron-disc-rightmenu