GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
För installatörer

Nätanslutning av generatorer - RfG

Denna sida beskriver RfG och de krav det innebär för dig som ska ansluta en generator till GENAB:s nät. RfG, Requirements for Generators, är en europeisk förordning som beskriver processer och krav för nätanslutningar av kraftproduktionsmoduler.

I förordningens första artikel står det "I denna förordning fastställs nätföreskrifter som anger kraven för nätanslutning av kraftproduktionsanläggningar, dvs. synkrona kraftproduktionsmoduler, kraftparksmoduler och havsbaserade kraftparksmoduler, till det sammanlänkade systemet. Den bidrar därför till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel. I förordningen fastställs också skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar förmågan hos kraftproduktionsanläggningarna på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen."

Kraftproduktionsmoduler 

Under samlingsnamnet kraftproduktionsmoduler återfinns synkrona kraftproduktionsmoduler och kraftparksmoduler, definitionen enligt RfG artikel 2 ”Definitioner”:

Synkron kraftproduktionsmodul: en odelbar uppsättning av apparater som kan generera elektrisk energi så att frekvensen av den genererade spänningen, generatorns varvtal och nätspänningens frekvens har ett konstant förhållande och därmed är synkroniserade.

Kraftparksmodul (PPM, Power Park Module): en eller flera elproduktionsenheter som antingen är asynkront anslutna till nätet eller anslutna via kraftelektronik, och som dessutom har en enda anslutningspunkt till ett överföringssystem, ett distributionssystem (inklusive slutet distributionssystem) eller ett system för högspänd likström.

Kravställning kraftproduktionsmoduler

De tekniska kraven i RfG finns i avdelning II och delas upp i fyra kapitel: Allmänna krav för kraftproduktionsmoduler (avdelning II kapitel 1), krav för synkrona kraftproduktionsmoduler (avdelning II kapitel 2), krav för kraftparksmoduler (avdelning II kapitel 3) samt krav för havsbaserade kraftparksmoduler (avdelning II kapitel 4).

RfG och EIFS 2018:2 gäller för alla nya anslutningar till distributionssystemet. Befintliga kraftparksmoduler och synkrona kraftproduktionsmoduler omfattas inte av kraven i RfG och EIFS 2018:2 men vid en modernisering av huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar den tekniska förmågan omfattas även dessa anläggningar av RfG och EIFS 2018:2. 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har valt att använda sig av Energiföretagens branschgemensamma anslutningsguider för kraftparksmoduler och synkrona kraftproduktionsmoduler. I guiderna beskrivs processerna för anslutningsförfarandet från anslutningsavtal fram till ett slutgiltigt driftsmeddelande. De bilagor som ska sändas till GENAB i samband med anslutningsförfarandet har hämtats från Svenska Kraftnät och Energiföretagens branschgemensamma anslutningsguide.  

De olika typer av kraftproduktionsmoduler baseras på anläggningens maximala kontinuerliga effekt och spänningsnivån i anslutningspunkten. Om en anläggning har en spänningsnivå på 110 kV eller över klassas den som typ D.

Gränsvärden för tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ A, B, C och D.

Typ

Anslutningsspänning

Villkor

Märkeffekt vid produktion, Pmax,p

A

<110 kV

och

0,8 kW ≤ Pmax,p < 1,5 MW

B

<110 kV

och

1,5 MW ≤ Pmax,p < 10 MW

C

<110 kV

och

10 MW ≤ Pmax,p < 30 MW

D

≥110 kV

eller

 Pmax,p ≥ 30 MW

Roller och ansvar

I processen för anslutning av kraftproduktionsmoduler samverkar tre parter - ägaren av kraftproduktionsmodulen, berörd systemansvarig (i detta fall GENAB) och berörd systemansvarig för överföringssystemet (i detta fall SvK). 

Enligt artikel 40 i RfG har ägaren av kraftproduktionsmodulen följande ansvar:

1. ”Ägaren av kraftproduktionsanläggningen ska säkerställa att varje kraftproduktionsmodul uppfyller de tillämpliga kraven under anläggningens hela livstid.”

2. ”Ägaren av kraftproduktionsanläggningen ska meddela den berörda systemansvarige om varje planerad förändring av en kraftproduktionsmoduls tekniska förmåga som kan påverka dess överensstämmelse med de tillämpliga kraven enligt denna förordning, innan förändringen inleds.”

3. ”Ägaren av kraftproduktionsanläggningen ska meddela den berörda systemansvarige om alla driftstillbud eller fel i en kraftproduktionsmodul som påverkar dess överensstämmelse med kraven i denna förordning, efter det att dessa händelser inträffat, men utan onödig fördröjning.”

4. ”Ägaren av kraftproduktionsanläggningen ska meddela den berörda systemansvarige om planerade scheman och förfaranden för provning som ska följas för att kontrollera att en kraftproduktionsmodul överensstämmer med kraven i denna förordning, i god tid och innan de tas i bruk. Den berörda systemansvarige ska förhandsgodkänna planerade scheman och förfaranden för provning. Ett sådant godkännande från den berörda systemansvarige ska lämnas så snabbt som möjligt och får inte undanhållas utan skäl.”

5. ”Den berörda systemansvarige får delta i sådana prov och registrera kraftproduktionsmodulens prestanda.”

Enligt artikel 41 i RfG har berörd systemansvarig, i detta fall GENAB, följande ansvar och arbetsuppgifter:

1. ”Bedöma en kraftproduktionsmoduls överensstämmelse med kraven i denna förordning under kraftproduktionsanläggningens hela livstid. Ägaren av kraftproduktionsanläggningen ska informeras om resultatet av denna bedömning.”

2. ”Ha rätt att begära att ägaren av kraftproduktionsanläggningen genomför  överensstämmelseprov och simuleringar, dels återkommande sådana enligt en plan eller ett generellt schema, dels efter varje fel, förändring eller utbyte av någon utrustning som kan påverka kraftproduktionsmodulens överensstämmelse med kraven i denna förordning.”

3. ”Offentliggöra ansvarsfördelningen mellan ägaren av kraftproduktionsanläggningen och den systemansvarige när det gäller överensstämmelseprovning, simulering och övervakning.”

4. ”Berörda systemansvarige får helt eller delvis delegera utförandet av övervakningen av överensstämmelse till tredje parter. I sådana fall ska den berörda systemansvarige fortsätta att säkerställa överensstämmelse med artikel 12 i RfG, inklusive sekretessåtaganden från uppdragstagarens sida.”

5. ”Om överensstämmelseprov eller simuleringar inte kan genomföras enligt överenskommelse mellan den berörda systemansvarige och ägaren av kraftproduktionsanläggningen till följd av orsaker som kan tillskrivas den berörda systemansvarige får den berörda systemansvarige inte utan skäl undanhålla det driftsmeddelande som avses i avdelning III.”

Kortfattat innebär ovanstående att ägaren av en kraftproduktionsmodul är ensamt ansvarig för att säkerställa och verifiera att kraven i RfG och EIFS 2018:2 uppfylls, både vid anslutning och under anläggningens hela livstid. Som berörd systemansvarig, är GENAB ansvarig för att bedöma kraftproduktionsmodulens överenstämmelse med RfG och EIFS2018:2 under anläggningens hela livstid. GENAB är även skyldig att neka anslutning av kraftproduktionsmoduler som inte uppfyller kraven i RfG och EIFS 2018:2.

 

Anslutningsförfarande för kraftparksmoduler

Anslutningsförfarandet samt ansvarsfördelningen mellan GENAB (berörd systemansvarig), Svenska Kraftnät (systemansvarig för överföringssystemet) och ägare av kraftproduktionsmodulen finns beskrivet i Energiföretagens Anslutningsguide kraftparksmoduler. Notera att berörd systemansvarig som benämns i guiderna i detta fall avser GENAB, samt att anslutningsprocessen för kraftproduktionsmoduler av typ C som vill ansluta till GENAB:s elnät likställs med den för moduler av typ D. 

GENAB har valt att inkludera driftsmeddelande om spänningssättning i anslutningsprocessen för kraftparksmoduler av typ B och att de dokument och förberedelser som ska vara framtagna/genomförda inför driftsmeddelandet om spänningssättning beskrivs på denna sida. 

För samtliga kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska GENAB:s bilaga A skickas in i samband med förfrågan.

Kraftparksmodul Typ B

I anslutningsprocessen för kraftparksmoduler av typ B till GENAB:s nät ingår två driftsmeddelanden - driftsmeddelande om spänningssättning och slutgiltigt driftsmeddelande. Anslutningsprocessen för kraftparksmoduler av typ B beskrivs i kort av figuren nedan, under Läs mer. I anslutningsavtalet specificeras de projektspecifika kraven enligt RfG och EIFS 2018:2 av GENAB och/eller systemansvarig för överföringssystemet, i detta fall SvK, samt de förberedelser och den dokumentation som ska vara genomförda och framtagna inför varje driftsmeddelande. Projektspecifika krav och uppgifter enligt RfG finns i SvK:s Bilaga 1 - Projektspecifika uppgifter och krav. Anslutningsprocessen för kraftparksmoduler av typ B är sammanfattad i figuren nedan. 

De bilagor som ägaren av kraftparksmodulen ska skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande specificeras nedan.

Bilagor

Dessa bilagor ska ägaren av kraftparksmodulen skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande.

Dokumentationen som ska tillhandahållas för del 1 är specificerad i SvK:s bilaga 2. Utöver detta kan ytterligare förberedelser och dokumentation tillkomma i del 1, som specificeras av GENAB i anslutningsavtalet. De kraftproduktionsmodul-dokument som GENAB har rätt att begära från ägaren av kraftproduktionsanläggningen är specificerat i 2.3 i Energiföretagens "Anslutningsguide kraftparksmoduler".

GENAB utfärdar driftsmeddelande om spänningssättning, som ger ägaren av kraftparksmodulen tillstånd att spänningssätta sin anläggning. Inför spänningssättning ska GENAB ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation och provning av reläskydd. Dokumentationen skall delges GENAB senast tre månader innan planerat datum för spänningssättning.

I dokumentationen och krav för del 2 ingår följande 

Dokumentation av genomfört överensstämmelseprov av LFSM-O-svar.

 • Instruktioner för provning finns i SvK:s Bilaga 6: Provning: 2.8 Begränsat frekvenskänslighetsläge vid överfrekvens LFSM-O.

 • Istället för att utföra proven kan ägaren av kraftproduktionsmodulen tillhandahålla utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med det relevanta kravet. 

Dokumentation av genomförda överensstämmelsesimuleringar av LFSM-O-svar vid inmatning av snabb felström, förmåga till feltålighet och återhämtning av aktiv effekt efter fel enligt RfG artikel 54

 • Istället för att utföra simuleringarna kan ägaren av kraftproduktionsmodulen tillhandahålla utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med det relevanta kravet. 

Dokumentation av simuleringar enligt instruktioner i SvK:s Bilaga 7

 • 3.1 Begränsat frekvenskänslighetsläge vid överfrekvens – LFSM-O.

 • 4.1 Reaktiv effekt-/Mvar reglering.

 • 4.2 Reglerbarhet av spänning.

 • 5.1 Feltålighet och återhämtning av aktiv effekt efter fel.

Uppdaterade anläggningsdata i det fall att det skiljer sig från tidigare uppgifter.

Försäkran om fullständig överensstämmelse enligt GENAB:s Bilaga B.

Det slutgiltiga driftsmeddelandet ger tillstånd för drift av anläggningen tills vidare. Dokumentationen för del 3 ska delges GENAB senast 2 månader innan planerat datum för permanent drift. 

 

 

Kraftparksmodul Typ C och D

I denna process ingår tre olika driftsmeddelanden med tillhörande krav - driftsmeddelande om spänningssättning, tillfälligt driftsmeddelande och slutgiltigt driftsmeddelande. Anslutningsprocessen för en kraftparksmodul inleds formellt vid tecknandet av anslutningsavtal. I anslutningsavtalet specificeras de projektspecifika kraven enligt RfG och EIFS 2018:2 av GENAB och/eller systemansvarig för överföringssystemet, i detta fall SvK, samt de förberedelser och den dokumentation som ska vara genomförda och framtagna inför varje driftsmeddelande. Projektspecifika krav och uppgifter enligt RfG finns i SvK:s Bilaga 1 - Projektspecifika uppgifter och krav. 

Anslutningsprocessen för kraftparksmoduler av typ C och D är sammanfattad i figuren nedan.

De bilagor som ägaren av kraftparksmodulen ska skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande specificeras nedan.

Bilagor

Dessa bilagor ska ägaren av kraftparksmodulen skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande.

Dokumentationen för del 1 är specificerad i SvK:s bilaga 2, samt övriga förberedelser och dokumentation som specificeras av GENAB i anslutningsavtalet. GENAB utfärdar driftsmeddelande om spänningssättning, vilket är reglerat i RfG avdelning III, artikel 34. Detta driftsmeddelande ger ägaren av kraftparksmodulen tillstånd att spänningssätta sin anläggning. Inför spänningssättning ska GENAB ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation och provning av reläskydd. Dokumentationen i del 1 skall delges GENAB senast tre månader innan planerat datum för spänningssättning.

Dokumentationen och krav för del 2 är specificerad i SvK:s bilagor 3, 4, 5 och 6 samt i GENAB's bilaga C för typ C eller bilaga D för typ D där försäkran om överenstämmelse lämnas. Utöver detta ska även utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för kraftproduktionsmoduler, om dessa åberopas som styrkande dokumentation för överensstämmelse tillhandahållas. GENAB kan även komma att efterfråga ytterligare detaljerade tekniska uppgifter med betydelse för nätanslutningen. För att kontrollera överensstämmelse har GENAB rätt att utföra egna simuleringar med simuleringsmodeller som tillhandahålls av ägaren av kraftparksmodulen. GENAB ska även ges möjlighet att delta i prov och registrera kraftproduktionsmodulens prestanda. Det tillfälliga driftsmeddelandet som regleras i RfG avdelning III, artikel 35, utfärdas av GENAB och är giltigt i maximalt 24 månader. Driftsmeddelandet ger ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att producera effekt under en begränsad tidsperiod för överensstämmelseprovning och modellvalidering. Samtlig dokumentation i del 2 ska delges GENAB senast 2 månader före planerat datum för start av provdrift.

Dokumentationen och krav för del 3 är specificerade i SvK:s bilagor 3, 5, 6 och 7 samt i GENAB:s bilaga C för typ C eller bilaga D för typ D där försäkran om överenstämmelse lämnas. Det slutgiltiga driftsmeddelandet är reglerat i RfG Avdelning III, artikel 36 och ger tillstånd för drift av anläggningen tills vidare. Dokumentationen för del 3 skall delges GENAB senast 2 månader innan planerat datum för permanent drift. 

 

 

Bilagor kraftparksmoduler

SvK Bilaga 1: Projektspecifika uppgifter och krav

SvK Bilaga 2: Underlag för spänningssättning

SvK Bilaga 3: Anläggningsdata

SvK Bilaga 4: Simuleringsmodeller

SvK Bilaga 5: Simulering

SvK Bilaga 6: Provning

SvK Bilaga 7: Modellvalidering

GENAB Bilaga A

GENAB Bilaga B för kraftparksmoduler

GENAB Bilaga C för kraftparksmoduler

GENAB Bilaga D för kraftparksmoduler

Skicka in dokumentation

För samtliga kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska GENAB:s bilaga A skickas in i samband med förfrågan. Använd ämnesrad "Anslutning RfG".

Anslutningsförfarande för synkrona kraftproduktionsmoduler

Anslutningsförfarandet samt ansvarsfördelningen mellan GENAB (berörd systemansvarig), Svenska Kraftnät (systemansvarig för överföringssystemet) och ägare av kraftproduktionsmodulen finns beskrivet i Energiföretagens Anslutningsguide synkrona kraftproduktionsmoduler. Notera att berörd systemansvarig som benämns i guiderna i detta fall avser GENAB, samt att anslutningsprocessen för kraftproduktionsmoduler av typ C som vill ansluta till GENAB:s elnät likställs med den för moduler av typ D. 

GENAB har valt att inkludera driftsmeddelande om spänningssättning i anslutningsprocessen för synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B och att de dokument och förberedelser som ska vara framtagna/genomförda inför driftsmeddelandet om spänningssättning beskrivs på denna sida. 

För samtliga kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska GENAB:s bilaga A skickas in i samband med förfrågan.

Synkron kraftproduktionsmodul Typ B

I anslutningsprocessen för synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B till GENAB:s nät ingår två driftsmeddelanden - driftsmeddelande om spänningssättning och slutgiltigt driftsmeddelande. Anslutningsprocessen för kraftproduktionsmoduler av typ B beskrivs kort av figuren nedan, under Läs mer. I anslutningsavtalet specificeras de projektspecifika kraven enligt RfG och EIFS 2018:2 av GENAB och/eller systemansvarig för överföringssystemet, i detta fall SvK, samt de förberedelser och den dokumentation som ska vara genomförda och framtagna inför varje driftsmeddelande. Projektspecifika krav och uppgifter enligt RfG finns i SvK:s Bilaga 1 - Projektspecifika uppgifter och krav.

Anslutningsprocessen för kraftproduktionsmoduler av typ B är sammanfattad i figuren nedan.

De bilagor som ägaren av kraftparksmodulen ska skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande specificeras nedan.

Bilagor

Dessa bilagor ska ägaren av kraftproduktionsmodulen skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande.

Dokumentationen som ska tillhandahållas för del 1 är specificerad i SvK:s bilaga 2. Utöver detta kan ytterligare förberedelser och dokumentation tillkomma i del 1, som specificeras av GENAB i anslutningsavtalet. De KPM-dokument som GENAB har rätt att begära från ägaren av kraftproduktionsanläggningen är specificerat i 2.3 i Energiföretagens Anslutningsguide synkrona kraftproduktionsmoduler

GENAB utfärdar driftsmeddelande om spänningssättning, som ger ägaren av kraftproduktionsmodulen tillstånd att spänningssätta sin anläggning. Inför spänningssättning ska GENAB ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation och provning av reläskydd. Dokumentationen ska delges GENAB senast tre månader innan planerat datum för spänningssättning.

I dokumentationen och krav för del 2 ingår följande 

Dokumentation av genomfört överensstämmelseprov av LFSM-O-svar.

 • Instruktioner för provning finns i SvK:s Bilaga 6: Provning: 2.8 Begränsat frekvenskänslighetsläge vid överfrekvens LFSM-O.

 • Istället för att utföra proven kan ägaren av kraftproduktionsmodulen tillhandahålla utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med det relevanta kravet. 

Dokumentation av genomförda överensstämmelsesimuleringar av LFSM-O-svar vid inmatning av snabb felström, förmåga till feltålighet och återhämtning av aktiv effekt efter fel enligt RfG artikel 51. 

 • Istället för att utföra simuleringarna kan ägaren av kraftproduktionsmodulen tillhandahålla utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med det relevanta kravet. 

Dokumentation av simuleringar enligt instruktioner i SvK:s Bilaga 7. 

 • 3.1 Begränsat frekvenskänslighetsläge vid överfrekvens – LFSM-O.

 • 4.1 Reglerbarhet av spänning - Stegförändring av spänningsbörvärdet vid anslutning till överföringssystemet.

 • 5.1 Feltålighet.

 • 5.2 Återhämtning efter fel vid symmetriska fel.

Uppdaterade anläggningsdata i det fall att det skiljer sig från tidigare uppgifter.

Försäkran om fullständig överensstämmelse enligt GENAB:s Bilaga B.

Det slutgiltiga driftsmeddelandet ger tillstånd för drift av anläggningen tills vidare. Dokumentationen för del 3 ska delges GENAB senast 2 månader innan planerat datum för permanent drift.

 

 

Synkron kraftproduktionsmodul Typ C och D

I denna process ingår tre olika driftsmeddelanden med tillhörande krav - driftsmeddelande om spänningssättning, tillfälligt driftsmeddelande och slutgiltigt driftsmeddelande. Anslutningsprocessen för en kraftproduktionsmodul inleds formellt vid tecknandet av anslutningsavtal. I anslutningsavtalet specificeras de projektspecifika kraven enligt RfG och EIFS 2018:2 av GENAB och/eller systemansvarig för överföringssystemet, i detta fall SvK, samt de förberedelser och den dokumentation som ska vara genomförda och framtagna inför varje driftsmeddelande. Projektspecifika krav och uppgifter enligt RfG finns i SvK:s Bilaga 1 - Projektspecifika uppgifter och krav. 

Anslutningsprocessen för kraftproduktionsmoduler av typ C och D är sammanfattad i figuren nedan.

De bilagor som ägaren av kraftproduktionsmodulen ska skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande specificeras nedan.

Bilagor

Dessa bilagor ska ägaren av kraftproduktionsmodulen skicka in till GENAB inför respektive driftsmeddelande.

Dokumentationen för del 1 är specificerad i SvK:s bilaga 2, samt övriga förberedelser och dokumentation som specificeras av GENAB i anslutningsavtalet. GENAB utfärdar driftsmeddelande om spänningssättning, vilket är reglerat i RfG artikel 34. Detta driftsmeddelande ger ägaren av kraftproduktionsmodulen tillstånd att spänningssätta sin anläggning. Inför spänningssättning ska GENAB ges tillträde för besiktningar, kontroll av dokumentation och provning av reläskydd. Dokumentationen ska delges GENAB senast tre månader innan planerat datum för spänningssättning

Dokumentationen och krav för del 2 är specificerad i SvK:s bilagor 3, 4, 5 och 6 samt i GENAB:s bilaga C för typ C eller bilaga D för typ D där försäkran om överenstämmelse lämnas. Utöver detta ska även utrustningscertifikat som utfärdats av ett behörigt certifieringsorgan för kraftproduktionsmoduler, om dessa åberopas som styrkande dokumentation för överensstämmelse, tillhandahållas. GENAB kan även komma att efterfråga ytterligare detaljerade tekniska uppgifter med betydelse för nätanslutningen. För att kontrollera överensstämmelse har GENAB rätt att utföra egna simuleringar med simuleringsmodeller som tillhandahålls av ägaren av kraftproduktionsmodulen. GENAB ska även ges möjlighet att delta i prov och registrera kraftproduktionsmodulens prestanda. Det tillfälliga driftsmeddelandet som regleras i RfG artikel 35, utfärdas av GENAB och är giltigt i maximalt 24 månader. Driftsmeddelandet ger ägaren av kraftproduktionsmodulen rätt att producera effekt under en begränsad tidsperiod för överensstämmelseprovning och modellvalidering. Samtlig dokumentation i del 2 ska delges GENAB senast 2 månader före planerat datum för start av provdrift.

Dokumentationen och krav för del 3 är specificerade i SvK:s bilagor 3, 5, 6 och 7 samt i GENAB:s bilaga C för typ C eller bilaga D för typ D där försäkran om överenstämmelse lämnas. Det slutgiltiga driftsmeddelandet är reglerat i RfG artikel 36 och ger tillstånd för drift av anläggningen tills vidare. Dokumentationen för del 3 ska delges GENAB senast 2 månader innan planerat datum för permanent drift.  

 

 

Bilagor synkrona kraftproduktionsmoduler

SvK Bilaga 1: Projektspecifika uppgifter och krav

SvK Bilaga 2: Underlag för spänningssättning

SvK Bilaga 3: Anläggningsdata

SvK Bilaga 4: Simuleringsmodeller

SvK Bilaga 5: Simulering

SvK Bilaga 6: Provning

SvK Bilaga 7: Modellvalidering

GENAB Bilaga A

GENAB Bilaga B för synkrona kraftproduktionssmoduler

GENAB Bilaga C för synkrona kraftproduktionsmoduler

GENAB Bilaga D för synkrona kraftproduktionsmoduler

Skicka in dokumentation

För samtliga kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D ska GENAB:s bilaga A skickas in i samband med förfrågan. Använd ämnesrad "Anslutning RfG".

Återkommande verifiering

Ägaren av anläggningen ska säkerställa att kraftproduktionsmodulen uppfyller kraven i RfG och EIFS 2018:2 och GENAB ansvarar för att bedöma kravuppfyllnaden under anläggningens hela livstid. Därför har GENAB rätt att begära att ägaren av kraftproduktionsanläggningen genomför överensstämmelseprov och simuleringar då upprepad provning är motiverad. 

Begränsat driftsmeddelande

Utöver de tre driftsmeddelanden i anslutningsprocessen finns ett "Begränsat driftsmeddelande", som regleras i RfG avdelning III, artikel 37. Ägaren av en kraftproduktionsmodul som beviljats ett slutligt driftsmeddelande ska omedelbart och utan fördröjning (efter att följande händelser inträffat) informera GENAB om:

 • anläggningen tillfälligt är föremål för antingen betydande ändring eller förlust av dess tekniska förmåga som därmed kan påverka överensstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG och EIFS 2018:2. 

 • utrustningsfel leder till bristande överensstämmelse med de tillämpliga kraven i RfG och EIFS 2018:2. 

För mer detaljerad information samt ansvarsfördelning vid begränsat driftsmeddelande hänvisas till kapitel 2.5 i Energiföretagens anslutningsguider: Nya branschgemensamma vägledningar för nätanslutning.

Vanliga frågor om RfG

Här hittar du det vanligaste frågorna och svaren på frågor som rör Requirements for Generators

Nej, vid frågor kontakta oss via mejl, använd ämnesrad "Anslutning energilager".

Admin.Ansluta@goteborgenergi.se

Vid en modernisering av huvudapparat eller utbyte av utrustning som påverkar den tekniska förmågan omfattas befintliga anläggningar av RfG och EIFS 2018:2. Det gäller alltid för typ C och typ D men även för typ B om typklassen ändras till en högre typklass. Tillämpning på befintliga kraftproduktionsmoduler regleras i RfG, artikel 4.

GENAB är ansvarig för att bedöma om ett nytt anslutningsavtal krävs vid moderniseringen av anläggningen eller byte av utrustning. Om nytt anslutningsavtal krävs och/eller om avtalet behöver ses över grundligt är GENAB ansvarig för att meddela berörd tillsynsmyndighet (Ei). Ei beslutar om ett nytt anslutningsavtal behövs samt vilka krav i RfG och EIFS 2018:2 som ska tillämpas. När kravbilden är fastställd påbörjas processen för anslutningsförfarandet för att verifiera kraven.

I bilagan Befintlig anläggning sammanställd av Svenska Kraftnät finner man vilka gällande krav som bör bli tillämpbara i samband med modernisering av olika komponenter. Det är inget heltäckande dokument utan bör ses som en vägledning.

Energimarknadsinspektionen har tagit fram en mall som ska fyllas i vid planerad ändring av kraftproduktionsmodul.

Mallen ska skickas till GENAB i god tid innan arbeten påbörjas. Använd ämnesrad ”Planerad ändring av kraftproduktionsmodul”.

SvK "Befintlig anläggning"

Mall Energimarknadsinspektionen

Mejla om planerad ändring på kraftproduktionsmodul

SvK:s bilagor finns på deras webbsida. Fungerar inte länken på denna sida till en specifik bilaga kan man istället nå bilagan via SvK:s sida om RfG: Nätanslutning av generatorer (RfG).

Om du har andra frågor kring bilagorna, mejla oss. Använd ämnesrad "Anslutning RfG".

SvK Nätansluning av generatorer

Mejla oss

Energimarknadsinspektionens hemsida om RfG och nätanslutning av generatorer

SvK:s hemsida om RfG

Kommissionens förordning (EU) 2016/631: EUR-Lex - 32016R0631 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Energimarknadsinspektionens sida om RfG

SvK Nätanslutning av RfG

EU-komissionens förordning

icon-closechevron-disc-rightmenu