GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod ska vara utgångspunkten och vägledande för hur vi uppträder som anställda på Göteborg Energi. Gemensamma etiska riktlinjer skapar förtroende i affärsprocesserna och undviker att lämna tolkningen öppen till enskilda individer.

Vi inom Göteborg Energi behandlar våra kunder med respekt och förståelse och värnar om såväl den lokala som den globala miljön.

Vi strävar efter att ge god, saklig och korrekt information till våra kunder, ägare, medarbetare och andra intressenter.

Vi fattar affärsbeslut utifrån koncernens bästa och agerar enligt god affärssed och undviker därmed handlingar som kan leda till intressekonflikter.

Göteborg Energi följer lagar och förordningar som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Varje anställd ansvarar för att söka råd för relevanta lagkrav och andra juridiska frågor.

Göteborg Energi ska verka för en god arbetsmiljö och motverka diskriminering.

Vi följer grundläggande principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO (International Labour Organisation) konventionen.

Som medlemsföretag i Energiföretagen Sverige följer vi också de riktlinjer som vår branschorganisation tagit fram om att ta ett långsiktigt ansvar för det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer

Chefer och ledare ska kommunicera Göteborg Energis uppförandekod till sina medarbetare och har ett speciellt ansvar att vara personliga föredömen, främja samarbete och god anda inom företaget. På så sätt kan vi omsätta vår uppförandekod i praktiken och leva upp till de värderingar som genomsyrar vårt företag.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus