GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vilka vi är

Vi har försett Göteborg med energi i mer än 160 år. Med hållbarhet som ledstjärna ser vi till att även i framtiden förse staden med goda energilösningar.

Vi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar.

Vi ska bidra till ett hållbart Göteborg. Oavsett om vi jobbar för mer återvunnen, fossilfri värme, utvecklar laddinfrastruktur för bilar och bussar eller något annat. Vårt överskott går tillbaka till staden. År 2020 innebar det 288 miljoner som investerades i samhällsnytta för göteborgarna.  

Du kan läsa mer om vår organisation och våra ägare här.

Korta fakta om Göteborg Energi
 

Företagets VD: Alf Engqvist
Nettoomsättning 2020: 5 231 mkr
Antal anställda: 985 st
Organisationsnummer:  556362-6794
Säte: Göteborg
Ägandeförhållande: Helägt dotterföretag till Göteborg stadshus AB (Göteborg Stad)
Affärside: Vi är ett ledande energiföretag som tillsammans med våra kunder och partners utvecklar hållbara och konkurrenskraftiga lösningar.
Våra koncernföretag: (ägarandel anges inom parentes)
Göteborg Energi Din El AB (100%)
Göteborg Energi Nät AB (100%)
Göteborg Energi Gasnät AB (100%)
Göteborg Energi Gothnet AB (100%)
Göteborg Energi Backa AB (100%)
Ale Fjärrvärme AB (91%)

Finansiella rapporter

Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.

"De satsningar vi gör ska ha ett tydligt affärsfokus och vara till nytta för göteborgaren"

Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi

Vår historia

Göteborg Energi har en lång och spännande historia. I mer än 160 år har vi varit med och drivit utvecklingen för lättillgängliga och energieffektiva lösningar. 

1908
Göteborgs Elverk bildas
Göteborgs Stads Elektricitetsverk (Göteborgs Elverk) bildas efter beslut i Stadsfullmäktige.
1952
Fjärrvärmen gör sitt intåg
Stadens första kraftvärmeverk för produktion av el och fjärrvärme byggs i Rosenlund.
1990
Göteborg Energi bildas
Energiverken blir Göteborg Energi AB, helägt av kommunen.
2016
Succé för CELSIUS
Tillsammans med Göteborgs Stad får vi i uppdrag att leda EU-projektet CELSIUS, där vi delar kunskap och erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla till fler storstäder i Europa.

De anställda är företagets viktigaste pusselbit

Våra anställda är hjärtat i verksamheten och de som ser till att lampan lyser och driften hålls igång i staden. Göteborg Energi är en modern arbetsplats med trygga avtal och möjligheter att växa på jobbet. Vi vill att våra anställda ska må bra både på och efter jobbet och därför uppmuntrar vi bland annat till friskvård och olika berikande aktiviteter som gör jobbet både mer stimulerande och roligare. 

Läs mer om hur det är att jobba med oss  och träffa några av våra medarbetare

En välkomnande arbetsplats

Vi erbjuder ofta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter. Vi tar emot praktikanter för kortare och längre perioder och under senaste året har fokus varit att erbjuda praktikplatser till nyanlända. En del av praktikanterna är personer som av olika skäl behöver introduktion till yrkeslivet eller återintroduktion på arbetsmarknaden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus