GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rosenlund historia

Vår historia - över 175 år av energi

Den 5 december 1846 var en spännande dag. Gatubelysningen, med helt nya gaslyktor i gjutjärn, skulle premiärtändas i Göteborg. En högtidsdag!

Det var The Gothenburg Gas Company som gjorde belysningen möjlig när de byggde Skandinaviens första stadsgasverk i Rosenlund år 1846. Äntligen skulle vi få gaslyktor och bli en mer modern stad. Inflyttningen till städerna var stor i slutet av 1800-talet (liksom nu) och gaslyktor skulle bidra till en stad i framkant. 

Över 175 år av energi
Göteborg Energis historia löper över mer än 175 år. Till skillnad från de flesta aktörer inom energibranschen kan vi spåra vårt företag via olika omstruktureringar långt bakåt i tiden. Följ med på en historisk resa från 1800-talet fram till nutid. 

Elektricitet i Göteborg
Sveriges elektrifiering lade grunden för vårt moderna samhälle. År 1878 var det officiell premiär för elektriskt ljus i Göteborg. Det var Trädgårdsföreningen som belystes med båglampor med kraft från en lokomobil. Ett par år senare, 1882, tändes den första elektriska glödlampan i Göteborg på Chalmerska Slöjdskolan. Elektriciteten ersatte de gaslyktorna som fanns i Göteborg från 1846 och stadsbelysningen var både driven av el och gas fram till den sista lyktan ersattes år 1926. De första elektriska spårvagnarna körde igång år 1902 och tog över efter de hästdragna spårvagnarna, som fanns tidigare. Den 30 juni 1908 anslöts den första kunden till Göteborgs kommunala elverk och vi fortsätter dagligen att lysa upp hemmen för många, många fler kunder. 

Efter dessa årtal har vi ständigt byggt ut elnätet åt göteborgarna och kan idag erbjuda något som de flesta ser som självklart – ett neutralt och oberoende elnät som kan nyttjas av generation efter generation.
 
Smart med fjärrvärme

1946 kom den första utredningen om fjärrvärme och 1952 gör fjärrvärmen sitt intåg, när stadens första kraftvärmeverk för produktion av el och fjärrvärme byggs i Rosenlund. 1953 startar fjärrvärmeleveranser till Kortedala från Sävenäs. GRAAB:s sopförbränningsstation i Sävenäs börjar leverera spillvärme 1972 och 1980 invigs bergtunneln under älven och Shell börjar leverera spillvärme till fjärrvärmenätet. Partille ansluts till fjärrvärmenätet år 1995. 1997 levererar även PREEM spillvärme in i systemet. 

År 2006 var det dags för nästa stora satsning och Göteborg Energi Rya Kraftvärmeverk invigs i november samma år. Anläggningen tillgodoser cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av Göteborgs fjärrvärmebehov. 2010 tar Göteborg Energi ytterligare ett steg och färdigställer sitt första kraftvärmeverk med biobränsle som bas i Sävenäs.

Fjärrvärmesatsningarna fortsätter att utvecklas och tillsammans med Göteborgs Stad får Göteborg Energi 2013 uppdraget att leda EU-projektet CELSIUS. Målet är att visa fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla och sprida dem genom kunskapsutbyte mellan olika städer i Europa. Projektet består av fem städer; Göteborg, London, Rotterdam, Köln och Genua.

Samma år, 2013, lanseras Bra Miljöval för privatkunder inom fjärrvärme (Naturskyddsföreningens märkning), för att nå ett samhälle i balans med naturen och underlätta för kunder att köpa energi med låg klimatpåverkan. 

2017 går projektet CELSIUS i mål och har blivit en internationell framgång. I Göteborg finns tre demonstrationsprojekt för ny användning av fjärrvärme. De tre är fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena Danica, korttidslager i byggnader för lagring av värme samt fjärrvärmedrivna vitvaror för tvättning och torkning i Gårdstensbostäders tvättstugor.

Fjärrkylanätet börjar byggas ut år 2014. Samma år blir Göteborg Energi medlemmar i Prisdialogen, en branschöverenskommelse för dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme.  

Naturgas i ledningarna
Gaspoletterna försvinner år 1972, men i slutet av 1980-talet har fortfarande många hushåll i Göteborg gas i ledningarna och en ambition om att ersätta gasen butan i stadsgasen startar. År 1993 är butangasen helt utfasad och stadsgasen består då enbart av naturgas och luft.

1988 var det premiär för naturgasen som alternativt bränsle i flera industriprocesser. De industrier som anslöt sig till gasnätet ersatte då eldning av olja mot eldning av naturgas. Detta var en stor miljövinst för luften i Göteborg, som förbättrades avsevärt.

Göteborg Energi drar naturgas till Lerum år 2002 för att försörja Aspedalens produktionsanläggning. Lerumsborna får därmed förutsättningar att tanka fordonsgas. Året efter, 2003, tecknar Göteborg Energi ett nytt naturgasavtal med danska företaget DONG. Avtalet gäller två års leveranser av 150 miljoner kubikmeter naturgas per år. Under våren 2017 monteras gasklockan ned. Gasklockan togs i bruk den 7 november 1933 och var i drift fram till 1993. Klockan rymde 100 000 kubikmeter gas och hörde till gasverket i Gullbergsvass som på sin tid var det största i Sverige.
 
Utnyttjar vindkraften
Sverige har goda förutsättningar för vindkraft då vi har en lång kust med starka vindar. Första vindkraftsexperimentet inom Göteborg Energi "Signhild" invigdes 1987 på Hjärtholmen men ersätts 1993 av tre mindre men bättre vindkraftverk. Ytterligare sex nya vindkraftverk sattes upp på Risholmen år 1996. År 2001 får bolaget i uppdrag från sin styrelse att projektera storskalig havsbaserad vindkraft på Fladen, väster om Kungsbacka/Varberg.

På 2010-talet ökas takten och vindkraftskooperativet VästanVind bildas år 2010 på initiativ av Göteborg Energi som äger 49 procent. Syftet är att framställa klimatvänlig el som ska säljas till självkostnadspris till Västanvinds medlemmar. Föreningen har ett nära samarbete med Göteborg Energi och dess dotterbolag DinEl.

År 2011 inviger Göteborg Energi Västra Götalands största vindkraftpark i Dals-Eds kommun - Töftedalsfjället. Göteborg Energi äger 10 av de totalt 21 vindkraftverken, och dessa har en beräknad årsproduktion på 61 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 30 500 lägenheter eller uppvärmning av 3050 villor. I januari 2012 invigs Sveriges största vindkraftverk Big Glenn på Arendal, Risholmen. Verket har en effekt på 4,1 MW och mäter 145 meter över marken. Big Glenn ingår i Göteborg Wind Lab, Göteborgs nya forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik, och är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Göteborg Energi, SKF, General Electric och Chalmers (SWPTC).

Hållbara lösningar
Göteborg Energi och AB Volvo startar ett samarbete 2005 som ska resultera i att Tuvefabriken på Hisingen blir en koldioxidfri fordonsfabrik. Bland annat därför förvärvar Göteborg Energi år 2007 Sörred Energi. Bolaget levererar energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp till bland annat Volvo Personvagnars Torslandafabrik.

2010 fördjupar Göteborg Energi och Chalmers sitt samarbete med forskning för ett hållbart energisystem. Det handlar om smarta elnät, energieffektivisering i byggnader, energikombinat och transporter tills sjöss.

2015 tas det första spadtaget för bygget av HSB Living Lab – ett levande forskningslabb, där Göteborg Energi tillsammans med de boende, i deras vardag, utvecklar framtidens hållbara energilösningar. Året efter (2016) tar cirka 250 kunder steget till att bli sin egen elproducent genom att installera solceller.
 
Biogas en förnybar resurs
Biogas har stor potential. När Göteborg Energi inviger Gasendal år 2007 är detta Sveriges, vid tidpunkten, största biogasanläggning där biogas uppgraderas till naturgaskvalitet. GoBiGas AB(Gothenburg Biomass Gasification Project) bildas 2009 i syfte att utveckla teknik för produktion av Substitute Natural Gas (SNG). Det är Göteborg Energis största satsning på produktion av biogas, här genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Anläggningen invigs och börjar leverera biogas till gasnätet 2014. Satsningen på GoBiGas avslutas 2018 och anläggningen är inte längre i drift. Läs mer om GoBiGas

Laddar för framtiden
Elbilar kan vara en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle. Göteborg Energi erbjuder laddning för elbilar och från år 2010 har vi ständigt utökat vår satsning på att etablera laddningsmöjligheter för elfordon.

2012 var det världspremiär inom smarta elnät för ELVIIS, det vill säga Electric Vehicle Intelligent InfraStructure. ELVIIS är är en branschöverskridande plattform som bland annat ger förare möjlighet att själva styra laddning av elfordon. Detta är ett unikt samarbete mellan Göteborg Energi, Ericsson, Volvo Personvagnar och Viktoriainstitutet. Elbusslinje 55, ett resultat av samarbetet inom ElectriCity, gör sin premiärtur 2015. Bussen är tyst och utsläppsfri och både laddas och drivs med förnybar el.
 
2016 ökas takten och Göteborg Energi sätter upp 13 nya snabbladdare runtom i staden.
 
Ett helägt bolag
Göteborg Energi bildas år 1990 då Energiverken blir Göteborg Energi AB. Hela bolaget ägs av Göteborgs kommun. Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 och det innebar att hushållskunder enkelt kunde byta elhandelsleverantör. Vilket många också gjorde. Göteborgs Gasverk och Göteborgs elverk organiseras om till Energiverken i Göteborg. I slutet av 1990-talet gjorde Göteborg Energi en rad förvärv: Falbygdens Energi (1998), Partille Energi Nät (1999) och Ale Fjärrvärme (2000). Produktionsanläggningen Sävenäs blir EMAS-registrerad (miljöledningssystem) och ISO 14001-certifierad (miljöledningsstandard) år 1998. År 2001 får hela moderbolaget certifieringarna ISO 14001 och ISO 9001.

Här hittar du viktiga händelser i vår historia
(i omvänd kronologisk ordning).

2021
En milstolpe nås i vårt digitaliseringsarbete när majoriteten av de privatkunder som tecknar om sitt elhandelsavtal väljer att göra det via Mina sidor. Ett annat digitalt verktyg i form av vår app Göteborg Energi lanseras och laddas ner av 20 000 kunder första året. Vi testar ny teknik på Rya kraftvärmeverk som gör det möjligt att använda flytande biobränsle. Detta samarbete med Siemens är en världsnyhet för gaseldade kraftvärmeverk.

2020
500 nya laddplatser byggs i centrala Göteborg. Stadens största "termos", en 60 meter hög ackumulatortank för fjärrvärmenätet blir klar i Rya. När tanken laddas ut kan den leverera 130 MW värme under cirka sju timmar. En ny solcellspark står klar i Utby, tillsammans med Nya Solevi infriar vi därmed vårt löfte om att till 2020 bygga förnybar produktion av solel om minst 10 MW i Göteborg.

2019
Vi tar fram 520 nya publika laddplatser för elbilar i staden, och en supersnabbladdare för tung trafik invigs på Falutorget. Det finns nu mer än 1 000 laddplatser i staden.

2018
Alf Engqvist utses till ny VD bland 90 sökande. Ett nytt datacenter invig på Hisingen. Sveriges då största solcellspark, Nya Solevi, invigs.

2017
EU-projektet CELSIUS går i mål och har blivit en internationell framgång. Målet att rekrytera 50 medlemsstäder i Europa har uppnåtts med råge och projektet har fått flera internationella klimatutmärkelser. I Göteborg finns tre demonstrationsprojekt för ny användning av fjärrvärme. Fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena Danica, korttidslager i byggnader för lagring av värme samt fjärrvärmedrivna vitvaror för tvättning och torkning i Gårdstensbostäders tvättstugor.

Gasklockan monteras ner i början av året. Gasklockan togs i bruk den 7 november 1933 och var i drift fram till 1993. Klockan rymde 100 000 kubikmeter gas och hörde till gasverket i Gullbergsvass som på sin tid var det största i Sverige.

2016
Göteborg Energi ökar takten med laddning av elbilar och sätter upp 13 nya snabbladdare för elbilar runt om i staden.

Cirka 250 kunder tar steget till att bli sin egen elproducent genom att installera solceller.

2015
Det första spadtaget tas för bygget av HSB Living Lab – ett levande forskningslabb, där vi tillsammans med de boende, i deras vardag, utvecklar framtidens hållbara energilösningar. 

Elbusslinje 55, ett resultat av samarbetet inom ElectriCity, gör sin premiärtur. Bussen är tyst och utsläppsfri och både laddas och drivs med förnybar el. Vid ändhållplatserna Johanneberg Science Park och Chalmers tekniska högskola är det Göteborg Energi som tillhandahåller laddarna.

2014
 
oBiGas invigs och börjar leverera biogas till gasnätet. GoBiGas producerar biogas genom förgasning av biobränsle och rester från skogsbruket.

Göteborg Energi blir medlemmar i Prisdialogen – en branschöverenskommelse för dialog vid öppen prissättning av fjärrvärme.

Göteborg Energi fortsätter att bygga ut fjärrkylanätet. En tre kilometer lång ledning byggs från Ullevi och söderut som ett led i arbetet med att minska resursförbrukning och klimatpåverkan av energiförbrukning i samhället.

2013
Tillsammans med Göteborgs Stad får Göteborg Energi uppdraget att leda EU-projektet CELSIUS, där fördelar med fjärrvärme och fjärrkyla ska demonstreras genom kunskapsutbyte mellan olika städer i Europa. Projektet utgörs av fem medlemsstäder; Göteborg, London, Rotterdam, Köln och Genua och målet är att rekrytera 50 nya Celsius-städer till år 2017.

Bra Miljöval för privatkunder (fjärrvärme) lanseras, Naturskyddsföreningens märkning för att nå ett samhälle i balans med naturen och underlätta för kunder att köpa energi som har låg klimatpåverkan.

2012
Världspremiär inom smarta elnät för ELVIIS, det vill säga Electric Vehicle Intelligent InfraStructure, som är en branschöverskridande plattform som bland annat ger förare möjlighet att själva styra laddning av elfordon. Detta är ett unikt samarbete mellan Göteborg Energi, Ericsson, Volvo Personvagnar och Viktoriainstitutet.

Göteborg Energi satsar fullt på förnyelsebar energi, det hållbara samhället och vindkraft. I januari invigs Sveriges största vindkraftverk Big Glenn på Arendal, Risholmen. Verket har en effekt på 4,1 MW och mäter 145 meter över marken. Big Glenn ingår i Göteborg Wind Lab, Göteborgs nya forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik, och är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Göteborg Energi, SKF, General Electric och Chalmers (SWPTC).

2011
Göteborg Energi inviger sin första gårdsanläggning Nötcenter Viken i Falköping som producerar förnyelsebar energi – biogas - av endast kogödsel från gården. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas i vår andra biogasanläggning i Falköping. Under detta år tas dessutom biogasanläggningen i Lidköping i drift för komprimerad biogas.

Göteborg Energi inviger Västra Götalands största vindkraftpark i Dals-Eds kommun - Töftedalsfjället. Göteborg Energi äger 10 av de totalt 21 vindkraftverken, och dessa har en beräknad årsproduktion på 61GWh, vilket motsvarar hushållsel till 30500 lägenheter eller uppvärmning av 3050 villor.

2010
Lidköping Biogas AB bildas i syfte att producera flytande biometangas till fordon. 

Göteborg Energi går in som delägare i Sävsjö Biogas AB med målsättning att bygga en biogasanläggning.

Det första tankstället för flytande gas till lastbilar tas i drift vid Stigs Center i Göteborg.

Göteborg Energi färdigställer sitt första kraftvärmeverk för elproduktion med biobränsle som bas i Sävenäs.

Vindkraftskooperativet VästanVind bildas på initiativ av Göteborg Energi som äger 49%. Syftet är att framställa klimatvänlig el som ska säljas till självkostnadspris till Västanvinds medlemmar. Föreningen har ett nära samarbete med Göteborg Energi och dess dotterbolag DinEl. 

Göteborg Energi och Chalmers fördjupar sitt samarbete med forskning för ett hållbart energisystem vilket handlar om smarta elnät, energieffektivisering i byggnader, energikombinat och transporter tills sjöss.

Göteborg Energi utökar sin satsning på att etablera laddningsmöjligheter för elfordon.

2009
 
GoBiGas AB(Gothenburg Biomass Gasification Project) bildas 2009 i syfte att utveckla teknik för produktion av Substitute Natural Gas (SNG). Det är Göteborg Energis största satsning på produktion av biogas, här genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. Satsningen läggs ned 2018.

2008
Den 30 juni firade Göteborg Energi 100 år av kommunal eldistribution i Göteborg. Det var den 30 juni 1908 som den första kunden anslöts till Göteborgs kommunala elverk.

2007
Göteborg Energi förvärvar Sörred Energi. Bolaget levererar energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp till bland annat Volvo Personvagnars Torslandafabrik.

Göteborg Energi inviger Gasendal. Detta är Sveriges största biogasanläggning där biogas uppgraderas till naturgaskvalitet. 

2006
I november invigde Göteborg Energi Rya Kraftvärmeverk. Anläggningen tillgodoser cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av Göteborgs fjärrvärmebehov.

2005
Göteborg Energi och AB Volvo startar ett samarbete som ska resultera i att Tuvefabriken på Hisingen blir en koldioxidfri fordonsfabrik.

2003
Göteborg Energi har tecknat ett nytt naturgasavtal med danska företaget DONG. Avtalet gäller två års leveranser av 150 miljoner kubikmeter naturgas per år.

2002
Göteborg Energi drar naturgas till Lerum för att försörja Aspedalens produktionsanläggning. Lerumsborna får därmed förutsättningar att tanka fordonsgas.

2001
Uppdrag från styrelsen att projektera storskalig havsbaserad vindkraft på Fladen, väster om Kungsbacka/Varberg.

Hela moderbolaget blir ISO14001-certifierat.

2000
Göteborg Energi köper Ale Fjärrvärme.

1999
Göteborg Energi köper Partille Energi Nät.

1998
Göteborg Energi köper Falbygdens Energi.

Produktionsanläggningen Sävenäs blir EMAS-registrerad och ISO 14001-certifierad.

1997
Även Preem levererar spillvärme till fjärrvärmesystemet.

1996
Elmarknaden i Sverige avregleras. Göteborg Energi ansvarar för elhandel i Partille. Sex nya vindkraftverk på Risholmen.

1995
Partille ansluts till fjärrvärmenätet.

1993
Naturgas och luft ersätter helt butan som stadsgas. Partille Fjärrvärme AB bildas med Göteborg Energi som majoritetsägare. "Signhild" är borta från Hjärtholmen och ersatt av tre mindre men bättre vindkraftverk.

Göteborg Energi bildas 1990
Energiverken blir Göteborg Energi AB, helägt av kommunen.

1988
Naturgasen invigs i Göteborg.

1987 Första vindkraftsexperimentet "Signhild".

1980
Bergtunneln under älven invigs och Shell börjar leverera spillvärme till fjärrvärmenätet.

1972
Gaspoletter försvinner. GRAABs sopförbränningsstation i Sävenäs börjar leverera spillvärme.

1970
Sista likströmskunderna försvinner.

1968
Spaltgasverket i Arendal invigs. Butan ersätter kolgas.

Energiverken i Göteborg bildas 1965
Göteborgs Gasverk och Göteborgs elverk med fjärrvärme organiseras om till Energiverken i Göteborg.

1964
Stadsgasnätet når sin längsta längd, 480 km.

1960
Elysépalatset, Göteborg Energis huvudkontor, invigs.

1953
Fjärrvärmeleveranser till Kortedala från Sävenäs.

Fjärrvärmen gör sitt intåg 1952
Stadens första kraftvärmeverk för produktion av el och fjärrvärme byggs i Rosenlund.

1947
Göteborgs Elverk beslutar om ett enhetligt elsystem 380/220V och 50 Hz.

1946
Första utredningen om fjärrvärme.

1926
Sista gas-gatubelysningen ersätts med elektricitet.

1910
Första elleveransen från Trollhättans kraftverk (Statens Vattenfallsverk).

1908
Göteborgs Stads Elektricitetsverk (Göteborgs Elverk) etableras och de privata bolagen avvecklas.

1907
Göteborg skriver avtal med Trollhättans kraftverk om leverans av elkraft.

1906
Stadsfullmäktige beslutar starta kommunalt elverk.

Elen tar över efter hästarna 1902
Första elektriska spårvagnarna.

1897
Kommunen tar över ansvar för spårvagnar (hästdrivna).

1889
Hultmans Holmes gasverk invigs.

1888
Den privata gasverksamheten övergår i stadens ägo och Göteborgs Stads Gasverk bildas.

1888
Ännu ett elverk, AB Elektron, etableras på Kyrkogatan 19.

1887
Ännu ett elverk etableras när Hakon Brunius bygger kraftstation på Otterhällan.

1886
H. Hallin startar ett konkurrerande elföretag på Kyrkogatan 31.

1886
Edvin Bildt & Co ombildas till Göteborgs Elektriska Aktiebolag.

1884
Det första privata elverket etableras i Göteborg, Edvin Bildt & Co på Kyrkogatan 44.

1882
Den första elektriska glödlampan tänds i Göteborg på Chalmerska Slöjdskolan.

Elektriciteten introduceras 1878
Officiell premiär för elektriska ljus i Göteborg. Trädgårdsföreningen belyses med båglampor med kraft från en lokomobil.

1848
The Gothenburg Gas Company ombildas till Göteborgs Gas-Aktiebolag, alltjämt privat och med utländska ägarintressen.

Skandinaviens första stadsgasverk byggs 1846
The Gothenburg Gas Company bygger Skandinaviens första stadsgasverk i Rosenlund. Den 5 december premiärtänds gatubelysningen.

 

Gaslockan uppfördes 1888 och revs 2017.

Visste du att...

  • 1878 var det premiär för elektriskt ljus i Göteborg, det skedde i Trädgårdsföreningen.
  • Den 30 juni 1908 anslöts den första kunden till Göteborgs kommunala elverk.
  • Sedan hösten 2010 har Göteborg Energi och Chalmers ett fördjupat samarbete med målet att forskningen ska bidra till ett hållbart energisystem.

Elyseum

Besök vårt energimuseum Elyseum och upptäck energins historia.
icon-closechevron-disc-rightmenu