GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ordning & säkerhet

Här har vi samlat ordnings- och säkerhetsregler för dig som är entreprenör eller konsult på produktionsanläggningar, pumpstationer och bränslelager.

Inom vår verksamhet förekommer många olika risker för den som vistas eller utför arbete på någon av våra anläggningar. En viktig del i vårt arbetsmiljöarbete är att arbeta för att anläggningarna ska vara säkra arbetsplatser för dig som jobbar där. För att uppnå detta krävs att vi har bra rutiner och ett bra arbetssätt.

Det är därför viktigt att du som är entreprenör och konsult hos oss känner till vilka regler som gäller när du utför arbete hos oss. 

Ladda ned

Innehåll på sidan

Informations- och egendomssäkerhet 

Flera av anläggningarna är klassade som skyddsobjekt eller är belägna inom säkerhetsklassade områden. För dessa anläggningar gäller, utöver Göteborg Energis regler, även Skyddslagen (2010:305). För vissa anläggningar ställs säkerhetskrav på personalen enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Många anläggningar är försedda med kameraövervakning avseende både process- och områdesövervakning. Fotograferingsförbud råder på alla anläggningar. Information om anläggningarna och Göteborg Energis verksamhet får aldrig missbrukas eller lämnas vidare.

Tillträde till anläggning

För tillträde till anläggningar och kontor krävs passerkort och/eller nyckel. Programmering av passerkort och utlämning av nycklar sker huvudsakligen på vårt huvudkontor, Johan Willins gata 3. 

All extern personal som utför arbete eller vistas självständigt på en anläggning ska ha genomfört och godkänts i arbetsmiljö- och säkerhetskurserna SSG Entre Grundkurs och SSG Entre Göteborg Energi. Godkända och gällande SSG Entrekurser krävs därför för att få inpassagebehörighet till anläggningarna, undantaget kontor, verkstad och förråd. Tillträde till eldriftrum kräver även godkännande från VO Produktions elansvarig. Undantag från kravet på SSG Entre gäller för kontorsarbete, rutinmässig fastighetsskötsel samt rutinmässiga transporter av material, bränsle, aska och avfall där inget arbete utöver lastning och lossning utförs då istället Ordnings- och säkerhetsreglerna ska genomläsas och signeras. Passerkortet utgörs i första hand av personligt, fotoförsett SSG Access-kort men andra lösningar kan förekomma.

Alla som ska vistas självständigt eller utföra arbete på en anläggning ska ha egen inpassagebehörighet. Personer som saknar inpassagebehörighet kan ledsagas på anläggningen av besöksmottagare men får inte vistas självständigt eller utföra arbete. Besöksmottagare ska ha tillräcklig kompetens och anläggningskännedom för att kunna ansvara för besökarna. Det är inte tillåtet att ta med någon in som inte har egen behörighet till anläggningen, undantaget besök där man är besöksmottagare. Alla som vistas och utför arbete på en anläggning ska anmäla sin närvaro enligt det system som gäller på den aktuella anläggningen. Om arbetet påbörjas eller avslutas utanför normal dagtid ska dessutom Ledningscentralen kontaktas vid ankomst/hemgång. På anläggningarna får arbete utanför normal dagtid endast ske efter överenskommelse med anläggningens samordningsansvarig.

Normal dagtid är vardagar kl 07.00-16.00, undantaget arbete på kontor samt Sävenäsverkets förråd och verkstad där gällande tid istället är vardagar 06.00-19.00.

Helgarbete ska föranmälas minst två veckor i förväg om inte annat överenskommits.

Efter avslutat arbete 

När ett uppdrag är slutfört ska arbetet godkännas av beställare/kontaktperson hos Göteborg Energi. Driftbevis ska utväxlas och arbetstillstånd returneras. Om inte annat överenskommits ska arbetsområdet städas och återställas, avfall och kemikalier omhändertas och lånad utrustning återlämnas.

Avfallsredovisning och slutdokumentation ska lämnas till beställare/kontaktperson på Göteborg Energi.

Allmänna ordningsregler

För allas trivsel och säkerhet finns det allmänna ordningsregler som ska följas vid vistelse och arbete på anläggningar och kontor.

 • Rökning är förbjuden på samtliga anläggningar och kontor utom där det finns särskilt markerade eller angivna platser.

 • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller droger vid vistelse eller arbete på anläggningar och kontor. Även användning av uppmärksamhetspåverkande läkemedel kan medföra restriktioner.

 • Portar och ytterdörrar ska hållas stängda och låsta. Öppen/olåst dörr ska hållas under kontinuerlig uppsikt.

 • Upplag av material och/eller skrymmande utrustning ska ske i samråd med anläggningens samordningsansvarig och får inte hindra verksamheten, vara en risk för olycksfall eller brand eller blockera utrymningsvägar. Vid leveranser ska alltid en mottagare finnas på plats.

 • Uppställning av bodar och motsvarande ska föraviseras och godkännas. På vissa anläggningar finns personalutrymmen som kan nyttjas av extern personal.

 • Övernattning på anläggningar och kontor är inte tillåtet, varken i Göteborg Energis lokaler, i uppställda bodar eller i husvagn och motsvarande inom anläggningsområdet.

 • Vid alla arbeten ska alltid minst en svensktalande person finnas på plats om inte annat överenskommits.

 • Identitetshandling ska alltid bäras synlig om det inte är uppenbart olämpligt för arbetsuppgiften.

 • Vid arbeten som omfattas av Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare krävs giltigt ID06-kort och registrering på arbetsplatsen.

 • Parkering inom anläggningarnas område ska ske på markerade platser om inte annat överenskommits.

 • På anläggningar som saknar hastighetsanvisning är hastigheten begränsad till 15 km/h.

 • Arbetskläder ska ha synligt företagsnamn/logotyp.

 

 

Person- och anläggningssäkerhet

En trygg och säker arbetsplats ställer krav på att alla arbetsuppgifter utförs med god kunskap och riskmedvetenhet, ett gott arbetssätt och rätt utrustning. 

Anläggningskunskap

Den som ska arbeta eller vistas självständigt på en anläggning ska ha god kunskap om anläggningen och sitt uppdrag, t ex:

 • Vem som är beställare/kontaktperson hos Göteborg Energi

 • Vad uppdraget omfattar

 • Var arbetet ska utföras och vilka förutsättningar som gäller på arbetsområdet

 • Vem som är kontaktperson på anläggningen

 • Vilka lokala miljö- och säkerhetsregler som gäller på anläggningen

 • Vilka risker som uppdraget medför och vilka risker som finns på anläggningen

 • Vilken personlig skyddsutrustning som krävs på anläggningen och för uppdraget

 • Var brand- och miljöskyddsutrustning, sjukvårdsutrustning, utrymningsvägar och uppsamlingsplats är belägna

Tillstånd för arbete

Arbetstillstånd ska alltid uthämtas före arbetets start. För hetarbete, inträde i slutet utrymme och höjdarbete (t.ex. mast eller skorsten) krävs att arbetstillståndet kompletteras med tilläggstillstånd avseende dessa arbeten. Tillstånden utlämnas av tillståndsansvarig för anläggningen. På tillstånden anges de förutsättningar som gäller för arbetets utförande.

Utöver arbetstillstånd kan ett arbete även kräva särskilda tillstånd, t.ex. vid gasinstallationer, schaktning, avstängning av brandlarm samt vistelse i tunnlar och bergrum. Dessa tillstånd kompletterar arbetstillståndet och erhålls från berörda funktioner inom verksamheten.

Ett erhållet tillstånd kan återkallas om något inträffar som påverkar säkerheten, om förutsättningarna ändras eller om gällande regelverk eller angivna villkor för arbetet inte följs. Vid larm blir alla tillstånd ogiltiga.

Säkerhet vid arbete

För att upprätthålla person- och anläggningssäkerheten finns kvalitetskrav på såväl planering och förberedelser som genomförande av de arbeten som utförs på anläggningarna.

Kompetens

Den som utför arbete på en anläggning ska ha utbildning och erfarenhet för arbetsuppgiften och den utrustning som används. Behörighet i form av tillstånd, certifikat och intyg ska kunna uppvisas.

Riskbedömning

Den som vistas eller utför arbete i en anläggning ska ha god kunskap om de risker som förekommer. Innan arbete påbörjas ska en riskbedömning genomföras och erforderliga skyddsåtgärder vidtas. För vissa arbeten krävs arbetsmiljöplan. Riskbedömningen ska redovisas vid tillståndsgivningen.

Verktyg, utrustning och material

Arbete ska alltid utföras med rätt utrustning, verktyg och material. All utrustning ska vara avsedd för och anpassad till de aktuella arbetsmomenten och, i förekommande fall, provad/besiktigad enligt gällande lagstiftning och branschpraxis. Eventuella besiktningshandlingar ska medföras och kunna visas upp på begäran.

Avspärrning och skyltning

Arbetsområdet ska spärras av och märkas ut så att olyckor förhindras. Den som utför arbete är ansvarig för att avspärrningarna är fullgoda. Plastband får inte användas som avspärrning mot fall. Demontering av gallerdurk, trappor och räcken ska ske i samråd med samordningsansvarig. Om ett arbete innebär att en utrymningsväg påverkas ska alternativ utrymningsväg markeras i samråd med samordningsansvarig. Respektera avspärrningar, anslag och varningar i anläggningen!

Säker avställning

Den som ska utföra arbete på anläggningsutrustning ska försäkra sig om att utrustningen är avställd för det aktuella arbetet. Detta görs genom utväxling av arbetsbevis på blankett för avbrottsbegäran-avställning samt vid tillståndsgivningen. Så långt det är möjligt ska avställningen kontrolleras på plats. Försiktighet ska iakttas då utrustning öppnas.

Ställningar, stegar och mobila plattformar

Ställningar får enbart byggas, modifieras och rivas av certifierad ställningsbyggare. Ställning ska vara avsedd och dimensionerad för det specifika uppdraget och får endast användas när den är klarmarkerad. Stegar får normalt endast användas vid enklare, kortvariga och tillfälliga arbeten där fallhöjden är lägre än 2 meter och ska vara godkända samt märkta med företagsnamn. Mobil arbetsplattform, skylift eller saxlift får endast användas vid kortare arbetsmoment samt där ställning är olämpligt. Vid samtliga arbeten från mobil utrustning ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Hög höjd

Arbete på hög höjd (över 2 meter) ska alltid ske från godkänd arbetsplattform eller motsvarande. Utrustning och material ska säkras så att det inte riskerar att falla ned.

Hetarbete

Vid hetarbete ska omgivningen skyddas mot skador med lämplig metod. Erforderlig brandskyddsutrustning ska medföras och utbildad säkerhetsvakt (brandvakt) ska finnas på plats. Säkerhetsvakt ska bära särskild märkt väst som lämnas ut i samband med tillståndsgivningen. Innan svetsarbete utförs på tryckbärande delar eller bärande komponenter i stålkonstruktioner ska godkända svetsprocedurspecifikationer vara upprättade och redovisade.

Brandskydd

Anläggningarnas brandlarm är antingen automatlarm kopplade till Räddningstjänsten eller Ledningscentralen eller lokala larm. Inför hetarbete ska behov av avställning av brandlarm fastställas. Om brandskyddsutrustning förbrukats ska samordningsansvarig omedelbart informeras så att utrustningen kan återställas. Branddörrar får aldrig ställas upp eller blockeras.

Brandfarlig vara

Införsel av brandfarlig vara på en anläggning får endast ske efter tillstånd från anläggningens föreståndare för brandfarlig vara. Brandfarliga vätskor, lim, lösningsmedel samt gasflaskor ska förvaras på en av samordningsansvarig anvisad plats.

Gassäkerhet

Gasinstallationer inom anläggningarna ska utföras enligt EGN för ledningstryck ≤ 4 bar, vid högre tryck ska NGSA följas. Allt arbete kräver tillstånd från gassäkerhetsansvarig eller auktoriserad gasinstallationsledare. För införsel och placering av gasflaskor krävs samråd med anläggningens föreståndare för brandfarlig vara.

EX-klassade områden

Vid arbete eller vistelse i explosionsfarlig miljö krävs kännedom om gällande explosionsskyddsdokument och aktuella klassningsplaner. Utrustning, materiel och arbetsmetoder ska vara riskbedömda och lämpliga för de aktuella förutsättningarna.

Elsäkerhet

Allt elarbete ska utföras enligt ESA. Utöver dessa finns ytterligare regler för elarbete vid anläggningarna. Vid allt elarbete ska VO Produktions elansvarig kontaktas i god tid innan arbetet påbörjas.

Slutna utrymmen

Vid arbete och vistelse i slutet utrymme ska evakueringsplan vara utarbetad och kommunicerad till alla berörda och erforderlig räddningsutrustning finnas på plats. Gasfriförklaring, forcerad ventilation och/eller personlig gas-/syremätare kan krävas. Säkerhetsvakt (inträdesvakt) ska finnas på plats och bära särskild märkt väst som lämnas ut i samband med tillståndsgivningen. Särskilda regler för användning av elutrustning gäller.

Tunnlar och bergrum

Vid all vistelse i tunnelsystem och bergrum gäller särskilda regler. Det råder absolut förbud mot att beträda tunnlar och bergrum utan att ha tagit del av dessa.

Lyft

För att få utföra lyft krävs utbildning i Säkra Lyft eller motsvarande. Utbildningsintyg ska kunna uppvisas. Den som genomför lyft ansvarar för säkerhet och avspärrningar. Vid behov ska säkerhetsvakt finnas. Säkerhetsvakt ska bära särskild, märkt väst som lämnas ut i samband med tillståndsgivningen. Öppna luckor och lyftschakt ska vara avspärrade. Vid komplicerade eller riskfyllda lyft ska en lyftplan utarbetas och redovisas vid tillståndsgivningen.

Ensamarbete

Grundregeln är att ensamarbete får utföras om det inte medför större risk för personskada än om arbetet utfördes tillsammans med någon. Riskbedömningen av arbetet ska beakta eventuella risker med ensamarbetet. Den som utför ensamarbete ska ha möjlighet att kontakta andra via t.ex. telefon eller radio. Arbetstillståndet kan ange särskilda villkor för ensamarbete.

Skyddsronder

De företag som har uppdrag på en anläggning ska delta i de skyddsronder och skyddsmöten som beställare eller samordningsansvarig begär. Vid större arbeten kan företagen själva vara ansvariga för att genomföra skyddsronder. Beställare och anläggningens samordningsansvarig ska då alltid kallas till dessa skyddsronder. 

 

 

 

Krav på personlig skyddsutrustning vid arbete och vistelse i Göteborg Energis verksamhet

På Göteborg Energi lägger vi stor vikt vid att vår verksamhet ska vara en säker arbetsplats. Det innebär bland annat att vi ställer krav på personlig skyddsutrustning vid arbete och vistelse i våra anläggningar och på övriga arbetsställen, inte bara för vår egen personal utan även för dig som utför uppdrag åt oss.

Med personlig skyddsutrustning (hos oss kallat ”PSU”) menar vi kläder och övrig utrustning, samt tillbehör till dessa, som är avsedda att bäras eller hållas av en person för att skydda mot en eller flera risker som skulle kunna hota personens säkerhet eller hälsa. Mer information om personlig skyddsutrustning kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kravet att bära PSU gäller för allt arbete och vistelse i produktions-, distributions- och kundanläggningar (byggnader och tillhörande markområden), tunnlar, bergrum samt i fält, oavsett om din arbetsuppgift utgörs av fysiskt arbete, tankearbete eller om du bara är på besök. Vårt regelverk är utformat för att ge ett gott skydd för hela kroppen mot både skador och ohälsa och bygger på en grundnivå som gäller överallt och alltid, samt tilläggskrav som gäller vid arbeten/arbetsställen med förhöjd risk som medför behov av ytterligare skydd utöver grundnivån. 

Generellt gäller regelverket i hela vår verksamhet, men i vissa sammanhang kan andra skyddskrav gälla. Om det arbete du ska utföra har låg riskbild eller ska utföras på en plats med små risker kan en lägre skyddsnivå vara tillämpbar för ditt uppdrag. På samma sätt kan högre skyddsnivå krävas för arbetsuppgifter eller arbetsställen med hög risk. Om det finns en arbetsmiljöplan för det arbete som ska utföras ska gällande PSU-krav vara redovisade i denna. Kontakta din beställare/kontaktperson om du inte fått uppgift om vilka skyddskrav som gäller för ditt uppdrag. 

Kontorsmiljöer och uppmärkta gångstråk är undantagna krav på PSU, men vid arbete som motsvarar det som utförs på de kravställda arbetsställena krävs PSU även på dessa platser. 

Varje arbetsuppgift ska alltid riskbedömas utifrån förutsättningarna för det specifika arbetet för att utvärdera om det krävs ytterligare PSU, utöver regelverkets krav, för att arbetet ska kunna utföras utan risk för skador och ohälsa. Tänk på att personlig skyddsutrustning främst är till för att lindra konsekvenserna när någonting går fel och därför aldrig får ersätta de förebyggande skyddsåtgärder som ska förhindra att riskfyllda situationer uppstår.

Om din arbetsgivare ställer högre skyddskrav för ditt arbete än vad vi gör, så gäller självklart din arbetsgivares krav även när du utför arbete åt oss.

Genom att alltid bära rätt PSU vet du att den är på rätt plats vid rätt tillfälle om något skulle hända.

Var rädd om dig!

 

Grundnivå

På produktions- och distributionsanläggning, inklusive tunnlar, kammare, bergrum och pumpstationer samt på bygg- och anläggningsarbetsplatser*

På övriga GE-arbetsställen exempelvis kundanläggningar, förråd och verkstad.

Heltäckande flamskyddade kläder, aldrig underliggade lager i konstfiber utan flamskydd**.

Heltäckande skyddskläder.

Lämpliga skyddskor som minst uppfyller kraven för klass 1 enligt EN ISO 20345.

Lämpliga skyddsskor som minst uppfyller kraven för klass 1 enligt EN ISO 20345.

Skyddshjälm med hakrem, lägst enligt EN 397.

Skyddshjälm med hakrem, lägst enligt EN 397, vid behov.

Skyddsglasögon och hörselskydd vid behov.

Skyddsglasögon och hörselskydd vid behov.

Yttre lagret på överkroppen ska lägst ha förhöjd synbarhet (både varselfärg och reflex) och yttre lagret på underkroppen ska lägst ha varsel klass 1, EN ISO 20471.

 

På gata/väg: Varsel klass 3, vid mörker/dålig sikt även minst klass 2 på byxa, EN ISO 20471.

 

I trafikbelastad miljö inom produktionsanläggning (inklusive bränslemottagning samt i trafikbelastad miljö på arbetsplats där bygg- eller anläggningsarbete pågår: Yttre lagret på överkroppen ska lägst ha varsel klass 1, EN ISO 20471. Yttre lagret på underkroppen ska lägst ha varsel klass 1, EN ISO 20471.

Yttre lagret på överkroppen ska lägst ha förhöjd synbarhet (både varselfärg och reflex).

Skyddsglasögon och hörselskydd vid behov.

Skyddsglasögon och hörselskydd vid behov.

Skyddshjälm med hakrem.

Skyddshjälm med hakrem vid behov.

*Detta är det grundkrav med högst skyddsnivå och kan väljas som grundkrav för samtliga GE-arbetsställen.

**Om det inte föreligger risk att skada sig i kontakt med heta ytor eller av höga temperaturer från eld eller gnistor kan kravet på flamskydd, efter dialog med beställaren, bortses från. Dock skall flamskyddat alltid bäras på produktionanläggningarna. 

Tilläggskrav

Tilläggskraven gäller specifika arbetsuppgifter eller arbetsställen med förhöjd risk och är anpassade till respektive arbetsuppgift och arbetsställe. Exempel på sådana arbetsställen och arbetsuppgifter är: 

 • Elarbete

 • Hetarbete

 • Klättring 

 • Vistelse i eldriftrum

 • Arbete/vistelse i tunnel

 • Arbete/vistelse i EX-klassat område

 • Arbete med kemikalier

 • Arbete med risk att exponeras för högeffektlaser, träimpregneringsmedel eller isocyanater
   

 

Larm och nödläge

När larm ljuder eller utrymning beordras via högtalarsystem ska arbetet omedelbart avbrytas, arbetsplatsen utrymmas och all personal samlas vid anläggningens återsamlingsplats. Detsamma gäller om brand eller annat nödläge med risk för personskada uppstår utan att ett larm genereras. Övrig personal i byggnaden ska då varnas utan dröjsmål.

Arbetsstället får inte lämnas i sådant skick att det uppstår risk för personskador, brand eller andra faror. Vid larm till Räddningstjänsten, polis eller ambulans ska Ledningscentralen omedelbart informeras. För anläggningar belägna inom Göteborgs Hamn gäller särskilda regler. Ytterligare lokala regler kan förekomma.

Olycksfall, tillbud och riskobservationer

Olycksfall och tillbud ska rapporteras snarast till din närmaste chef samt till uppdragets kontaktperson hos Göteborg Energi. Rapportera även eventuella riskobservationer till din kontaktperson. Vid olyckshändelser som påverkar, eller riskerar att påverka, miljön ska skyddsåtgärder vidtas omgående. Miljötillbud ska snarast rapporteras till uppdragets kontaktperson hos Göteborg Energi samt ansvarig anläggningsingenjör. Utanför normal dagtid kontaktas Ledningscentralen.

Kemikaliehantering

Märkningspliktiga kemikalier som saknar godkännande för användning på den aktuella anläggningen ska i god tid föraviseras till Göteborg Energis kemikalieansvarig och godkännas av denne innan de får lov att användas. Så kallade utfasningsämnen ska undvikas och alltid ersättas med alternativ produkt där sådan finns. Kan utfasningsämnen inte ersättas ska en ansökan om godkännande av användning av ämnet lämnas till Göteborg Energis kemikalieansvarig.

Alla som använder kemiska produkter i sitt arbete ska ha kunskap om hur de ska hanteras och ansvarar för att kemikalierna inte är tillgängliga för andra eller utsätter andra för risk samt att miljöpåverkan minimeras. Alla kemiska produkter ska förvaras i lämpliga kärl, märkta enligt gällande lagstiftning, på plats som anvisats av samordningsansvarig. Säkerhetsdatablad eller skyddsblad ska finnas tillgängliga. Lämpliga förebyggande skyddsåtgärder ska vidtas och överblivna kemikalier tas om hand efter avslutat uppdrag.

Större utsläpp, utsläpp av riskämnen (t.ex. biocider) och utsläpp som når avlopp eller dagvatten ska hanteras som miljötillbud. Kemikaliespill ska omhändertas omgående. Utrustning för att hantera spill ska finnas på plats.

Miljö

Utrustning, material och arbetsmetoder ska väljas med miljöhänsyn. Den som utför ett arbete ska alltid agera på sådant sätt att miljöskador undviks. För de flesta anläggningar finns miljötillstånd som reglerar verksamheten. Även lokala förutsättningar och krav på miljöhänsyn ska beaktas vid planering och genomförande av ett arbete.

Läs mer på sidan Miljöregler för att se våra miljöregler för leverantörer vid arbete på Göteborg Energi.

Vattenskyddsområde

Flera anläggningar ligger i eller i anslutning till vattenskyddsområde eller vattendrag med särskilda restriktioner. För dessa anläggningar gäller särskilda regler för verksamheten och de arbeten som utförs.

Förorenad mark

Vissa anläggningar ligger i områden med förorenad mark och/eller har skyddsåtgärder i marken. Schaktning får därför aldrig påbörjas utan tillstånd från anläggningsingenjör och erforderlig anmälan till myndighet. Om misstänkt förorenad mark upptäcks under pågående schaktning ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras. Kontakta ansvarig anläggningsingenjör.

Avfall

Allt arbete ska utföras på sådant sätt att avfallsmängden minimeras. Där det är lämpligt ska material och utrustning återanvändas. Det som inte kan återanvändas ska sorteras och transporteras till lämplig mottagningsanläggning för miljöriktigt omhändertagande. Mindre mängder avfall kan, efter överenskommelse, få lämnas på anläggningarnas miljöstationer. Farligt avfall ska sorteras, märkas, förses med avfallsdeklaration och därefter föras bort av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallsmottagaren måste vara godkänd för farligt avfall. Avfallsredovisning ska lämnas till beställare/kontaktperson hos Göteborg Energi.

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu