GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Integritetspolicy Göteborg Energi AB-koncernen

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Göteborg Energi AB och övriga bolag inom Göteborg Energi-koncernen (gemensamt ”Göteborg Energi” nedan), behandla personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. 

Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor samt hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Integritetspolicyn gäller för dig som kund, leverantör, jobbsökande eller annan intressent i förhållande till Göteborg Energi. Kompletterande information finns i Göteborg Energis webbplatsinformation och i vår information om användning av cookies.

Personuppgiftsansvariga och Dataskyddsombud

I Göteborg Energi-koncernen ingår följande bolag: 

  • Göteborg Energi AB, 556362-6794

  • Göteborg Energi Nät AB, 556379-2779

  • Göteborg Energi Gothnet AB, 556406-4748

  • Göteborg Energi Gasnät AB, 556029-2202

  • Göteborg Energi Din El AB, 556572-4696

Samtliga med postadress Box 53, 401 20 Göteborg 

Varje bolag inom koncernen som bestämmer ändamål och medel för viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvarigt beträffande den behandlingen. Göteborg Energi AB är personuppgiftsbiträde till andra bolag inom koncernen. Det kan förekomma att dotterbolag är personuppgiftsansvariga tillsammans med Göteborg Energi AB.


Göteborg Energi har utsett Göteborgs stads dataskyddsfunktion till dataskyddsombud. De nås via

Vad är personuppgifter och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, mailadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter; exempelvis IP-nummer. För Göteborg Energis vidkommande kan även anläggnings-ID, kundnummer, ärendenummer, mätarnummer och liknande uppgifter vara personuppgifter, om de kan hänföras till en fysisk person som är livet.

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Insamling av personuppgifter och ändamål med behandlingen

Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du kontaktar oss och visar intresse för att köpa våra tjänster och produkter och i samband med att ett avtal ingås. Det kan också förekomma att Göteborg Energi samlar in namn och kontaktuppgifter från olika förmedlingsföretag eller ett offentligt eller privat register, exempelvis SPAR, i syfte att erbjuda dig avtal hos oss. Om det följer av författning kan personuppgifter även samlas in från en tredje part, exempelvis ett koncernföretag, eller ett annat energiföretag. Personuppgifter kan även samlas in från anhörig till dig. Göteborg Energi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig, vilket också är den rättsliga grunden för behandlingen, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, d.v.s. lagstadgade skyldigheter som följer av exempelvis ellagen eller bokföringslagen. 

Dina personuppgifter kan även behandlas för forskningsändamål. Sådan behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna genomföra vetenskaplig forskning.

De personuppgifter som behandlas är kunduppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och personnummer, samt uppgifter av teknisk karaktär, exempelvis anläggnings-ID och mätarnummer. Det kan också vara uppgifter kopplade till ditt avtal, såsom ärendenummer och förbrukningsuppgifter. Om du väljer betalning via bankgiro behöver vi behandla dina kontouppgifter. 

Om du har ett ombud, vårdnadshavare eller god man kan uppgifter härom komma att behandlas. Uppgifter om dig som är ombud, vårdnadshavare eller god man för en kund hos oss kan därmed också komma att behandlas. Sådan behandling följer av författning eller är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet med dig eller den person du företräder.

Ditt namn, kontakts- och identitetsuppgifter samt uppgifter om IP-adress, webläsarhistorik, cookies och tracking codes kan komma att behandlas för marknads- och kundanalyser. I syfte att upprätta statistik, behandlar vi namn, identitets- och kontaktuppgifter, språkuppgifter, förbrukningsuppgifter samt ärendenummer. För marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter kan namn, identitet- och kontaktuppgifter, språkuppgifter, ärendenummer, IP-adress, cookies, intressen, förbrukningsuppgifter och mätarnummer komma att behandlas. Identitetsuppgifter, adress, avtalsuppgifter, förbrukningsuppgifter. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt, god service och säkra leveranser. Uppgifter om önskat språk behandlar vi endast om vi har samtycke från dig. Ett samtycke kan när som helst återkallas, kontakta då kundservice på tel. 031-62 62 62.

Du kan också lämna dina personuppgifter för prenumeration av vårt webbaserade nyhetsbrev samt vid registrering av och inloggning till Mina sidor, Göteborg Energi app och Ladda din elbil (app). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att erbjuda aktuell information och kommunicera nyheter. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet med hjälp av avregistreringslänk eller kontakta vår kundservice för hjälp, tel. 031-62 62 62. Du kan radera ditt användarkonto på Mina sidor och Göteborg Energi appen under "Inställningar" på Mina sidor.  Du kan också radera ditt användarkonto för Ladda din elbil under inställningar i appen. 

Det kan förekomma att vi kontrollerar namn och kontaktuppgifter som vi har om dig mot olika privata och offentliga register i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

Namn och kontaktuppgifter till dig som kontaktperson eller anställd hos våra leverantörer, kunder eller samarbetspartners kan komma att behandlas i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet med leverantören, kunden eller samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att fullgöra avtalet med leverantören, kunden och samarbetspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet med dig. 

Namn och kontaktuppgifter till dig som anställd eller kontaktperson hos våra leverantörer, kunder, samarbetspartners kan även komma att behandlas i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören, kunden eller samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att utveckla affärsrelationen med leverantören, kunden eller samarbetspartnern. Personuppgifter rörande dig som kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i upphandlingar. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse, då vi är skyldiga enligt lag att upphandla våra köp.

Namn och kontaktuppgifter till dig som anställd eller kontaktperson hos våra kunder eller före detta kunder kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för kundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att dels informera ditt företag eller din arbetsgivare om våra tjänster och produkter samt dels vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

 

Du kan också lämna dina personuppgifter till Göteborg Energi för att bevaka eller ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Göteborg Energi kan även komma att samla in dina personuppgifter från ett rekryteringsföretag. Om du är konsult förekommer det att Göteborg Energi istället samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer, exempelvis Folkuniversitetet. Göteborg Energi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är rörande jobbsökande att ingå anställningsavtal. Rörande konsulter är behandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, ålder, foton och andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med en ansökan.

Personuppgifter kan lämnas till Göteborg Energi vid beställning av material eller kabelanvisning. För deltagande i undersökningar, tävlingar, mässor och kundevents samt i kontakter med oss i vår kundtjänst, chatt och på sociala medier kan uppgifter om namn, identitets- och kontaktuppgifter samlas in liksom i förekommande fall kontouppgifter, uppgifter om önskat språk, hälsouppgifter och förbrukningsuppgifter. Behandlingen sker i syfte att kunna erbjuda dessa tjänster och därigenom aktuell information, svar på frågor och annan service. Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen av att kunna förbättra och utveckla våra affärer, tjänster och produkter samt för att kommunicera nyheter och information. Hälsouppgifter samt uppgifter om önskat språk behandlar vi endast om vi har samtycke från dig. Ett samtycke kan när som helst återkallas, kontakta då kundservice på tel. 031-62 62 62.

Göteborg Energi kan komma att behandla namn, identitets- och kontaktuppgifter för att skicka information om avbrott i elförsörjningen till dig per sms eller e-post. Detta gör vi endast på begäran av dig eller någon i din närhet. Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundservice, tel. 031-62 62 62. Personuppgifterna behandlas i syfte att fullgöra vår informationsskyldighet enligt ellagen. 

Om du har samtyckt till publicering av foton på dig, kan vi komma att använda foton för publicering i våra kanaler, exempelvis sociala medier och på vår webbplats, men även i tryckt material där Göteborg Energi som står som avsändare. Syftet med publiceringen är att sprida kunskap och information. Ett samtycke kan när som helst återkallas, kontakta då kundservice på tel. 031-62 62 62. Notera att samtycket inte kan återkallas för användning av foton som skett bakåt i tiden.

Personuppgifter rörande dig som företrädare för eller anställd hos en potentiell eller reell avtalspart till oss kan komma att behandlas i syfte att administrera kontakten med avtalsparten rörande affärsuppgörelsen, exempelvis ett avtal om en fastighets- eller bolagstransaktion. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att förhandla, ingå och fullgöra avtalet med avtalsparten.

Göteborg Energi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot Göteborg Energi. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att försvara oss mot rättsliga anspråk. Omvänt kan personuppgifter komma att behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som Göteborg Energi kan ha på en person eller ett företag. Den behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Göteborg Energi kan också komma att behandla kontaktuppgifter till dig som anhörig till någon som är anställd hos oss, i syfte att veta vem vi ska kontakta vid händelse av sjukdom eller olycka på arbetsplatsen. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att i sådana situationer kunna komma i kontakt med våra anställdas anhöriga.

Vi kan komma att spela in telefonsamtal med dig i syfte att dokumentera eventuella överenskommelser och i utbildningssyfte. Behandlingen är nödvändig för de berättigade intressena att dels dokumentera avtalsinnehåll och dels att utbilda vår personal och på så sätt förbättra vår kundservice. Behandling sker också för att kunna följa upp kundärenden.

I syfte att bedöma en kunds ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet och därmed säkerställa att betalning kan göras, kan ditt personnummer komma att inhämtas från eller uppdateras mot ett kreditupplysningsföretag. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. 

Om du besöker oss i, eller vistas i, våra lokaler kommer uppgifter om namn, personnummer och kortnummer att behandlas i våra inpasseringssystem i syfte att dokumentera vilka personer som finns i lokalen. Detta är nödvändigt för det berättigade intresset att upprätthålla säkerheten. 

På vissa av våra anläggningar förekommer att personuppgifter behandlas genom kamerabevakning i syfte att dokumentera avvikande händelser. Detta är nödvändigt för det berättigade intresset att beivra och förebygga brott.

För att kunna direktmarknadsföra våra produkter och tjänster för dig som privatperson per e-post, vill vi ha samtycke från dig, vilket vi kommer att be om särskilt. Om du skulle ändra dig och inte längre vill ha direktmarknadsföring per e-post, återkallar du ditt samtycke genom att klinka på länken ”avregistrera” i e-postmeddelandet eller kontakta vår kundservice tel. 031-62 62 62. Om du är kund hos oss och inte har motsatt dig direktmarknadsföring per e-post kommer vi dock inte att be om samtycke. Sådan behandling anser vi istället vara nödvändig för vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden och kampanjer. 

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part om det följer av lag eller författning eller om Göteborg Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, ett koncernföretag, en leverantör, en samarbetspartner eller till olika myndigheter. 

Göteborg Energi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål.

Göteborg Energi är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär också att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Överföring till tredje land

Göteborg Energi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Eftersom Göteborg Energi använder sig av bland annat Microsoft och deras molnlösningar för lagring av data kan personuppgifterna i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land.  För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut fån EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Se mer information om standardavtalsklausulerna eller vilka länder som har adekvat skyddsnivå på EU-kommissionens webbsida

Till säkerställande av att behandling sker med adekvat skyddsnivå kan även annat auktoriserat sätt att behandla personuppgifter användas, såsom godkända bindande företagsbestämmelser (BCR). Därutöver tillser vi genom biträdesavtal och instruktioner till leverantören/underleverantören att denne vidtar alla nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Regler om hur länge Göteborg Energi sparar dokument regleras i vår dokumenthanteringsplan, som bygger på Göteborgs stads arkivreglemente, som i sin tur utfärdats med stöd av arkivlagen. Reglerna om hur vi hanterar dokument styr hur vi hanterar personuppgifter.

Av vår dokumenthanteringsplan följer att avtal med våra kunder om markrättigheter bevaras, men att övriga kundavtal sparas i 10 år, övriga eventuella kunduppgifter som inte återfinns i avtal, exempelvis uppgifter om kontaktpersoner hos kunden, sparas så länge avtalet gäller och raderas när avtalet upphört att gälla. Efter att en kreditupplysning gjorts sparas uppgifter om faktakod att kreditbedömning är genomförd, rating och datum i 10 år, övriga uppgifter raderas. Hälsouppgifter och uppgifter om önskat språk sparar vi så länge vi behöver dem för att kunna hantera ditt ärende och raderas därefter. 

Personuppgifter som lämnas för registrering och användning av Mina sidor sparas så länge som personen använder Mina sidor och raderas efter två års inaktivitet. På Mina sidor kan du också själv välja att radera kontot och personuppgifterna raderas då automatiskt. Du kan själv när som helst uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor. 

Personuppgifter som vi samlat in i syfte att administrera avbrottsinformation raderas på din begäran eller när ditt avtal med oss upphör att gälla. Du kan själv när som helst uppdatera eller radera personuppgifter som samlats in för avbrottsinformation på Mina sidor. 

Personuppgifter som behandlas för forskningsändamål sparas i ett år.

Leverantörsavtal och samarbetsavtal bevaras. Personuppgifter som samlats in och behandlas som inte återfinns i avtalet, exempelvis kontaktuppgifter till kontaktpersoner, raderas vid inaktualitet. Anbud som antas i våra upphandlingar bevaras, medan anbud som inte antas sparas i 10 år.

Personuppgifter rörande dig som bevakar lediga anställningar sparas så länge som du prenumererar på bevakningstjänsten och raderas när du avregistrerar dig. Personuppgifter rörande dig som sökt ett jobb hos oss bevaras om du blir anställd, men om du inte blir anställd gallras dina ansökningshandlingar två år efter tillsättning. Spontanansökningar inkl. praktikansökningar gallras vid inaktualitet. Ansökningshandlingar innehållande personuppgifter rörande dig som konsult raderas vid inaktualitet.

Korrespondens, så som kundtjänstärenden, beställningar av material och kabelanvisning bevaras, med undantag för korrespondens av ringa betydelse som raderas vid inaktualitet. Inspelade telefonsamtal raderas omedelbart och chattkonversationer raderas efter 30 dagar om inte uppgifterna registreras i ett ärende för fortsatt handläggning hos oss. Inlägg på våra företagssidor på sociala medier bevaras.

Personuppgifter relaterade till kundevents och tävlingar sparas i 90 dagar efter genomförandet. Personuppgifter rörande prenumeration av nyhetsbrev sparas så länge du är prenumerant eller ibland längre om vi fått samtycke från dig. Kundundersökningar bevaras. Kundunik statistik sparas i två år.

Personuppgifter i reklamationer sparas i två år. Personuppgifter i handlingar rörande rättsliga anspråk i övrigt bevaras, liksom personuppgifter i handlingar rörande transaktioner. Om personuppgifterna inte återfinns i allmänna handlingar raderas de dock vid inaktualitet. 

Personuppgifter som behandlas i vårt inpasseringssystem sparas i 1 år efter att ditt inpasseringskort ha avaktiverats. Bilder/sekvenser från kameraövervakning sparas i 30 dagar och raderas därefter automatiskt. 

Personuppgifter rörande dig som anhörig till en anställd raderas på begäran av dig eller den som du är anhörig till eller vid inaktualitet.

Dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på länkarna nedan

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter. Du kommer då att få ett s.k. registerutdrag innehållande information om ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare och lagringsperioder, information om varifrån personuppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har vidare rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring inklusive så kallad profilering, d.v.s. analyser av personuppgifter som ligger till grund för marknadsföringen. Med direktmarknadsföring avses alla uppsökande marknadsföringsåtgärder, exempelvis via post, e-post och sms. Om du invänder mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi att upphöra med behandling för det ändamålet.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandling av personuppgifter om dig om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, men istället vill att vi ska begränsa användningen av personuppgifterna. Du har likaså rätt att begära begräsning om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du anser att personuppgifterna om dig som vi behandlar inte är korrekta, har du rätt att begära begränsad behandling av personuppgifterna under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Om du har invänt mot behandling som sker med intresseavvägning som rättslig grund har du rätt att begära begränsad behandling av personuppgifterna under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om vi kommer fram till att behandlingen ska begränsas, får vi endast, utöver att lagra personuppgifterna, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Du har rätt att begära att vi ska vidta rättelse av en felaktig personuppgift eller komplettera en ofullständig personuppgift. Du som har registrerat dig på Mina Sidor kan även själv ändra dina personuppgifter på Mina Sidor.

Om något av följande alternativ är tillämpligt har du rätt att begära att vi ska radera personuppgifter om dig.

a) Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats

b) Om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen

c) Om du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse

d) Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

e) Om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

f) Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av

g) Om personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster 

Vi har rätt att neka din begäran oh radering om vi behöver utföra behandlingen för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen eller ellagen.

Vi kan också neka din begäran om radering på grund av arkivändamål, eftersom vi omfattas av arkivlagen och enligt den lagen har skyldighet att bevara (arkivera) vissa allmänna handlingar. 

Vi har därutöver rätt att neka din begäran om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Om vi är förhindrade att tillmötesgå din begäran om radering kommer vi istället att säkerställa att personuppgifterna inte behandlas för några andra ändamål än det ändamål som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillmötesgå under vissa förutsättningar. Det krävs att behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och därutöver att behandlingen sker automatiskt. Dessutom krävs att en överföring är tekniskt möjlig.

Om du samtycket till en viss behandling av personuppgifter som rör dig, kan du när som helst återkalla samtycket. Det gör du genom att kontakta oss per brev till Göteborg Energi AB, box 53, 401 20 Göteborg eller per e-post till

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-09-12.

icon-closechevron-disc-rightmenu