GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöregler för leverantörer

Miljöregler på Göteborg Energi

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt ansvar som vi ställer på oss själva.

På Göteborg Energi arbetar vi enligt vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som leverantör vara insatt i våra rutiner för miljö, ha tagit del av vår verksamhetspolicy samt vår uppförandekod för leverantörer

Leverantörer ska innan start av arbete informera sig om de miljöregler som gäller på Göteborg Energi. Det är entreprenörens/konsultens uppgift att även informera sin personal på plats om gällande miljöregler. Leverantörer ska agera på sådant sätt att miljöskador undviks. Under arbetets gång kan vi som beställare göra stickprov för att se att miljökraven som ställts vid upphandling följs. Observera att dessa krav är grundkrav som ställs på samtliga leverantörer. Vid enskilda upphandlingar kan högre krav ställas.

Frågor angående miljöreglerna på Göteborg Energi besvaras av din beställare.

Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar Göteborg Energi för en ekologiskt hållbar och klimatneutral stad till 2030. Hela vår värdekedja omfattas av våra mål och delmål och ni som leverantörer är viktiga för att vi ska lyckas. Vid såväl planering och genomförande av våra projekt och investeringar som vid förvaltning, drift och underhåll av våra anläggningar för distribution och produktion ska följande delmål beaktas.

 • Energianvändningen per invånare ska minska med 30 % till 2030

 • Energi ska produceras av 100 % återvunna och förnybara energikällor till 2025

 • Klimatpåverkan från transporter ska minska med 90 % till 2030

 • Klimatpåverkan från inköp ska minska med 90 % till 2030

 • Användningen av utfasningsämnen ska upphöra och prioriterade riskminskningsämnen ska halveras till 2030

 • Biologisk mångfald bland växt- och djurliv ska främjas

 • Avfallet ska minska med 40 % till 2030

 • 100 % av de överskottsmassor som bedömts användbara efter en teknisk och miljömässig bedömning ska återanvändas och återvinnas

 • 50 % av inköpta fyllnadsmassor ska utgöras av återanvända/återvunna material

Utmaningarna är stora och vi ser att dialog och samarbete med våra leverantörer är en väldigt viktig förutsättning.

 

 

Göteborg Energis verksamhetspolicy

Göteborg Energi är kraften i energiomställningen av Västsverige. Vi är ledande och drivande i att utveckla ett jämlikt och hållbart Göteborgssamhälle samt ett hållbart och smart energisystem genom samarbete och partnerskap i och utanför staden. Vi erbjuder produkter, tjänster och energilösningar inom el, värme, kyla, gas och stadsfiber på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i våra kunders och andra intressenters behov. Vi bedriver samhällskritisk verksamhet och värnar om våra intressenters och vår egen informationssäkerhet genom tekniska säkerhetsåtgärder och ett säkerhetsmedvetet beteende. Vi säkerställer tid och resurser för att med lyhörda, engagerade och kompetenta medarbetare identifiera och hantera risker och ständigt förbättra vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver, är föregångare i vårt sätt att arbeta och leda verksamheten och vi fattar välgrundade beslut. 

Vi är en koncern där samhällsnytta och hänsyn till miljön och klimatet präglar vår affär. Vi optimerar användningen av återvunnen och förnybar energi och använder naturresurser med försiktighet. Genom samarbete minskar vi vår egen och våra intressenters miljö- och klimatpåverkan och effektiviserar energianvändning och transporter. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen och förebygger uppkomst av avfall och spridning av föroreningar. 

Vi förebygger risker för olyckor och ohälsa i vår verksamhet där fysiska faror rör hantering av brandfarliga, trycksatta och heta medier, kemiska riskkällor, elektriska och byggtekniska arbeten samt trafik. Vi vill att varje medarbetare ska känna balans mellan krav och resurser. Vi accepterar inte att vi har arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som medför risk för ohälsa. Vi accepterar inte heller kränkande särbehandling eller mobbning. Vi anser att våra individuella olikheter berikar vår arbetsplats. Vi arbetar i samverkan, bemöter alla med respekt och omtänksamhet och ger förutsättningar till medarbetarnas utveckling.

Våra miljökrav

 • Lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet ska följas. Vid arbeten på våra anläggningar finns ofta miljötillstånd och särskilda instruktioner att ta hänsyn till. Kontakta beställaren för mer information.

 • Göteborg Stads miljökrav för entreprenader, som tagits fram av städerna Göteborg, Stockholm, Malmö samt Trafikverket, ska tillämpas. Avseende krav på kemiska produkter gäller nedanstående vid arbete för Göteborg Energi. Vid större projekt använder Göteborg Energi verktyget Byggvarubedömningen.

 • Leverantören ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem/handlingsplan för att minska sin miljöpåverkan. Det ska minst omfatta följande delar som ska vara relevanta för offererade delar av företagets verksamhet; miljöpolicy, betydande miljöaspekter (miljöpåverkan) för uppdraget, miljömål för att nå förbättringar samt rutiner för att säkerställa att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs och utvärderas, att miljö- krav enligt avtalet följs, risk- och avvikelsehantering inklusive korrigerande och förebyggande åtgärder, att personalen har rätt kompetens med avseende på miljöhänsyn och energibesparing, uppföljning och rapportering till beställaren. 

 • Vid resor och transporter till och från uppdragen ska det mest miljöanpassade färdsättet övervägas. Göteborg Energi har anslutit till initiativet Fossilfritt Sveriges transportutmaning där målsättningen är att alla våra köpta transporter ska vara fossilfria till 2030, se kriterier på Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

 • Leverantören ska se till att avfall undviks eller källsorteras. Leverantören ansvarar för att avfall som inte kan sorteras vid Göteborg Energis avfallsstationer förs bort av transportör med tillstånd att transportera avfall respektive farligt avfall till godkänd mot-tagare. Redovisning av avfallets mängd, slag och omhändertagande ska lämnas till beställaren på Göteborg Energi.Undantaget är avfall från mindre servicearbeten där avfall som uppkommit och inte kan sorteras på plats är serviceleverantörens ansvar. Göteborg Energi ska i övrigt uppges som avfallsproducent för farligt avfall som uppstår i bolagets projekt, anläggningar och fastigheter. Bolaget har avtal med flertalet mottagare av farligt avfall, som utför rapporteringen av farligt avfall till Naturvårdsverket. Kontakta beställaren för mer information.

 • Leverantören ansvarar för att kemiska produkter som används under uppdragstiden inte är tillgängliga för annan än leverantören och att miljöpåverkan vid hantering av kemiska produkter minimeras. Säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemiska produkter som används i entreprenaden ska kunna redovisas. Överblivna kemiska produkter ska efter avslutat uppdrag återtas av entreprenören. Göteborg Energi har tillsammans med Göteborgs Stad målsättningen att sluta respektive minska användningen av utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, enligt Kemikalieinspektionens kriterier, till 2030. Egenskaperna, som anges i tabell 1 och 2, ska därför undvikas där så är möjligt. Om sådana ämnen ändå behöver användas ska aktuellt säkerhetsdatablad lämnas till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och godkännande ska inväntas.

 • Olyckshändelser som påverkar miljön ska omgående rapporteras till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och samordningsansvarig på produktionsanläggning. Åtgärder för att förhindra eller motverka ytterligare miljöskada ska vidtas. Upptäckt av markförorening ska alltid rapporteras till kommunens miljöenhet, kontakta din uppdragsgivare på Göteborg Energi.

 • Eventuella övriga miljökrav som har ställts i den specifika upphandlingen ska följas.

Göteborg Energi undviker hantering av följande ämnen:

Utfasningsämnen

Egenskap

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=Hazard (fara)

Cancerframkallande

H350: Kan orsaka cancer. Carc. 1A /1B.

Mutagent

H340: Kan orsaka genetiska defekter. Muta. 1A / 1B

Reproduktionsstörande

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Repr. 1A /1B.

Flourerade växthusgaser (F-gaser)

HFC, fluor-kolväten. Kigalitillägget om fluorkolväten (HFC) i den internationella konventionen Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer).

Hormonstörande

Enligt definition i Chemsecs SIN-lista i väntan på EU-gemensamma kriterier för ämnen med hormonstörande egenskaper.

Kraftigt allergiframkallande

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning. Resp. Sens 1.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skin Sens. 1A.

Ozonnedbrytande

H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Ozone.

PBT/vPvB

Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska /mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande. Definition enligt bilaga XIII, Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.

Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb)

Metallerna kadmium, kvicksilver och bly omfattas av definitionen särskilt farliga ämnen i Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Särskilt persistenta ämnen (PFAS)

Högfluorerade ämnen (PFAS), enligt PRIO:s defintion.

Prioriterade riskminskningsämnen

Egenskaper prioriterad riskminskning

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=Hazard (fara)

Allergiframkallande

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion, Skin sens. 1/1B

Cancerframkallande

H351: Misstänks kunna orsaka cancer, Carc. 2

Miljöfarliga långtidseffekter

H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter, Aquatic chronic 1

H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer, Aquatic chronic 4

Mutagent

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska de­fekter, Muta. 2

Mycket hög akut giftighet

H300: Dödlig vid förtäring, Acute Tox. 1/2

H310: Dödlig vid hudkontakt, Acute Tox 1/2

H330: Dödlig vid inandning, Acute Tox. 1/2

H370: Orsakar organskador, STOT SE 1

Potentiella PBT / vPvB 

Persistenta (svårnedbrytbara), Bioackumulerande, Toxiska (giftiga) / mycket svårnedbrytbara och mycket  bioackumulerande.
Screening-kriterierna för en PBT-bedömning enligt Reach, Bilaga Xlll är uppfyllda. Se Echa:s  vägledningsdokument för riskbedömning.

Reproduktionsstörande

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Repr. 2

H362: Kan skada spädbarn som ammas. Lact.

Specifikt organskadande efter upprepad exponering

H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. STOT RE 1.

icon-closechevron-disc-rightmenu