GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöregler för entreprenörer & konsulter

Miljöregler på Göteborg Energi

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt ansvar som vi ställer på oss själva.

På Göteborg Energi arbetar vi enligt vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som entreprenör alternativt konsult vara insatt i våra rutiner för miljö, ha tagit del av vår verksamhetspolicy för miljö, arbetsmiljö och kvalitet samt vår uppförandekod för leverantörer

Entreprenör/konsult ska innan start av arbete informera sig om de miljöregler som gäller på Göteborg Energi. Det är entreprenörens/konsultens uppgift att även informera sin personal på plats angående gällande miljöregler. Entreprenör/konsult ska agera på sådant sätt att miljöskador undviks. Under arbetets gång kan vi som beställare göra stickprov för att se att miljökraven som ställts vid upphandling följs. 

Observera att kraven i denna skrift är grundkrav som ställs på samtliga entreprenörer och konsulter. Vid enskilda upphandlingar kan högre krav ställas.

Frågor angående miljöreglerna på Göteborg Energi besvaras av respektive beställare av entreprenaden/konsulttjänsten.

Göteborg Energi är göteborgarnas eget energibolag och vi tar vårt ansvar och bidrar aktivt till att utveckla ett jämlikt och hållbart Göteborgssamhälle. Vi erbjuder produkter, tjänster och energilösningar inom el, värme, kyla, gas och stadsfiber på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i våra intressenters behov. Med lyhörda, engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi systematiskt med att identifiera och minimera risker och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver och vara föregångare i vårt sätt att arbeta och leda verksamheten. Detta skapar mätbara förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi är en koncern där samhällsnytta och hänsyn till miljön präglar vår affär. Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi och använder naturresurser med försiktighet. Vi eftersträvar livscykelperspektiv när vi minskar vår egen och våra intressenters klimatpåverkan och effektiviserar energianvändningen. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen och förebygger uppkomst och spridning av avfall och föroreningar.

Vi säkerställer tid och resurser för att förebygga olyckor och ohälsa. Stora fysiska faror i vår verksamhet rör hantering av brandfarliga, trycksatta och heta medier, kemiska riskkällor, elektriska och byggtekniska arbeten samt trafik. Vi vill att varje medarbetare ska känna balans mellan krav och resurser. Vi accepterar inte att vi har arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som medför risk för ohälsa. Vi accepterar inte heller kränkande särbehandling eller mobbing. Vi anser att våra individuella olikheter berikar vår arbetsplats. Vi arbetar i samverkan, vi bemöter alla med respekt och omtänksamhet och ger förutsättningar till medarbetarnas utveckling. Vi är medvetna om risker och möjligheter och utför våra arbetsuppgifter med den noggrannhet som krävs.

 

 

Miljöregler som ska uppfyllas 

  • ·Lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet ska följas. Vid arbeten på våra anläggningar finns ofta miljötillstånd och särskilda instruktioner att ta hänsyn till. Kontakta beställaren för mer information.

  • Göteborg Stads miljökrav vid upphandling av entreprenader ska tillämpas. Göteborg Energis version, Miljökrav för entreprenader, kan du läsa här.

  • Entreprenören/konsulten ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem/ handlingsplan för miljöfrågor. Det ska minst omfatta följande delar som ska vara relevanta för offererade delar av företagets verksamhet; miljöpolicy, betydande miljöaspekter (miljöpåverkan) för uppdraget, miljömål för att nå förbättringar samt rutiner för att säkerställa att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs och utvärderas, att miljökrav följs i enlighet med kontraktet, risk- och avvikelsehantering inklusive korrigerande och förebyggande åtgärder, att personalen har rätt kompetens med avseende på miljöhänsyn och energibesparing, uppföljning och rapportering till beställaren. 

  • Vid resor och transporter  till och från uppdragen ska det mest miljöanpassade färdsättet övervägas. Göteborg Energi har anslutit till initiativet Fossilfritt Sveriges transportutmaning där målsättningen är att våra köpta transporter ska vara fossilfria till 2030.

  • ·Entreprenören ska se till att avfall från entreprenaden undviks eller källsorteras. Avfallet ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Entreprenören ansvarar för att farligt avfall sorteras och i den mån avfallet inte kan sorteras vid Göteborg Energis avfallsstationer förs bort av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Redovisning angående farligt och icke farligt avfalls mängd, slag och omhändertagande ska lämnas till beställaren på Göteborg Energi. Göteborg Energi ska uppges som avfallsproducent för farligt avfall som uppstår i bolagets projekt, anläggningar och fastigheter. Bolaget har avtal med flertalet mottagare av farligt avfall, som utför rapporteringen av farligt avfall till Naturvårdsverket. Kontakta beställaren för mer information.

  • Entreprenören ansvarar för att kemiska produkter som används under entreprenadtiden inte är tillgängliga för annan än entreprenören och att miljöpåverkan vid hantering av kemiska produkter minimeras. Säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemiska produkter som används i entreprenaden ska kunna redovisas vid anmodan. Överblivna kemiska produkter ska efter avslutat uppdrag återtas av entreprenören. Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad har målsättningen att sluta respektive minska användningen av utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen,  enligt Kemikalieinspektionens kriterier, till 2030. Egenskaperna, som anges i tabell 1 och 2, ska därför undvikas där så är möjligt. Om sådana ämnen ändå behöver användas ska detta rapporteras med god framförhållning till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och aktuellt säkerhetsdatablad ska då lämnas.

  • ·Mikroplaster (plastpartiklar <5 mm som är olösliga i vatten) ska undvikas. Om sådana ämnen behöver användas ska detta rapporteras med god framförhållning till uppdragsgivaren på Göteborg Energi.

  • Olyckshändelser som påverkar miljön ska omgående rapporteras till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och samordningsansvarig på produktionsanläggning. Åtgärder för att förhindra eller motverka ytterligare miljöskada ska vidtas. Upptäckt av markförorening ska alltid rapporteras till kommunens miljöenhet, kontakta din uppdragsgivare på Göteborg Energi.

  • Övriga krav som eventuellt har ställts vid upphandling ska följas.

 

Göteborg Energi undviker hantering av följande ämnen:

Utfasningsämnen

Egenskaper

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=Hazard (fara)

Cancerframkallande

H350: Kan orsaka cancer. Carc. 1A /1B.

Mutagent

H340: Kan orsaka genetiska defekter. Muta. 1A / 1B

Reproduktionsstörande

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Repr. 1A /1B.

Flourerade växthusgaser (F-gaser)

HFC, fluor-kolväten. Kigalitillägget om fluorkolväten (HFC) i den internationella konventionen Montrealprotokollet (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer).

Hormonstörande

Ämnen som har genomgått en utvärdering av dess hormonstörande egenskaper för hälsa eller miljö och som har identifierats som hormonstörande inom någon av följande EU:s förordningar; Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, Biocidförordningen (EG) nr 528/2012 eller Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009.

Kraftigt allergiframkallande

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning. Resp. Sens 1.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skin Sens. 1A.

Ozonnedbrytande

H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Ozone.

PBT/vPvB

Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska /mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande. Definition enligt bilaga XIII, Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.

Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb)

Metallerna kadmium, kvicksilver och bly omfattas av definitionen särskilt farliga ämnen i Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Särskilt persistenta ämnen (PFAS)

Högfluorerade ämnen (PFAS), enligt PRIO:s defintion.

Prioriterade riskminskningsämnen

Egenskaper prioriterad riskminskning

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=Hazard (fara)

Allergiframkallande

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion, Skin sens. 1/1B

Cancerframkallande

H351: Misstänks kunna orsaka cancer, Carc. 2

Miljöfarliga långtidseffekter

H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter, Aquatic chronic 1

H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer, Aquatic chronic 4

Mutagent

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska de­fekter, Muta. 2

Mycket hög akut giftighet

H300: Dödlig vid förtäring, Acute Tox. 1 / 2

H310: Dödlig vid hudkontakt, Acute Tox 1 / 2

H330: Dödlig vid inandning, Acute Tox. 1/2

H370: Orsakar organskador, STOT SE 1

Potentiella PBT / vPvB 

Persistenta (svårnedbrytbara), Bioackumulerande, Toxiska (giftiga) / mycket svårnedbrytbara och mycket  bioackumulerande.
Screening-kriterierna för en PBT-bedömning enligt Reach, Bilaga Xlll är uppfyllda. Se Echa:s  vägledningsdokument för riskbedömning.

Reproduktionsstörande

H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Repr. 2

H362: Kan skada spädbarn som ammas. Lact.

Specifikt organskadande efter upprepad exponering

H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. STOT RE 1.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up