GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöregler för entreprenörer & konsulter

Miljöregler på Göteborg Energi

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt ansvar som vi ställer på oss själva.

På Göteborg Energi arbetar vi enligt vårt miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som entreprenör alternativt konsult vara insatt i våra rutiner för miljö, ha tagit del av vår verksamhetspolicy för miljö, arbetsmiljö och kvalitet samt vår uppförandekod. 

Entreprenör/konsult ska innan start av arbete informera sig om de miljöregler som gäller på Göteborg Energi. Det är entreprenörens/konsultens uppgift att även informera sin personal på plats angående de miljöregler som gäller. Entreprenör/konsult ska agera på sådant sätt att miljöskador undviks. Under arbetets gång kan vi som beställare göra stickprov för att se att miljökraven som ställts vid upphandling följs. Observera att kraven i denna skrift är grundkrav som ställs på samtliga entreprenörer och konsulter. Vid enskilda upphandlingar kan högre krav ställas.

Frågor angående miljöreglerna på Göteborg Energi besvaras av respektive beställare av entreprenaden/konsulttjänsten.

Du kan även välja att ladda ned denna information som en pdf.

Göteborg Energi är göteborgarnas eget energibolag och vi tar vårt ansvar och bidrar aktivt till att utveckla ett jämlikt och hållbart Göteborgssamhälle. Vi erbjuder produkter, tjänster och energilösningar inom el, värme, kyla, gas och stadsfiber på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i våra intressenters behov. Med lyhörda, engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi systematiskt med att identifiera och minimera risker och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver och vara föregångare i vårt sätt att arbeta och leda verksamheten. Detta skapar mätbara förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi är en koncern där samhällsnytta och hänsyn till miljön präglar vår affär. Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi och använder naturresurser med försiktighet. Vi eftersträvar livscykelperspektiv när vi minskar vår egen och våra intressenters klimatpåverkan och effektiviserar energianvändningen. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen och förebygger uppkomst och spridning av avfall och föroreningar.

Vi säkerställer tid och resurser för att förebygga olyckor och ohälsa. Stora fysiska faror i vår verksamhet rör hantering av brandfarliga, trycksatta och heta medier, kemiska riskkällor, elektriska och byggtekniska arbeten samt trafik. Vi vill att varje medarbetare ska känna balans mellan krav och resurser. Vi accepterar inte att vi har arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som medför risk för ohälsa. Vi accepterar inte heller kränkande särbehandling eller mobbing. Vi anser att våra individuella olikheter berikar vår arbetsplats. Vi arbetar i samverkan, vi bemöter alla med respekt och omtänksamhet och ger förutsättningar till medarbetarnas utveckling. Vi är medvetna om risker och möjligheter och utför våra arbetsuppgifter med den noggrannhet som krävs.

 

 

Miljöregler som ska uppfyllas 

  • Lagar, förordningar och föreskrifter på miljöområdet ska följas. Vid arbeten på våra anläggningar finns ofta miljötillstånd och särskilda instruktioner att ta hänsyn till. Kontakta beställaren för mer information.

  • Göteborg Stads miljökrav vid upphandling av entreprenader ska tillämpas. Göteborg Energis version, Miljökrav för entreprenader, kan du läsa här.

  • Entreprenören ska se till att avfall från entreprenaden undviks eller källsorteras. Avfallet ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Entreprenören ansvarar för att farligt avfall sorteras och förs bort av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Redovisning angående farligt och icke farligt avfalls mängd, slag och omhändertagande ska lämnas till beställaren på Göteborg Energi. Göteborg Energi ska uppges som avfallsproducent för farligt avfall som uppstår i bolagets projekt och anläggningar. Bolaget har avtal med flertalet mottagare av farligt avfall, som utför rapporteringen av farligt avfall till Naturvårdsverket. Kontakta beställaren för mer information.

  • Entreprenören ansvarar för att kemiska produkter som används under entreprenadtiden inte är tillgängliga för annan än entreprenören. Entreprenören ansvarar även för att miljöpåverkan vid hantering av kemiska produkter minimeras. Kemiska produkter ska hanteras och förvaras så att ingen risk finns för läckage till mark och vatten. Överblivna kemiska produkter ska efter avslutat uppdrag återtas av entreprenören. Säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemiska produkter som används i entreprenaden ska kunna redovisas vid anmodan.

  • Göteborg Energi undviker hantering av ämnen som har egenskaper enligt tabell på följande sida. Om sådana ämnen behöver användas ska detta rapporteras med god framförhållning till uppdragsgivaren på Göteborg Energi. Aktuellt säkerhetsdatablad ska då lämnas.

  • Mikroplaster (plastpartiklar <5 mm som är olösliga i vatten) ska undvikas. Om sådana ämnen behöver användas ska detta rapporteras med god framförhållning till uppdragsgivaren på Göteborg Energi.

  • Olyckshändelser som påverkar miljön ska omgående rapporteras till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och samordningsansvarig på produktionsanläggning. Åtgärder för att förhindra eller motverka ytterligare miljöskada ska vidtas. Upptäckt av markförorening ska alltid rapporteras till kommunens miljöenhet, kontakta din uppdragsgivare på Göteborg Energi.

  • Entreprenören/konsulten ska ha ett dokumenterat miljöledningssystem/handlingsplan för miljöfrågor.

  • Vid resor till och från uppdragen ska det mest miljöanpassade färdsättet övervägas.

  • Övriga krav som eventuellt har ställts vid upphandling ska följas. 

Göteborg Energi undviker hantering av följande ämnen:

Egenskaper

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=H-fras

Cancerframkallande

H350: Kan orsaka cancer. H351: Misstänks kunna orsaka cancer. *1

Mutagent

H340: Kan orsaka genetiska defekter. H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. *1

Flourerade växthusgaser (F-gaser)

HFC, fluor-kolväten.

Reproduktionstoxiskt

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. *1

Hormonstörande

Enligt SIN-listan. *2

Kraftigt allergiframkallande

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Särskilt farliga metaller

Kadmium, kvicksilver och bly.

PBT/vPvB

Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska /mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande.

Ozonnedbrytande

EUH059: Farligt för ozonskiktet. H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

*1 Egenskapen finns inte med bland Kemikalieinspektionens utfasningskriterier. Dock anser Göteborg Energi att ämnen med egenskapen bör fasas ut.
*2 SIN-listan (SIN=Substitute It Now) är framtagen av Internationella kemikaliesekretariatet och innehåller dels hormonstörande ämnen. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up