GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöregler för entreprenörer & konsulter

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt ansvar som vi ställer på oss själva.

På Göteborg Energi arbetar vi enligt vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg Energi miljökrav. För att utföra arbete på Göteborg Energi ska du som entreprenör alternativt konsult vara insatt i våra rutiner för miljö samt ha tagit del av vår verksamhetsanvisning för miljö. Entreprenör/ konsult ska innan start av arbete informera sig om de miljöregler som gäller på Göteborg Energi. Det är entreprenörens/konsultens uppgift att även informera sin personal på plats angående de miljöregler som gäller. Entreprenör/konsult ska agera på sådant sätt att miljöskador undviks. Under arbetets gång kan vi som beställare göra stickprov för att se att miljökraven som ställts vid upphandling följs. Observera att kraven i denna skrift är allmänt ställda för att passa in på alla entreprenörer och konsulter. Vid enskilda upphandlingar kan högre krav ställas. Frågor angående miljöreglerna på Göteborg Energi besvaras av respektive beställare av entreprenaden/ konsulttjänsten.

Göteborg Energi är göteborgarnas eget energibolag och vi tar vårt ansvar och bidrar aktivt till att utveckla ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi erbjuder produkter, tjänster och energilösningar inom el, värme, kyla, gas och datakommunikation på affärsmässiga grunder och med utgångspunkt i våra intressenters behov. Med lyhörda, engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi systematiskt med att identifiera och minimera risker och ständigt förbättra vår verksamhet. Vi strävar efter att göra mer än lagen kräver och vara föregångare i vårt sätt att arbeta och leda verksamheten. Detta skapar mätbara förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är en koncern där samhällsnytta och hänsyn till miljön präglar vår affär. Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi och använder naturresurser med försiktighet. Vi arbetar för att minska vår egen och våra intressenters klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen. I vår verksamhet minskar vi användningen av farliga ämnen och förebygger uppkomst och spridning av föroreningar. Vi säkerställer tid och resurser för att förebygga olyckor och ohälsa. Stora fysiska faror i vår verksamhet rör hantering av brandfarliga, trycksatta och heta medier, kemiska riskkällor, elektriska och byggtekniska arbeten samt trafik. En av våra större psykosociala risker är stress. Vi accepterar inte att vi har arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som medför risk för ohälsa. Vi accepterar inte heller kränkande särbehandling eller mobbing. Vi anser att våra individuella olikheter berikar vår arbetsplats. Vi arbetar i samverkan, vi bemöter alla med respekt och omtänksamhet och ger förutsättningar till medarbetarnas utveckling. Vi är riskmedvetna och utför våra arbetsuppgifter med den noggrannhet som krävs. 

Miljöregler som ska uppfyllas 

 • Lagar, förordningar och föreskrifter på miljöområdet ska följas. Vid arbeten på våra anläggningar finns ofta miljötillstånd och särskilda instruktioner att ta hänsyn till. Kontakta beställaren för mer information.

 • Göteborg Stads miljökrav vid upphandling av entreprenader ska tillämpas. Information finns på www.goteborg.se/trafikkontoret och gå vidare till Miljö, etik och sociala krav.

 • Entreprenören ska se till att avfall från entreprenaden källsorteras. Avfallet ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Entreprenören ansvarar för att farligt avfall sorteras och förs bort av transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Redovisning angående farligt och icke farligt avfalls mängd, slag och omhändertagande ska lämnas till beställaren på Göteborg Energi.

 • Entreprenören ansvarar för att kemiska produkter som används under entreprenadtiden inte är tillgängliga för annan än entreprenören. Entreprenören ansvarar även för att miljöpåverkan vid hantering av kemiska produkter minimeras. Överblivna kemiska produkter ska efter avslutat uppdrag återtas av entreprenören. Säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemiska produkter som används i entreprenaden ska kunna redovisas vid anmodan.

 • Göteborg Energi undviker hantering av ämnen som har egenskaper enligt tabell på nästa sida. Om sådana ämnen behöver användas ska detta rapporteras med god framförhållning till uppdragsgivaren på Göteborg Energi. Aktuellt säkerhetsdatablad ska då lämnas.

 • Oväntade olyckshändelser som påverkar miljön ska omgående rapporteras till uppdragsgivaren på Göteborg Energi och samordningsansvarig på produktionsanläggning. Åtgärder för att förhindra eller motverka ytterligare miljöskada ska vidtas om möjligt.

 • Övriga krav som eventuellt har ställts vid upphandling ska följas. 

Miljöregler som bör uppfyllas

 • Produkter för vård och service av fordon som används i entreprenaden bör vara miljömärkta eller uppfylla sådana kriterier.

 • Underhåll och service för fordon bör göras på miljöanpassad anläggning.

 • Entreprenören/konsulten bör ha ett dokumenterat miljöledningssystem/handlingsplan för miljöfrågor om inte krav på detta har ställts vid upphandling.

 • Konsulten bör miljöanpassa sin arbetsplats med avseende på maskiner, material, energiförbrukning, rengöring, möbler, avfall mm.

 • Vid resor till och från uppdragen bör det mest miljöanpassade färdsättet väljas om det är möjligt med avseende på pris och kvalitet.

 
 

Göteborg Energi undviker hantering av följande ämnen:

Egenskaper

Klassificering enligt KIFS 2005:7 för att fastställa egenskapen, R= riskfras

Klassificering enligt CLP-förordningen för att fastställa egenskapen, H=H-fras

Cancerframkallande

R45: Kan ge cancer R49: Kan ge cancer vid inandning R40: Misstänks kunna ge cancer2

H350: Kan orsaka cancer H351: Misstänks kunna orsaka cancer1

Mutagent

R46: Kan ge ärftliga genetiska skador

H340: Kan orsaka genetiska defekter H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter2

Reproduktionstoxiskt

R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga R61: Kan ge fosterskador R62: Möjlig risk för nedsatt fortplandningsförmåga2 R63: Möjlig risk för fosterskador2

H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet2

Hormonstörande

Enligt Kemikalieplanens2 bilaga 3

Särskilt farliga metaller

Kadmium, kvicksilver och bly

PBT/vPvB

Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska / mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande 

Ozonstörande ämnen

R59: Farligt för ozonskiktet

EUH059: Farligt för ozonskiktet H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären

1 Egenskapen finns inte med i Göteborgs Stads kemikalieplan som utfasningskriterie. Dock anser Göteborg Energi att ämnen med egenskapen bör fasas ut.
2 Enligt Göteborgs Stads förslag till Kemikalieplan (2013-10-07) ska hormonstörande ämnen enligt SIN-listan anses vara utfasningsämnen. SIN-listan (SIN=Substitute It Now) är framtagen av Internationella kemikaliesekretariatet och innehåller dels hormonstörande ämnen. Göteborg Energi ska inkludera Hormonstörande ämnen enligt SIN-listan som sådana ämnen som utmärks i Chemsoft. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up