GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En katt tittar på ett fjärrvärmeprisdiagram på en laptop.

Så bestäms fjärrvärmepriset

Göteborg Energis fjärrvärmepris bestäms genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell inom ramen för Prisdialogen. Men vad innebär det? 

Prisjustering 2024

Från och med 1 januari 2024 höjs fjärrvärmepriset på normalprislistan med i genomsnitt 8,7%. Årets justering sker likt tidigare år med tyngdpunkt på effektkomponenten, vars andel ökar från ca 40% till 44%.  Samtidigt höjs energipriset med 2% samtliga månader medan returtemperaturkomponenten lämnas oförändrad. Prisjusteringen sker i enighet med våra åtaganden inom Prisdialogen och har tagits fram genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell.

De senaste årens stora prisökningar på bränslemarknaderna har kraftigt påverkat kostnaderna för att producera fjärrvärme. Göteborg Energis årskostnad för bränslen ligger nu på en nivå som är nästan dubbelt så hög som tidigare. Detta leder till en större prisjustering än normalt för år 2024. Samtidigt består fjärrvärmemixen till två tredjedelar av återvunnen värme vilket gör att vi trots allt kan hålla nere prisökningen och vi kan konstatera att fjärrvärmepriset i Göteborg fortfarande är mycket konkurrenskraftigt. Under förutsättning att läget på energimarknaderna stabiliserar sig och återgår till mer normala prisnivåer förväntar vi oss en avtagande prisjusteringstakt kommande år.

Olika fastigheter påverkas i varierande utsträckning av årets prisjustering, för de allra flesta mellan 8,2% och 9,2%, där den som nyttjar fjärrvärmen effektivt och jämnar ut sina effekttoppar påverkas i lägre utsträckning. Att jobba aktivt med effekt- såväl som energieffektivisering samt att ha ett väl injusterat hus med optimerad styrning blir allt viktigare för att undvika onödiga kostnadsökningar.

Logga in på Mina sidor eller använd analysverktyget Energirapporten för att se en uppskattning på hur uppvärmningskostnaden för just din fastighet påverkas av årets prisjustering och andra faktorer.

Kostnadsbaserat pris

I Göteborg är vi stolta över vårt låga fjärrvärmepris som möjliggörs tack vare en hög andel återvunnen värme. Faktum är att vårt fjärrvärmepris  är bland de lägsta i landet och mycket konkurrenskraftigt mot alternativa uppvärmningsformer.

Fjärrvärmepriset i Göteborg bestäms genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell. Det innebär att kostnaderna för att leverera fjärrvärme, tillsammans med ägarens (Göteborg stads) avkastningskrav avgör hur stora intäkter fjärrvärmen behöver generera, vilket i sin tur förutsätter en prisnivå. 

Ett kostnadsbaserat fjärrvärmepris innebär att vi eftersträvar ett så kostnadsriktigt pris som möjligt, vilket ger en stabil prissättning och incitament till effektivisering. Eftersom produktionskostnaderna är högre på vintern än sommaren, följer energipriset efter. Det är också därför effektpriset grundar sig på de högsta topparna.

De flesta fjärrvärmebolag som inte tillämpar ett kostnadsbaserat pris använder istället ett alternativkostnadsbaserat pris; prisnivån och prismodell bestäms utifrån alternativets kostnader, exempelvis en bergvärmepump. Detta innebär i regel en högre prisnivå och ibland missriktade incitament till effektivisering. 

Vid prisjusteringar utgår vi ifrån prognoser för kostnader och förväntad fjärrvärmebehov och kan på så vis bedöma förväntat intäktsbehov och därifrån justera fjärrvärmepriset. Detta innebär att om kostnader för att leverera fjärrvärme ökar, så stiger priset och vice versa. Nedan beskrivs de kostnadskomponenter samt det avkastningskrav som ytterst avgör fjärrvärmens prisnivå. 

  • Produktionskostnader: Detta avser framförallt våra inköp av bränslen och återvunnen värme. Här finns också kostnader för hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I denna kostnadspost ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

  • Verksamhetskostnader: Här avses alla verksamhetsnära kostnader såsom drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar, personal, marknadsföring och försäljning samt  IT och andra koncerngemensamma funktioner.

  • Kapitalkostnader: Avser kostnader kopplade till investeringar i produktion och distribution såsom avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

  • Avkastningskrav: Avkastningen från fjärrvärmeverksamheten, mätt som räntabilitet på totalt kapital (Rt), ska över tid vara mellan 8-10 % i Göteborg. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling. Göteborg Energi baserar, precis som andra energibolag, sitt Rt på bokförda värden och inte marknadsvärde.

Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder, och därmed också öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. I samarbete med Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen tar vi tar fram en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning på fjärrvärme. 

Så fungerar Prisdialogen

Prisdialogen genomförs varje år och inleds med en lokal dialog till vilken kunder och deras företrädare bjuds in för information och dialog om prisändringsmodell. Den lokala dialogen består av ett inledande samrådsmöte, där bakgrunden till och nivån av prisjustering kommuniceras, för att vid ett avslutande samrådsmöte presentera förslag till faktiska priser inför nästa år och förväntad prisutveckling kommande år. Efter det avslutande samrådsmötet beslutas nästa års priser.

Prisdialogens andra del innefattar ansökan om medlemskap i prisdialogen inför nästa år, där underlag från den lokala dialogen ligger till grund för beslut om fortsatt medlemskap. Genom ansökningsprocessen säkerställs att prisjusteringen skett enligt prisdialogens process och att de principer som angetts efterlevts.

Inbjudan till
prisdialogen
Inbjudan till lokal dialog skickas ut under våren
Inledande
samrådsmöte
Den lokala dialogen inleds med fokus på bakgrund till och nivå av kommande prisjustering.
Avslutande
samrådsmöte
Den lokala dialogen avslutas med fokus på nästa år priser och förväntad prisutveckling kommande år.
Nästa års
priser fastställs
Efter att den lokala dialogen avslutas beslutar Göteborg Energis styrelse om nästa års priser.
Ansökan
förlängt medlemskap
Prisdialogens styrelse beslutar om förlängt medlemskap.
Nästa års
pris meddelas
Priset kommuniceras som senast sista oktober.
Prisändring
Prisändringen börjar gäller 1 januari påföljande år.
Läs mer om prisdialogen (extern länk)Medlemsbevis Prisdialogen

Prisvärd fjärrvärme

Fjärrvärmeprisets historiska utveckling  och en jämförelse inom landet åskådliggörs genom att följa prisutvecklingen för ett Nils Holgerssonhus , vilket är ett bestämt hus som ”flyttas” mellan alla kommuner med fjärrvärme. 2023 låg Göteborg Energi på plats 51 av 290 kommuner och har under de senaste 20 åren gått från att erbjuda ett fjärrvärmepris nära riksgenomsnittet till vad som idag är bland de lägsta i landet.

Prisjämförelse fjärrvärme per kommun

Figuren visar fjärrvärmeprisets utveckling de senaste 20 åren där dels utvecklingen av Göteborg Energis fjärrvärmepris går att följa men också hur priset förhållit sig till övriga kommuner med fjärrvärme. Utöver riksgenomsnittet visas också ett övre och nedre intervall, vilka motsvarar 90:e respektive 10:e percentilen och därmed rymmer ett spann om 80% av alla kommunerna.

Läs mer om Nils Holgersson undersökningen (extern länk)

Fjärrvärmeprisets utveckling

De senaste årens prisjusteringar har inneburit en förflyttning från en stor andel av fjärrvärmekostnaden kopplat till energianvändning och en lägre andel kopplat till effektbehovet där den långsiktiga målsättningen är en jämnare fördelning av kostnadsriktighetsskäl. 

Energipriset kopplar till fjärrvärmens produktionskostnader vilka över tid kommer att utgöra närmare hälften av kostnaden för att förse Göteborg med fjärrvärme, vilket också bör genomsyra prissättningen. Den övergripande prisjusteringsstrategin innebär därför att tyngdpunkten i framtida prisjusteringar kommer att ligga på effektkomponenten som framöver kommer att öka. 

Samtidigt förväntar vi oss genom planerade investeringar i vår produktionspark lägre produktionskostnaderna framöver. Med sänkta produktionskostnader räknar vi också med att kunna erbjuda ett lägre energipris, vilket ytterligare driver omställningen av prismodellen mot en större andel effekt och en lägre andel energi. Framöver kommer det alltså att vara ännu viktigare än i dag att jobba med sina effekttoppar.

icon-closechevron-disc-rightmenu