GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
abonnerad effekt

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Nedan ser du Abonnerad Effekt-prislistan för 2024. Samtliga priser är exklusive moms.

Med en abonnerad effekt betalar du för den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgång till framåt, inte nödvändigtvis för den effekt du använder från år till år. Detta ger både dig och oss en förutsägbarhet i hur mycket kapacitet som behöver finnas tillgängligt i fjärrvärmesystemet och ett stabilare pris.  

Priser abonnerad effekt 2024

Energi 

Energikomponenten beräknas genom att er energianvändning för varje månad multipliceras med månadens energipris. 

Läs mer. 

Månad

Energipris (kr/MWh)

Januari

455

Februari

455

Mars

455

April

316

Maj

167

Juni

102

Juli

102

Augusti

102

September

148

Oktober

316

November

365

December

455

Effekt  

Effektkomponenten beror på din abonnerade effekt, vilken motsvaras av den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgänglig. Utifrån din abonnerade effekt bestäms ett fast och rörligt pris, där det rörliga priset multipliceras med effekten för att ge en årskostnad. Den totala årskostnaden fördelas utefter antalet dagar i aktuell månad.

Läs mer.

Abonnerad effekt (kW)

Fast pris (kr/år)

Rörligt pris (kr/kW, år)

0-100

10 360

1 121

100-250

15 160

1 073

250-500

29 160

1 017

500-1 000

55 160

965

1 000-2 500 

112 160

908

> 2 500 

247 160

854

Pris för utökning av din abonnerade effekt: Från 4 500 kr/kW.

Returtemperaturpris (endast oktober-april)

7 kr/MWh, °C

Prisförklaring

Energi (ca 50 %)

Energi visar hur mycket värme du använder, vilket i sin tur styr hur mycket värme vi behöver producera och leverera. 

Energidelen beräknas genom att din energianvändning varje månad multipliceras med månadens energipris. Under sommaren är andelen återvunnen värme hög, vilket möjliggör ett lägre energipris. Under uppvärmningssäsong är andelen återvunnen värme lägre och energipriset därmed högre, då andra produktionsslag i högre grad tas i bruk.

Effekt (ca 50 %)

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på den effekt du vill abonnera på och beräknas genom att anläggningens abonnerade effekt multipliceras med det rörliga effektpriset. Till det adderas det fasta effektpriset. Notera att din abonnerade effekt är en timmedeleffekt.

Du bestämmer själv hur mycket effekt du vill abonnera på och nivån behöver vara den effekt du vill ha tillgång till som mest, vilket oftast är när det är som kallast. Du har möjlighet att justera din effekt en gång per år och behöver då kontakta oss 3 månader i förväg.

Effektivitet (ca +/-5 %)

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift per använd megawattimme och grad (MWh, °C). Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

Fjärrvärmepris 2024

Årskostnad 2024

Nils Holgersson*

776 kr/MWh

149 815 kr

Större flerbostadshus

717 kr/MWh

717 654 kr

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och en abonnerad effekt om 66,2 kW

Större flerfamiljshus: Energibehov 1 000 MWh och en abonnerad effekt om 343,1 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

Varför abonnerad effekt?

Fjärrvärmesystemet gynnas av ett jämnt effektuttag. Effekttoppar är kostsamma då det kräver kapacitet i produktions- och distributionssystemet som endast används enstaka tillfällen då det är som allra kallast. Med Abonnerad Effekt betalar du därför för den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgång till framåt. 

Det kostar Göteborg Energi lika mycket att stå redo med effekt, oavsett om den används eller inte, därför är det också rimligt att man betalar för den effekt som reserveras.

Prislistan för Abonnerad Effekt skiljer sig från Normalprislistan på två sätt. Dels i hur den debiteringsgrundande effekten fastställs men också hur kostnaderna för energi och effekt förhåller sig till varandra. Med Abonnerad Effekt betalar du på årsbasis typiskt ungefär lika mycket för energi och effekt medan energiandelen idag är något större med Normalprislistan. På sikt kommer Normalprislistan också ha ungefär lika stora kostnadsandelar för energi och effekt.

Du som har möjlighet att jämna ut ditt effektuttag, i synnerhet då det är som allra kallast, kan gynnas genom prislistan för Abonnerad Effekt. Detta kan uppnås genom att utnyttja byggnadens tröghet, med fördel i kombination med varmvattenprioritering. Ytterligare effektbesparande åtgärder vid låga utomhustemperaturer gynnas också av Abonnerad Effekt, dessutom blir dina kostnader mer förutsägbara.

Abonnerad Effekt är ett krav för dig som vill använda fjärrvärme i kombination med en extern värmekälla (till exempel bergvärme eller luftvärmepump). Med Abonnerad Effekt betalar du för den effekt du önskar ha tillgänglig framåt som vi därmed reserverar för dig, antingen som spetsvärme då det är som allra kallast eller vid ett värmepumpshaveri. Du som har fjärrvärme i din fastighet idag har ett tryggt uppvärmningsalternativ som är utformat för att fungera fristående. Vi kontaktar våra befintliga kunder med extern värmekälla löpande för byte av prislista. 

Du har möjlighet att sänka din Abonnerade Effekt, exempelvis i samband med en effektivisering, och får då direkt genomslag för utförd åtgärd. Se dock till att alltid abonnera på den effekt du faktiskt har behov av. Skulle ditt effektbehov öka är det oftast möjligt köpa till ytterligare effekt och därmed utöka din Abonnerade Effekt, förutsatt att kapaciteten finns.

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu