GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fjärrvärme

Ansluta

Göteborg värms med fjärrvärme, välkommen att ansluta dig! 

Vårt nät sträcker sig genom hela staden så oavsett om du bygger nytt eller önskar ansluta en befintlig byggnad finns det oftast goda möjligheter till det! Fyll i en fjärrvärmeförfrågan för att påbörja nyanslutningsprocessen. Önskar du byggvärme i ditt projekt kan vi i de flesta fall förse dig med det också.

Vad kostar det att ansluta sig till fjärrvärmenätet?

För att ansluta dig till fjärrvärmenätet betalar du en accessavgift, vilken ger dig tillgång till systemet utifrån uppgifterna i den förfrågan du skickat in. I första hand avgörs accessavgiften av den effekt du begär, men accessavgiften kan också bli högre om förutsättningarna gör det väldigt kostsamt att ansluta dig. Notera att det framförallt är VS-effekten (för byggnadsuppvärmning) som är avgörande för accessavgiftens storlek men att även VV-effekten (för varmvattenberedning eller motsvarande baslast) påverkar. Genom att inte begära mer effekt än vad du faktiskt kommer att behöva säkerställer du lägsta möjliga accessavgift för din anslutning.

I exemplen nedan är accessavgiften effektbaserad och blir för det mindre flerfamiljshuset 500 000 kr, för den mellanstora kontorsbyggnaden 1 500 000 kr och för det stora höghuset 6 000 000 kr (prisexemplen är exklusive moms)*. Den effektbaserade accessavgiften avser optimalt placerad fjärrvärmecentral utifrån respektive anslutningars förutsättningar, det är därför viktigt att tidigt ta kontakt med Göteborg Energi för planering av anslutningens läge. För de fall du som kund står för kostnader som Göteborg Energi annars hade tagit, exempelvis om du själv utför schaktarbeten på din fastighet, dras sådana kostnader av från accessavgiften.

*Effektbehov i exemplet är 25 W/m2 för uppvärmning och ett varmvattenbehov enligt Energiföretagens rekommendationer (F:101). Den effektbaserade accessavgiften ska ses som ett från-pris och kan i förekommande fall vara högre då anslutningen kräver ovanligt stora investeringar. 

Konkurrenskraftig fjärrvärme

Tack vare Göteborg Energis låga fjärrvärmepris finns det, jämfört med andra uppvärmningsalternativ, utrymme för en accessavgift vid nyanslutning till fjärrvärmesystemet. Detta innebär att befintliga kunder inte behöver bekosta systemets utbyggnad utan varje nyanslutning bär sina egna kostnader. En effektbaserad accessavgift gör också att enskilda anslutningar som ligger nära befintlig infrastruktur inte särbehandlas. Fjärrvärmens konkurrenskraft är alltjämt god sett till ett livscykelperspektiv och har dessutom flera mervärden. Detta även om det under fördyrande omständigheter förekommer att accessavgiften behöver vara högre än normalt för att ansluta din byggnad. 

Fjärrvärmens mervärden

 • Driftsäker och närmast underhållsfritt – vi ser till att fjärrvärmen fungerar dygnet runt

 • Yteffektivt och bullerfritt, dessutom inga komplexa system eller köldmedia

 • Varmvatten direkt utan behov av ackumulering – minimal risk för legionella 

 • Bland Sveriges mest prisvärda fjärrvärme med stabil och förutsägbar prisutveckling

 • Resurseffektiv och klimatsmart – till största delen förnybar och återvunnen energi

 • Snart har vi nått målet om helt förnybar och återvunnen produkt – i framtiden negativa utsläpp?

 • Avlastar elnätet där och när det behövs som mest med lokal kraftvärme

 • Möjliggör elektrifiering genom att inte använda el för uppvärmning

 • Flexibel och framtidssäkrad produktionsmix som anpassar sig med energisystemet

 • Del av ett cirkulärt energisystem - energiåtervinner avfall och skogsrester

 • Samverkar med el- och fjärrkylasystemet för ett optimerat energisystem

 • Komplett uppvärmningslösning, utan behov av spets eller redundans

 • Mycket billigare än alternativa uppvärmingslösningar sett över hela livscykeln

Tekniska bestämmelser och andra anvisningar

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker fjärrvärmeleverans som möjligt. 

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar används vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Energiföretagen och har anpassats till de lokala förutsättningar som Göteborg Energi tillämpar.

Anvisningar vid markarbeten

Denna anvisning är avsedd för dig som ska utföra markarbete för fjärrvärme/fjärrkyla-ledning för egen räkning. Dokumentet är till för att informera vilka åtagande detta medför och hur arbetena avgränsas mot Göteborg Energi.

Principlösningar för fjärrvärme 

Principlösningarna visar ägandeförhållandet i fjärrvärmecentralen. Här kan du se vilka delar som ägs och underhålls av kunden och vilka delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi. 

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 

Tekniska bestämmelser

Göteborg Energis tekniska bestämmelser beskriver de krav som gäller vid byggnation av fjärrvärmecentralen, fjärrvärmecentralrummet och mätarplatsen.

Drift och underhåll

Länken nedan innehåller instruktion för drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningen. 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu