GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fjärrvärme

Ansluta

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker fjärrvärmeleverans som möjligt. 

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar används vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Energiföretagen och har anpassats till de lokala förutsättningar som Göteborg Energi tillämpar.

Att tänka på vid byggnation av fjärrvärmerummet

Här finns kortfattad information om fjärrvärmecentralens placering, ledningen, fjärrvärmens utrymmesbehov och andra installationer. Mer detaljerad information och samtliga krav hittar du under avtalshandlingar och dokument. 

Avtalshandlingar och dokument 

Att följa för ny eller ombyggnation av fjärrvärmecentral och ledning. 

Anvisningar vid markarbeten

Denna anvisning är avsedd för dig som ska utföra markarbete för fjärrvärme/fjärrkyla-ledning för egen räkning. Dokumentet är till för att informera vilka åtagande detta medför och hur arbetena avgränsas mot Göteborg Energi.

  

Principlösningar för fjärrvärme 

Principlösningarna visar ägandeförhållandet i fjärrvärmecentralen. Här kan du se vilka delar som ägs och underhålls av kunden och vilka delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi. 

 

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 

 

Tekniska bestämmelser

Göteborg Energis tekniska bestämmelser beskriver de krav som gäller vid byggnation av fjärrvärmecentralen, fjärrvärmecentralrummet och mätarplatsen.

 

Standard för fjärrvärmeledningar

Länken nedan innehåller de standardritningar som gäller i samband med projektering och byggnation av fjärrvärmeledningar.

 

Drift och underhåll

Länken nedan innehåller instruktion för drift och underhåll av fjärrvärmeanläggningen 

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus