GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fjärrkyla

Ansluta

Har du ett kylbehov och söker efter en resurseffektiv och prisvärd lösning? Då är du välkommen att ansluta dig till fjärrkylasystemet! 

Vårt nät sträcker sig genom stadens centrala delar så oavsett om du bygger nytt eller önskar ansluta en befintlig byggnad finns det oftast goda möjligheter till det. Fyll i en fjärrkylaförfrågan för att påbörja nyanslutningsprocessen.

Vad kostar det att ansluta sig till fjärrkylanätet?

För att ansluta dig till fjärrkylanätet betalar du en accessavgift, vilken ger dig tillgång till systemet utifrån uppgifterna i den förfrågan du skickat in. I första hand avgörs accessavgiften av den effekt du begär, men accessavgiften kan också bli högre om förutsättningarna gör det väldigt kostsamt att ansluta dig.

I exemplen nedan är accessavgiften effektbaserad och blir för det mindre butikskvarteret 400 000 kr, för den mellanstora kontorsbyggnaden 700 000 kr och för det stora höghuset 1 500 000 kr (prisexemplen är exklusive moms).* Den effektbaserade accessavgiften avser optimalt placerad fjärrkylacentral utifrån respektive anslutningars förutsättningar, det är därför viktigt att tidigt ta kontakt med Göteborg Energi för planering av anslutningens läge. För de fall du som kund står för kostnader som Göteborg Energi annars hade tagit, exempelvis om du själv utför schaktarbeten på din fastighet, dras sådana kostnader av från accessavgiften.

*Effektbehov i exemplet är 30 W/m2 för samtliga byggnadstyper och kund bekostar sin egen fjärrkylacentral (FK30). Den effektbaserade accessavgiften ska ses som ett från-pris och kan i förekommande fall vara högre då anslutningen kräver ovanligt stora investeringar.

Konkurrenskraftig fjärrkyla

Tack vare fjärrkylans prisvärdhet i Göteborg finns det, jämfört med andra kylalösningar, utrymme för en accessavgift vid nyanslutning till fjärrkylasystemet. Detta innebär att befintliga kunder inte behöver bekosta systemets utbyggnad utan varje nyanslutning bär sina egna kostnader. En effektbaserad accessavgift gör också att enskilda anslutningar som ligger nära befintlig infrastruktur inte särbehandlas. Fjärrkylans konkurrenskraft är alltjämt god sett till ett livscykelperspektiv och med hänsyn till fjärrkylans mervärden. Detta även om det under fördyrande omständigheter förekommer att accessavgiften behöver vara högre än normalt för att ansluta din byggnad. 

Fjärrkylans mervärden

  • Driftsäker och närmast underhållsfri – vi ser till att fjärrkylan fungerar dygnet runt

  • Yteffektivt och bullerfritt, dessutom inga kyltorn,  komplexa system eller köldmedia

  • Prisvärd fjärrkyla med stabil och förutsägbar prisutveckling

  • Resurseffektivt, klimatsmart och fossilfritt – i första hand frikyla och återvunnen energi

  • Avlastar elnätet och möjliggör elektrifiering genom att inte använda mer el än nödvändigt

  • Flexibel och framtidssäkrad produktionsmix som anpassar sig med energisystemet

  • Samverkar med el- och fjärrvärmesystemet för ett optimerat energisystem

  • Komplett kylalösning, utan behov av spets eller redundans

Tekniska bestämmelser och andra anvisningar

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker fjärrkylaleverans som möjligt. 

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar används vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Energiföretagen och har anpassats till de lokala förutsättningar som Göteborg Energi tillämpar.

Fjärrkylahandbok

Tips och råd för dig som vill förbättra din fjärrkyla anläggning, med fokus på åtgärder för att höja returtemeraturen. 

Avtalshandlingar och dokument 

Att följa för ny eller ombyggnation av fjärrkylacentral och ledning.

Anvisningar vid markarbeten

Denna anvisning är avsedd för dig som ska utföra markarbete för fjärrvärme/fjärrkyla-ledning för egen räkning. Dokumentet är till för att informera vilka åtagande detta medför och hur arbetena avgränsas mot Göteborg Energi.

Principlösningar för fjärrkyla 

Principlösningarna visar ägandeförhållandet i fjärrkylacentralen. Här kan du se vilka delar som ägs och underhålls av kunden och vilka delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi. 

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla som används i näringsverksamhet 

Tekniska bestämmelser

Göteborg Energis tekniska bestämmelser beskriver de krav som gäller vid byggnation av fjärrkylacentralen, fjärrkylacentralrummet och mätarplatsen.

icon-closechevron-disc-rightmenu