GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrkylapriser

Fjärrkylapriset består av tre delar: energi, effekt och flöde. Nedan ser du normalprislistan och prislistan för abonnerad effekt för 2024. Samtliga priser är exklusive moms.

Fjärrkylapriser 2024

Energi

Energikomponenten beräknas genom att er energianvändning för varje månad multipliceras med månadens energipris.

Läs mer.

Månad

Energipris (kr/MWh)

Januari

145

Februari

145

Mars

145

April

243

Maj

326

Juni 

344

Juli

344

Augusti

344

September

344

Oktober

291

November

247

December

145

Effekt

Effektkomponenten beror på din maxeffekt, vilken antingen motsvaras av din högsta timmedeleffekt de senaste rullande tolv månaderna (normalprislistan) eller din abonnerade effekt. Utifrån maxeffekt bestäms ett fast och rörligt pris, där det rörliga priset multipliceras med effekten för att ge en årskostnad. Den totala årskostnaden fördelas utefter antalet dagar i aktuell månad.

Läs mer.

Maxeffekt (kW)

Fast pris (kr/år)

Rörligt pris (kr/kW, år)

0 - 100

21 380

881

100 - 250

37 580

719

250 - 500

75 830

566

500 - 1 000

112 830

492

> 1 000

137 830

467

Flöde

Flödeskomponenten beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset.

Läs mer.

Månad

Totalt flöde

jan-dec

0,8 kr /m3

Ett prisexempel

Anta att er energianvändning i september var 56 MWh och uppmätt maxeffekt under den senaste tolvmånadersperioden var 319 kW. Anta även att din anläggnings totala flöde under september var 5 030 m3.

Det innebär:
Energikostnad: 56 MWh x 344 kr = 19 264 kr

Effektkostnad: (75 830 kr + 319 kW x 566 kr/kW) = 256 384 kr per år vilket per månad blir 256 384 kr/365 dagar x 30 dagar = 21 073 kr.

Flödeskostnad: 0,8 kr/m3 x 5 030 m3= 4 024 kr

Total fjärrkylkostnad för september: 19 264 + 21 073 + 4 024 = 44 361 kr.

Prisförklaring

Energi (ca 35 %)

Energianvädningen visar hur mycket kyla ni använder, vilket i sin tur styr hur mycket kyla vi behöver producera och leverera. Energidelen beräknas genom att er energianvändning varje månad multipliceras med månadens energipris. Energipriset varierar med andelen frikyla i systemet som under stora delar av året är hög vilket möjliggör ett lågt energipris. Under sommaren är andelen frikyla låg men samtidigt nyttjas återvunnen värme för att göra fjärrkyla, vilket håller nere energipriset även sommartid.

Effekt (ca 55 %)

Effekten visar på vilket sätt ni använder er kyla, hur jämn er användning är. Ert högsta effektuttag bestämmer hur många produktionsanläggningar och hur stora rör vi behöver ha i systemet. Därför är ett jämnt och lågt uttag av kyla billigare än ett spetsigt.

Effektdelen baseras på anläggningens maxeffekt och beräknas genom att effekten multipliceras med det rörliga effektpriset. Till det adderas det fasta effektpriset.

Med Normalprislistan är maxeffekten baserad på uppmätt timmedeleffekt de senaste 12 månaderna medan med prislistan för Abonnerad Effekt är maxeffekten överenskommen i förväg och avser den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgång till framåt och som reserveras. Du har möjlighet att justera din Abonnerade Effekt en gång per år och behöver då kontakta oss 3 månader i förväg.

Flöde (ca 10 %)

Flödet visar hur väl ni tillgodogör er den kyla ni får till er fastighet och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt. Flödesdelen beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset. 

Start fjärrkyla

Normalprislista eller Abonnerad Effekt?

Fjärrkylasystemet gynnas av ett jämnt effektuttag. Effekttoppar är kostsamma då det kräver kapacitet i produktions- och distributionssystemet som endast används då det är som allra varmast. Med Abonnerad Effekt betalar du därför för den högsta effekt du vill ha tillgång till framåt. Med Normalprislistan betalar du istället för den effekt du använt, vilket oftast men inte alltid är nästan lika mycket. Det kostar Göteborg Energi lika mycket att stå redo med effekt, oavsett om den används eller inte, därför är det också rimligt att man betalar för den effekt som reserveras i de fall skillnaderna är stora. Därför är Abonnerad Effekt ett krav för dig som vill som vill använda fjärrkyla i kombination med en egen kylalösning. Du som har fjärrkyla i din fastighet idag har ett tryggt kylalternativ som är utformat för att fungera fristående. 

Du som har möjlighet att jämna ut ditt effektuttag, i synnerhet då det är som allra varmast, kan gynnas genom prislistan för Abonnerad Effekt. Detta kan exempelvis uppnås genom att utnyttja byggnadens tröghet och till och med låta inomhustemperaturen stiga någon grad vid de allra högsta utomhustemperaturerna. Ytterligare effektbesparande åtgärder vid höga utomhustemperaturer gynnas också av Abonnerad Effekt, dessutom blir dina kostnader mer förutsägbara.

Du har möjlighet att sänka din Abonnerade Effekt, exempelvis i samband med en effektivisering, och får då direkt genomslag för utförd åtgärd. Se dock till att alltid abonnera på den effekt du faktiskt har behov av. Skulle ditt effektbehov öka är det oftast möjligt köpa till ytterligare effekt och därmed utöka din Abonnerade Effekt, förutsatt att kapaciteten finns.

Två personer vid en skrivtavla.

Vad påverkar fjärrkylakostnaden?

Vad innebär flödeskomponent och hur påverkar effekttoppar? Varför skiljer sig energipriset under året? Och vad kan man egentligen göra för att påverka fjärrkylakostnaden?
icon-closechevron-disc-rightmenu