GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Nedan ser du normalprislistan för 2023. Samtliga priser är exklusive moms.

Se fjärrvärmepris.

Ta enkelt reda på er fjärrvärmekostnad, både månadsvis och på årsbasis.

Fjärrvärmepriser 2023

Energi

Energikomponenten beräknas genom att er energianvändning för varje månad multipliceras med månadens energipris.
Läs mer.

Månad

Energipris (kr/MWh)

Januari

521

Februari

521

Mars

521

April

359

Maj

164

Juni

100

Juli

100

Augusti

100

September

145

Oktober

359

November

414

December

521

Effekt

Effektkomponenten beror på din tredygnsmedeleffekt, vilken motsvaras av medelvärdet av dina tre högsta dygnsmedeleffekter de senaste rullande tolv månaderna. Utifrån din tredygnsmedeleffekt bestäms ett fast och rörligt pris, där det rörliga priset multipliceras med effekten för att ge en årskostnad. Den totala årskostnaden fördelas utefter antalet dagar i aktuell månad.

Läs mer.

Tredygnsmedeleffekt (kW)

Fast pris (kr/år) 

Rörligt pris (kr/kW, år)

0-100

9 510 

911

101-250

14 560

861

251-500

27 863

808

501-1 000

55 418

753

1 001-2 500 

111 474

697

> 2 500 

256 532

639

Effektivitet

Effektivitetskomponenten avgörs av er anläggnings returtemperatur, jämfört med fjärrvärmesystemets medelvärde. Beroende på om ni ligger över eller under medel får ni, under perioden oktober – april, en rabatt eller avgift. Beloppet beräknas genom att multiplicera temperaturskillnaden med månadens returtemperaturpris och energianvändning.

Läs mer.

Returtemperaturpris (endast okt-april)

7 kr/MWh, °C

Ett prisexempel

Anta att er energianvändning för april var 25 MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82 kW, 81 kW respektive 77 kW. Det ger en maxeffekt på 80 kW (82+81+77)/3=80. Anta även att er anläggnings returtemperatur var 32ºC och systemets genomsnittliga returtemperatur var 37°C.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 359 kr/MWh = 8 975 kr

  2. Effektkostnad: (80 kW x 911 kr/kW) + 9 510 kr = 82 390 kr per år vilket per månad blir 82 390 kr/365 dagar x 30 dagar = 6 772 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 37°C ) x 7 kr/MWh,°C x 25 MWh = -875 kr 

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 975 kr + 6 772 - 875 = 14 872 kr.

 

Priserna är framtagna i enlighet med en kostnadsbaserad prisändringsmodell.

 

Prisförklaring

Energi (ca 60 %)

Energi visar hur mycket värme du använder, vilket i sin tur styr hur mycket värme vi behöver producera och leverera. 

Energidelen beräknas genom att din energianvändning varje månad multipliceras med månadens energipris. Under sommaren är andelen återvunnen värme hög, vilket möjliggör ett lägre energipris. Under uppvärmningssäsong är andelen återvunnen värme lägre och energipriset därmed högre, då andra produktionsslag i högre grad tas i bruk.

Detta blir särskilt påtagligt vad gäller kostnader för tappvarmvatten och kan med fördel tas hänsyn till vid Individuell Mätning och Debitering (IMD).  Läs mer under Vad påverkar fjärrvärmekostnaden?

Effekt (ca 40 %)

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt multipliceras med det rörliga effektpriset. Till det adderas det fasta effektpriset. 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

När du betalar din faktura i exempelvis maj, beräknas medelvärdet av de tre högsta dygnsmedeleffekterna de senaste 12 månaderna. Dygnsmedeleffekten räknas fram genom att dygnets använda energi (kWh) delas med 24 timmar. Som du ser i bildexemplet så inträffade två toppar för den här kunden under februari månad, och en topp i januari. Värdet i kW för de tre topparna, delat i tre blir effektkostnaden. Se detaljerat exempel längre upp under ”priser”.

Effektivitet (ca +-5 %)

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift per använd megawattimme och grad (MWh, °C). Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Abonnerad eller dygnsmedeleffekt?

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Effektdelen baseras antingen på genomsnittet av dina tre högsta dygnsmedeleffekter de senaste 12 månaderna (Normalprislistan) eller den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgång till framåt när ditt behov är som störst (Abonnerad Effekt). 

Har du möjlighet att jämna ut ditt effektuttag, i synnerhet då det är som allra kallast? Då är Abonnerad Effekt något för dig! 

För dig som vill skaffa fjärrvärme och använda den i kombination med en extern värmekälla (till exempel bergvärme eller luftvärmepump) gäller Abonnerad Effekt.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

Fjärrvärmepris 2023

Årskostnad 2023

Nils Holgersson*

698 kr/MWh

134 636 kr

Större flerbostadshus

647 kr/MWh

647 169 kr

 

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och tredygnsmedeleffekten 55,7 kW

Större flerbostadshus: Energibehov 1 000 MWh och tredygnsmedeleffekten 288,3 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

Två personer vid en skrivtavla.

Vad påverkar fjärrvärmekostnaden?

Vad innebär returtemperatur och effekttoppar? Vad kan du göra för att påverka dina fjärrvärmekostnader?

Så bestäms fjärrvärmepriset

Göteborg Energis fjärrvärmepris bestäms genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell inom ramen för Prisdialogen. Men vad innebär det?
icon-closechevron-disc-rightmenu