GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Nedan ser du fjärrvärmepriserna för 2022. Samtliga priser är exklusive moms.

Se fjärrvärmepris.

Ta enkelt reda på er fjärrvärmekostnad, både månadsvis och på årsbasis.

Priser för Göteborg Energi

Energiförbrukning (ca 60 %)

 

Energikomponenten beräknas genom att er energiförbrukning för varje månad multipliceras med månadens energipris.
Läs mer.

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

521 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

359 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

100 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

508 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

346 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

87 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt (ca 40 %)

 

Effektkomponenten beror på din maxeffekt. Din maxeffekt bestäms genom medelvärdet av dina tre högsta dygn (tredygnsmedeleffekt) under senaste rullande 12 månaders perioden. Maxeffeken visar varje månad var i effekttrappan du befinner dig och du betalar då för en fast (kr/år) och en rörligeffektdel (kr/kW, år).

Läs mer.

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

0-100 kW

9 235 kr/år

880 kr/kW

101-250 kW

14 285 kr/år

830 kr/kW

251-500 kW

28 090 kr/år

775 kr/kW

501-1 000 kW

58 150 kr/år

715 kr/kW

1 001-2 500 kW 

123 215 kr/år

650 kr/kW

> 2 500 

298 285 kr/år

580 kr/kW

Effektivitet (ca +-5 %) 

Er anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelvärde. Beroende på om ni ligger över eller under medel får ni, under perioden oktober – april, en rabatt eller avgift. Hur stor rabatt eller avgiften är beror dels på hur mycket över eller under medelvärdet ni ligger samt hur mycket energi ni förbrukat. Rabatten beräknas genom att multiplicera temperaturskillnaden (°C) och energiförbrukningen (MWh) med returtemperaturpriset (kr/ MWh, °C).

Läs mer.

Säsong

Returtemperaturpris

Månader

Höst /Vinter/ Vår

7 kr/MWh, °C

Oktober - april

Sommar

0 kr/MWh, °C

Maj - september

Ett prisexempel

Anta att er energiförbrukning för april var 25 MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82 kW, 81 kW respektive 77 kW. Det ger en maxeffekt på 80 kW (82+81+77)/3=80. Anta även att er anläggnings returtemperatur var 32ºC och systemets genomsnittliga returtemperatur var 42°C.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 359 kr/MWh = 8 975 kr

  2. Effektkostnad: (80 kW x 880 kr/kW) + 9 235 kr = 79 635 kr per år vilket per månad blir79 635kr/365 dagar x 30 dagar = 6 545 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C ) x 7 kr/MWh,°C x 25 MWh = -1 750 kr 

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 975 + 6 545 - 1 750 = 13 770 kr.

 

Priserna är framtagna i enlighet med en kostnadsbaserad prisändringsmodell.

 

Priser för Ale Fjärrvärme

Energiförbrukning (ca 60 %)

 

Energikomponenten beräknas genom att er energiförbrukning för varje månad multipliceras med månadens energipris.
Läs mer.

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

535 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

367 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

102 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

Vinter

522 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

Vår/höst

354 kr/MWh

April , oktober, november

Sommar

89 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt (ca 40 %)

 

Effektkomponenten beror på din maxeffekt. Din maxeffekt bestäms genom medelvärdet av dina tre högsta dygn (tredygnsmedeleffekt) under senaste rullande 12 månaders perioden. Maxeffeken visar varje månad var i effekttrappan du befinner dig och du betalar då för en fast (kr/år) och en rörligeffektdel (kr/kW, år).

Läs mer.

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

0-100 kW

9 235 kr/år

850 kr/kW

101-250 kW

15 800 kr/år

785 kr/kW

251-500 kW

33 370 kr/år

715 kr/kW

501-1 000 kW

70 945 kr/år

640 kr/kW

1 001-2 500 kW 

151 025 kr/år

560 kr/kW

> 2 500 

288 580 kr/år

505 kr/kW

Effektivitet (ca +-5 %) 

Er anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelvärde. Beroende på om ni ligger över eller under medel får ni, under perioden oktober – april, en rabatt eller avgift. Hur stor rabatt eller avgiften är beror dels på hur mycket över eller under medelvärdet ni ligger samt hur mycket energi ni förbrukat. Rabatten beräknas genom att multiplicera temperaturskillnaden (°C) och energiförbrukningen (MWh) med returtemperaturpriset (kr/ MWh, °C).

Läs mer.

Säsong

Returtemperaturpris

Månader

Höst /Vinter/ Vår

7 kr/MWh, °C

Oktober - april

Sommar

0 kr/MWh, °C

Maj - september

Ett prisexempel

Anta att er energiförbrukning för april var 25 MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82 kW, 81 kW respektive 77 kW. Det ger en maxeffekt på 80 kW (82+81+77)/3=80. Anta även att er anläggnings returtemperatur var 32ºC och systemets genomsnittliga returtemperatur var 42°C.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 367 kr/MWh = 9 175 kr

  2. Effektkostnad: (80 kW x 850 kr/kW) + 9 235 kr = 77 235 kr per år. Per månad blir det 77 235kr/365 dagar x 30 dagar = 6 348 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C ) x 7 kr/MWh,°C x 25 MWh = -1 750 kr 

Total fjärrvärmekostnad för april: 9 175 + 6 348 - 1 750 = 13 773 kr.

 

Priserna är framtagna i enlighet med en kostnadsbaserad prisändringsmodell.

 

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger: vinter, vår/höst och sommar. Under sommaren är andelen återvunnen värme hög, vilket möjliggör ett lägre energipris. Under uppvärmningssäsong är andelen återvunnen värme lägre och energipriset därmed högre, då andra produktionsslag i högre grad tas i bruk.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

När du betalar din faktura i exempelvis maj, beräknas medelvärdet av de tre högsta dygnsmedeleffekterna de senaste 12 månaderna . Dygnsmedeleffekten räknas fram genom att dygnets förbrukade energi delas med 24. Som du ser i bildexemplet så inträffade två toppar för den här kunden under februari månad, och en topp i januari. Värdet i kW för de tre topparna, delat i tre blir effektkostnaden. Se detaljerat exempel längre upp under ”priser”.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Abonnerad eller dygnsmedeleffekt?

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energi, effekt och effektivitet. Effektdelen baseras antingen på genomsnittet av dina tre högsta dygnsmedeleffekter de senaste 12 månaderna (Normalprislistan) eller den högsta timmedeleffekt du vill ha tillgång till framåt när ditt behov är som störst (Abonnerad Effekt). 

Har du möjlighet att jämna ut ditt effektuttag, i synnerhet då det är som allra kallast? Då är Abonnerad Effekt något för dig! 

För dig som vill skaffa fjärrvärme och använda den i kombination med en extern värmekälla (till exempel bergvärme eller luftvärmepump) gäller Abonnerad Effekt.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

Fjärrvärmepris (GBG)

Fjärrvärmepris (Ale)

Årskostnad (GBG)

Årskostnad (Ale)

Nils Holgersson*

675 kr/MWh

677 kr/MWh

130 334 kr

130 615 kr

Större flerbostadshus

626 kr/MWh

625 kr/MWh

626 383 kr

624 525 kr

 

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och tredygnsmedeleffekten 55,7 kW

Större flerbostadshus: Energibehov 1 000 MWh och tredygnsmedeleffekten 288,3 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

Prisdialogen

I samarbete med Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Energiföretagen tar vi tar fram en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning på fjärrvärme. Vi ser gärna att ännu fler av våra kunder är med i dialogen. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig så skickar vi en inbjudan! 

Prisjusteringar på fjärrvärme

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up