GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra dotterbolag

Göteborg Energi har sex olika dotterbolag. Samtliga har anknytning till energiförsörjning och kommunikation för Västsverige. 

Ale Fjärrvärme AB (91%) 

Ale Fjärrvärme AB ägs gemensamt med Ale kommun. Företaget sköter fjärrvärmeförsörjningen i Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda. Ales fjärrvärmesystem kommer på sikt att knytas samman med Göteborgs.

Organisationsnummer: 556041-0978
Säte: Ale

Göteborg Energi Backa AB (100%)

Göteborg Energi Backa AB, som äger en fastighet på Hisingen, förvärvades i syfte att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på tomten. I avvaktan på beslut bedrivs uthyrning av befintliga lokal- och förrådsbyggnader.

Organisationsnummer: 556550-2043
Säte: Göteborg

Göteborg Energi Din El AB (100%)

Göteborg Energi Din El AB är Göteborg Energis elhandelsbolag som köper och säljer el till företags- och privatkunder. 

Organisationsnummer: 556572-4696
Säte: Göteborg

Göteborg Energi Gasnät AB (100%)

Göteborg Energi Gasnät AB bedriver naturgasnätverksamhet i Göteborg, Lerum, Kungälv, Ale, Mölndal och Partille. Det innebär att vi äger naturgasnätet, regulatorstationer och mätutrustning. I verksamheten ingår att projektera, bygga samt sköta drift och underhåll för den utrustning vi äger. Vi ansvarar också för att mätning av överförd effekt och energi utförs korrekt. 

Organisationsnummer: 556029-2202
Säte: Göteborg

Göteborg Energi Gothnet AB (100%)

GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. GothNet utvecklar och förvaltar optofibernät. Marknaden är främst operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare verksamma i Göteborgsregionen. 

Organisationsnummer: 556406-4748
Säte: Göteborg

Göteborg Energi Nät AB (100%)

Göteborg Energi Nät AB bedriver elnätverksamhet i Göteborg. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar samt mätning av överförd effekt och energi.

Organisationsnummer: 556379-2729
Säte: Göteborg

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus