GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Webinar 5 oktober

Energigemenskaper - utmaningar och möjligheter

Se vårt webinar om energigemenskaper i efterhand.

Bilder och illustrationer som tillhör ÖBO är värdefulla och skyddade av upphovsrättslagen. Bilderna får inte användas eller spridas vidare till andra personer eller organisationer utan att först få tillstånd. Om du får lov att använda bilderna måste du tydligt ange att bilderna tillhör ÖrebroBostäder AB.

Så blir vi hållbara ihop

I ett försök att öka delaktigheten och takten i omställningen av energisektorn har vi inom EU skapat nya möjligheter för människor och företag att gå samman för att investera i egna anläggningar för elproduktion och smartare elanvändning. 

I en allt oroligare värld lockar visionen om mer självständighet och mindre utsatthet för volatila elpriser. Men leder energigemenskaperna verkligen oss rätt? I detta webinar ska vi undersöka både vilka möjligheter energigemenskaper öppnar, men också riskerna som de medför. Hur använder vi energigemenskaper på bästa sätt?

Talare

 

 

Program

 

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se enskilda projekt som en del av en helhet. Detta förändrade synsätt tvingar fram ett förhållningsätt som blir själv grunden för att bygga smarta städer. Under denna presentation kommer Jonas Tannerstad beskriva beprövad erfarenhet kring hur hus bli smarta och smarta tillsammans, och hur byggnader blir en del av lösningen av den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.

Jonas Tannerstad, chef för El & Automation, ansvarar för tekniska installationer på Örebro Bostäder, har flerårig erfarenhet av energieffektivisering och effekthantering i fastighetsbranschen. Jonas har en lång erfarenhet som omfattar både nationellt och internationellt arbete, erfarenhet som han nu vill använda för att industrialisera fastighetsbranschen. Ser ÖBO och Örebro som ett stort maskinutvecklingsprojekt och fattar beslut baserat på denna bild.

I Täby, Bålsta och på östra Gotland finns de tre första energigemenskaperna inom projektet Masterpiece. Tillsammans med projekt i nio andra europeiska länder ska Masterpiece följa och testa skilda bostadsformer och förutsättningar i olika länder för att finna en EU-gemensam lösning som främjar energigemenskaper. 

Det finns många skäl till varför man vill skapa en energigemenskap och det är olika målsättningar här i Sverige och ute i Europa. Joachim kommer här att belysa vikten av "varför vi vill" samt "varför vi behöver" energigemenskaper och vilken stark kraft det kommer att bli framöver.

Joachim Lindborg är integrationsarkitekt på Ngenic som är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. 

Elnätet är en gemensam tillgång för alla samhällets aktörer vars uppgift är att säkerställa en trygg och effektiv tillgång till el för alla. Förändringarna som elfordon, förnybar produktion i stor och liten skala och industrins elektrifiering ställer stora krav på att elnätet utvecklas i snabb takt för att hinna med. Det gäller inte bara den tekniska infrastrukturen, utan också hur vi ska dela på kostnaderna för elnätet. Vilka förändringar kan vi vänta oss här?

Charlotta Klintberg är utvecklingsstrateg på Göteborg Energi där hon bland annat jobbar med att skapa förutsättningar för att integrera nya tekniska lösningar i energisystemet.

 

 

Frågor och svar från webinaret

Under webinaret kunde deltagarna ställa frågor till panelisterna via chatten. Alla frågor hann inte besvaras under webinarets gång, men här kommer samtliga frågor med svar.

Vi är flera som väntat länge på besked och det är ju en ohållbar hantering om lokala nätverk ska vara en del omställningen framåt. Jag tror dock att när besluten kommer om större  energigemenskaper, så kommer processerna bli kortare. Så mitt tips nu är att alla som har ärenden hos Energimarkandsinspektionen ser till att dessa bli Detta är något jag tror kommer ske i närtid.

- Jonas Tannerstad

Ja, det har vi. Dels via ett system för individuell mätning av kall/varmvatten i lägenheter, dels ett system för energibaserad debitering av tvättstugor. Vi har även tagit fram lösningar för att visualisera effektuttaget i ett hyreshus i realtid på ett sätt så att hyresgästerna själva kan påverka visualiseringen (soffa som ändrar färg).

- Jonas Tannerstad

Jag tror det är lite problemet att vi idag inte kan dela på problem och lösning. Nätägaren skall lösa alla problem utan att kunderna vill betala högre avgifter men om du som fastighetsägare istället löser problemet innan det uppkommer så nätägaren inte får extra kostnader så slipper man kostnadsökningar. Det är ju också lönsamt men inte lika tydligt.

Investeringar i smartare styrningar hjälper t.ex näten och vi skulle då kunna få in mer anslutningar i befintligt nät men investeringen som görs av privata ägare, ger nytta som hamnar hos samhället. Skall kommunen ge styrsystem till de som använder mycket El? Vi behöver öppna för nya tariffer där vi kunder tar på oss delar av problemet och minskar samhällskostnaderna för det gemensamma. Att bara ha höga straff i form av höga transport- och effektkostnader tror jag kommer leda åt fel håll.

- Joachim Lindborg

Jag tror att virtuell delning är en framtid, men det skulle såklart kunna påverkas av effektbaserade avgifter. Min bild av hur dessa effektbaserade taxor kommer konstrueras är för oklar ännu för att jag ska kunna lämna ett tydligt svar.

- Jonas Tannerstad

Det som driver utformningen av elnätstarifferna är effektivt nätutnyttjande, vilket innebär att man tar hänsyn till när och hur stort effektuttaget är från elnätet istället för att enbart fokusera på hur mycket energi man använder. Energieffektivisering är också viktigt utifrån perspektivet att hushålla med resurser. 

- Charlotta Klintberg

icon-closechevron-disc-rightmenu