GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ersättning & avgifter

Egenproducerad el

Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A. 

Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.

Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el under ett år.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 6 öre/kWh

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW. 

Ersättning

 • Överföringsersättning: 3 öre/kWh.

Avgifter

 • Abonnemangsavgift¹: 0 kr (5 760kr/år)
 • Mätavgift²: 1 500 kr/år

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

Högspänning 10 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1 500 kW

Ersättning

 • Överföringsersättning: 2,1 öre/kWh och år
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 101 kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift: 0 kr (6 300 kr/år¹)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,8 kr/kW och månad

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

Högspänning 130 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 130 kV.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 0,8 öre/kWh
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 101 kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift¹: 0 kr (478 000 kr/år*)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,2 kr/kW och månad

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

I januari varje år lämnar vi uppgifter om konsumtion och produktion i kWh till Skatteverket. Uppgifterna används av Skatteverket som underlag till deklarationen.

 

Kontakta mig

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down