GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fika

Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Så här går det till

Prisdialogen genomförs varje år och inleds under våren med en lokal dialog till vilken kunder och deras företrädare bjuds in för information och dialog om prisändringsmodell. Den lokala dialogen består av ett inledande informationsmöte, där bakgrunden till och nivån av prisjustering kommuniceras, för att vid ett avslutande samrådsmöte presentera förslag till faktiska priser inför nästa år och förväntad prisutveckling kommande år. Efter det avslutande samrådsmötet beslutas nästa års priser, som sedan kommuniceras ut i början av sommaren.

Prisdialogens andra del innefattar ansökan om medlemskap i prisdialogen inför nästa år, där underlag från den lokala dialogen ligger till grund för beslut om fortsatt medlemskap. Genom ansökningsprocessen säkerställs att prisjusteringen skett enligt prisdialogens process och att de principer som angetts efterlevts.

Inbjudan till
prisdialogen
Inbjudan till lokal dialog skickas ut under vintern/våren
Inledande
informationsmöte
Den lokala dialogen inleds under våren med fokus på bakgrund till och nivå av kommande prisjustering.
Avslutande
samrådsmöte
Den lokala dialogen avslutas med fokus på nästa år priser och förväntad prisutveckling kommande år.
Nästa års
priser fastställs
Efter att den lokala dialogen avslutas beslutar Göteborg Energis styrelse om nästa års priser.
Nästa års
pris meddelas
Priset kommuniceras med god framförhållning, i början av sommaren, för att underlätta våra kunders budgetarbete.
Ansökan
förlängt medlemskap
Under hösten beslutar Prisdialogens styrelse om förlängt medlemskap.
Prisändring
Prisändringen börjar gäller 1 januari påföljande år.

Prisändringsmodellen

Den grundläggande principen för prisändring av fjärrvärme är att den ska vara kostnadsbaserad. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till vår ägare Göteborgs Stad.  

  • Vi ska leverera prisvärd fjärrvärme. Med det menar vi att vår fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. De alternativa lösningarna utgör ett naturligt tak för prisändringen.
  • Vårt genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet. Den jämförelsen hämtas från den årliga Nils Holgersson undersökningen. 2021 låg Göteborg Energi på plats 53 av 266 kommuner.

 
 

Så här fördelar sig våra kostnader för att leverera fjärrvärme

  • Bränslen – främst köpt värme i form av återvunnen energi därefter naturgas, skogsflis, pellets, bioolja och olja
  • Kapitalkostnader – fjärrvärmeproduktion och -distribution innebär många stora investeringar och därmed räntor och avskrivningar
  • Drift och underhåll (DoU) – fjärrvärmecentraler, produktionsanläggningar, rör, pumpar med mera som kräver drift och underhåll för att fungera
  • Personal och IT – kostnader för personal inom produktion, distribution och kundadministration samt kostnader för IT-system
  • Marknadsföring och försäljning – kostnader för bl a informationsmaterial, kundutskick och kundträffar
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up