GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kapacitetsutmaningen

Råd till företag och industrier som vill göra större anslutning eller utökning

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. 

Mer effekt, totalt 1200 MW, kommer att kunna levereras stegvis till länet. Förstärkningarna av överliggande nät ska vara klara först 2035. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan. 

På grund av denna kapacitetsbrist i de överliggande elnäten kan vi i Göteborg få effektbrist inom de närmaste åren, trots att det inte finns några flaskhalsar i det lokala elnätet. Läs mer om kapacitetsutmaningen här

Detta betyder att större elnätsanslutningar och utökningar i befintliga abonnemang i Göteborg inte kan ske på traditionellt vis. Nya verktyg krävs för att möjliggöra fortsatt energiomställning, elektrifiering och stadsutveckling. 

Vår ambition är att ansluta våra kunder så snabbt det är möjligt utifrån elnätets kapacitet på den aktuella anslutningsplatsen och utifrån kundens elbehov och uttagsmönster. Men större nya anslutningar och utökningar av befintliga anslutningar kan komma att ta längre tid och kräva att vi tillsammans identifierar det reella effektbehovet. Det är därför viktigt att ni är ute i mycket god tid med att informera oss om era behov och anslutningsplaner.

Vi måste agera tillsammans

Ingen aktör sitter i dag ensam på lösningen för att möta vad som är en samhällsutmaning.  Tidpunkten för när läget blir ansträngt beror på hur väl samhällets aktörer kan samverka och ta ansvar för att tillsammans minska effektbehovet genom energieffektivisering och en flexibel elanvändning.

Att tänka på för företag som vill expandera eller etablera sig i Göteborg

Om er verksamhet planerar att etablera sig eller expandera befintlig anslutning i Göteborg tänk på följande för att underlätta er anslutning till elnätet.

 • Det svenska elnätet är byggt för organisk tillväxt – större och hastigt tillkommande punktlaster kommer alltid att kräva mycket god framförhållning och separat hantering. Ta därför kontakt med oss redan i ett tidigt skede.

 • Var effektekonomisk: basera önskemålet om anslutning eller utökning på en realistisk bedömning av effektbehovet – undvik att överboka då detta leder till att effekt blir inlåst i systemet och på så sätt förhindras andra aktörers möjlighet till etablering.

 • Hur mycket effekt behöver du och när? Vi kan hjälpa er analysera det verkliga behovet.

 • Energieffektivisera – det tjänar både företaget och miljön på. Se över lösningar för värme, ventilation, belysning mm. Börja med att se över ert företags befintliga effektanvändning med hjälp av Mina sidor

 • Kan lasten styras till andra delar av dygnet för att minska effekttoppar? Risken för effektbrist är störst dagtid under kalla, vindstilla vinterdagar. Laststyrning innebär att effektuttaget begränsas under dagtid på vintern. Det gör att ni kan ha högre effektuttag på nätterna och under april–oktober. På detta sätt kan elnätet planeras mer effektivt och fler kunder kan anslutas.

 • Flexibelt uttagsmönster – har ni möjlighet att dra ner eller upp effektuttaget vid givna tidpunkter? Till exempel:
  - Begränsning av maxeffekten på maskiner.
  - Sekventiella starttider för elintensiva maskiner som ugnar, frysar, fläktar eller sekventiell laddning av elfordon.

 • Bli flexibilitetsleverantör till Effekthandel Väst. Konkret innebär effekthandeln att kunder mot ersättning tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet. Som elnätskund kan ni erbjuda flexibilitet, vilket öppnar upp nya intäkter för ert företag.

 • Välj om möjligt fjärrvärme eller fjärrkyla så minskar behovet av effekt.

 • Finns möjlighet till egen mikroproduktion med lagringslösningar för att minska effektuttaget från elnätet?

Elanvändning i Västra Götaland och framtidsscenario

Uppgifter och illustration från RISE och Västra Götalandsregionen, framtagna hösten 2022.

Syntolkning: Ett tabelldiagram och en kartbild som visar hur effektbehovet i Västra Götaland ökar från ca 20 TWh år 2019 till knappt 55 TWh år 2045.

Så agerar Göteborg Energi för att möta ett snabbt ökande elbehov

Vi kommer att göra allt vi kan och använda alla verktyg som står till buds för att möjliggöra fortsatt utveckling och energiomställning i Göteborg. Vi har fått på plats den digitala marknadsplatsen Effekthandel Väst, där Göteborg Energi och Mölndals Energi nu skalar upp för fler flexibilitetsleverantörer.

Dessutom investerar Göteborg Energi just nu rekordmycket för att rusta elnätet för framtiden och öka leveranssäkerheten. Bara under 2023 investeras nära 600 miljoner kronor för att öka leveranssäkerheten till våra kunder och också förbättra kablarnas överföringsförmåga så att mer el kan transporteras till hushåll och företag.

Det är inte bara företagen som ställer om. Intresset för att producera egen solel är rekordstort. Göteborg är den kommun i Sverige där det installerades flest solcellsanläggningar under 2022.

Energieffektivisering

För klimatet är lägre energianvändning oftast bra men det minskar också belastningen på elnätet. Vi arbetar därför med att minska energianvändningen i våra anläggningar och förluster i våra nät. Under 2022 har vi genomfört energibesparingar motsvarande 4,6 GWh. Se vad du och ditt företag kan göra för att effektivisera.
icon-closechevron-disc-rightmenu