GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anslutning av solcellsanläggning

Här kan du läsa om hur det går till att ansluta en solcellsanläggning och vilken ersättning du får för din nätnytta.

Just nu är det många som vill installera en solcellsanläggning vilket vi är väldigt glada för. Dock medför det också att våra handläggningstider är något längre än vanligt. Vi hör av oss till dig så snart vi kan, men går igenom allt som kommer in till oss i turordning. Skulle någon typ av komplettering behövas så kontaktar vi din elinstallatör så snart vi kan. 

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på www.goteborgenergi.se/minasidor.

Så här går det till att ansluta din solcellsanläggning till elnätet

Här följer en steg för steg-guide över vad du behöver göra och tänka på.

Först behöver du välja en auktoriserad elinstallatör som sen kommer anmäla er installation genom att skicka in en föranmälan och blanketten Anmälan Elproduktion 0,4 kV till oss. Både du och installatören behöver underteckna blanketten. Du kommer få detta antingen via mail eller SMS. Elinstallatören kommer sen fortsatt ha kontakt med oss i ditt ärende. Du behöver tänka på två saker:

  1. Välj en auktoriserad elinstallatör och kontrollera att installatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

  2. Vill du producera mer el än vad elnätet är dimensionerat för så kan det innebära en kostnad för dig. Diskutera i så fall detta med den elinstallatör du väljer. 

När din föranmälan skickats in av din elinstallatör så går vi igenom den och undersöker om det går att ansluta din solcellanläggning till elnätet utan att åtgärder eller kostnader krävs. 

  1. Oftast behövs ingen åtgärd. Då kommer du få ett Produktionsavtal som du behöver godkänna. 

  2. Om det krävs en åtgärd för att ansluta din anläggning får du en Anslutningsoffert från oss som du behöver godkänna. Därefter söker vi eventuella tillstånd och projekterar. Detta steg är dock ovanligt så de flesta installationer kräver inte några åtgärder. 

  3. Om din anläggning överskrider kraven för att klassas som mikroanläggning tas det ut en engångsavgift. (Enligt ellagen 4 kap. 10 § (1997:857) tas det ut en engångsavgift för denna typ av anslutning.)

Din elinstallatör får ett installationsmedgivande från oss och kan påbörja sitt arbete med att installera din solcellsanläggning.

När din elinstallatör är klar med sitt arbete så skickar de in en färdiganmälan till oss. I färdiganmälan intygar elinstallatören att installationen är utför enligt de villkor vi ställer för en solcellsinstallation kopplad till elnätet.

Nu måste din nya solcellsanläggning besiktigas och en ny elmätare installeras av oss. För dig som redan fått den nya elmätaren, Omnia e-meter, så behöver vi enbart besiktiga. Efter detta blir din nya solcellsanläggning registrerad i vårt system.

Nu är själva installationen klar! Nu kan du välja att sälja din överskottsproduktion till ditt elhandelsbolag. Gör du inget aktivt val så kommer din nuvarande elhandlare vara den som köper elen från din anläggning. Du får även en ersättning för den nytta din produktionsanläggning gör för elnätet. Läs mer om din ersättning för nätnytta längre ner här på sidan.
 
Stort grattis. Du är nu en mikroproducent! 

Ersättning för nätnytta

Som mikroproducent får du en ersättning för den nätnytta du skapar i elnätet med din produktionsanläggning. Du är en mikroproducent om din produktionsanläggning/solcellsanläggning är ansluten till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Anläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och en mätarsäkring på max 63 A.

Ersättningar för produktion av el

Överföringsersättning 

8 öre/kWh (6 öre/kWh 2022)

Överföringsersättningen justeras på samma faktura som din konsumtion. Ligger som en återbetalningspost (minus) med en egen specifikation. Fakturan heter självfaktura.

Vanliga frågor om att skaffa solceller

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. Bäst är lutande tak i söderläge, men öster och väster fungerar också bra. Norrläge är sämst. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Elanslutningen till nätet bör vara tillräckligt kraftig, men detta kan ofta förstärkas.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten Det är bra om du går igenom just dina förutsättningar för solcellsproduktion med din solcellsleverantör. Du kan också läsa mer om vilken storlek du ska välja hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Om du producerar mer el än du behöver för stunden så kan du antingen sälja ditt överskott eller installera ett batteri för att använda elen när du behöver den. Du hittar mer information om batterier på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Elsäkerhetsverket

Att vara mikroproducent innebär att du producerar egen el som du i första hand använder själv och sedan skickar ut på elnätet vid behov. Du behöver inte betala någon elnätsavgift för din inmatning till elnätet.

Anläggningen får vara på max 43,5 kW och huvudsäkringen på max 63A. Har du en större anläggning än detta klassas du som småskalig elproducent.

icon-closechevron-disc-rightmenu