GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vi hjälper dig att ansluta dina solceller

Här kan du läsa om hur det går till att ansluta en solcellsanläggning och vilken ersättning du får för din nätnytta. Du vet väl att du kan följa ditt anslutaärende på Mina sidor?

Så här går det till att ansluta din solcellsanläggning till elnätet

Här följer en steg för steg-guide över vad du behöver göra och tänka på.

Först behöver du välja en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören kommer fortsatt ha kontakt med oss i ditt ärende. Du behöver tänka på två saker:

 1. Välj en auktoriserad elinstallatör och kontrollera att installatören finns registrerad hos Elsäkerhetsverket geonom att använda deras söktjänst Kolla elföretaget inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

 2. Det är viktigt att välja en solcellsanläggning som passar hushållets elkonsumtion.
   
  Det lokala elnätet är dimensionerat för vanligt elanvändande, där elkonsumtionen har spridda toppar över en längre tid. Med spridda toppar menas att du och dina grannar inte använder tvättmaskinen, diskmaskinen och elbilsladdaren samtidigt, vilket är bra för elnätet. Däremot kan solcellsanläggningar producera mycket el över många timmar om det finns förutsättningar för detta, vilket också är bra, men om det finns många solcellsanläggningar i området som är i drift samtidigt och elen inte används där och då, belastas elnätet maximalt. Det är elnätet inte dimensionerat för.
   
  Om många hushåll i ett område vill producera stora mängder solel kan elnätet behöva förstärkas. Detta tar tid och innebär en högre anslutningskostnad.
   
  Funderar du över hur stor solcellsanläggning du behöver för att tillgodose hushållets konsumtion, rådgör med din solcellsinstallatör. 

För att kunna registrera din föranmälan behöver vi säkerställa att informationen i föranmälan är komplett. Behöver vi någon komplettering kontaktar vi din installatör. 

Efter registreringen undersöker vi om det går att ansluta din solcellsanläggning till elnätet utan åtgärder. Vanligtvis behövs det inga åtgärder, men om det krävs får du en anslutningsoffert av oss som du behöver godkänna. 

För att kunna godkänna föranmälan behöver den växelriktare du valt finnas med på Energiföretagens Rikta Rätt-lista. Om den inte är med på listan kommer din Installatör få information om att vi inte godkänner föranmälan.

Tänk på att om din anläggning överskrider kraven för att klassas som mikroanläggning (max 63A och 43,5 kWh) så utgår en engångsavgift på 3500 kr + moms. (Enligt ellagen 4 kap. 10 § (1997:857))

När din föranmälan registrerats så kan du följa ditt ärende på Mina sidor.

När din installatör mottagit ett installationsmedgivande och anvisningar från oss så kan installatören påbörja arbetet med att installera din solcellsanläggning.

När din installatör är klar med sitt arbete skickar installatören in en färdiganmälan till oss. I färdiganmälan intygar installatören att installationen följer standard för installation av solceller och är utförd enligt de villkor vi ställer för en anslutning till elnätet.

Nu måste din nya anslutning kontrolleras och en ny elmätare installeras av oss. För dig som redan fått den nya elmätaren, Omnia e-meter, behöver vi enbart kontrollera anslutningen. 

Om anläggningen får anmärkningar behöver din installatör åtgärda dessa innan vi kan godkänna den. Om anslutningen inte behöver någon åtgärd blir den godkänd. Läs mer om anslutningskontroll av solceller här.

Efter godkännande blir din nya solcellsanläggning registrerad i vårt system för mätning.

Du kan välja att sälja din eventuella överskottsproduktion till ditt elhandelsbolag. Gör du inget aktivt val så kommer din nuvarande elhandlare vara den som köper elen från din solcellsanläggning. Du får även ersättning för den nytta din solcellsanläggning gör för elnätet. Läs mer om din ersättning för nätnytta längre ner på sidan.

Ersättning för nätnytta

Som mikroproducent får du en ersättning för den nätnytta du skapar i elnätet med din produktionsanläggning. Du är en mikroproducent om din solcellsanläggning (eller annan produktionsanläggning) är ansluten till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Anläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och en mätarsäkring på max 63 A.

Ersättningar för produktion av el

Överföringsersättning 2024

7 öre/kWh

Överföringsersättning 2023

8 öre/kWh

Överföringsersättningen justeras på samma faktura som din konsumtion. Ersättningen syns som en återbetalningspost (minus) med en egen specifikation. Fakturan heter självfaktura.

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende. Det är enkelt att skapa ett konto om du inte redan gjort det.

Att flytta in i hus som redan har solceller

Har du köpt en villa som redan har solcellsproduktionsanläggning? Här är några saker du bör tänka på för att göra övergången så smidig som möjligt och få ut det mesta av solenergin.

Ta reda på detaljerna om solcellsinstallationen, som kapacitet och ålder. Det kan vara bra att veta historik om hur väl systemet har presterat och om det har varit några problem. Om möjligt kan du prata med tidigare ägare om överlåtelse av originalavtalet, ifall du upptäcker brister i installationen. 

Se till att få all nödvändig dokumentation och eventuella garantier för solcellsinstallationen. Detta inkluderar information om när systemet installerades, vem som utförde installationen, och garantier för paneler, omvandlare och andra komponenter. 

Läs mer hos energimyndigheten: 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/att-tanka-pa-vid-avveckling-eller-flytt/

Ta reda på om det finns några specifika underhållsbehov för solcellsanläggningen. Solcellssystem kräver vanligtvis minimalt underhåll, men det är bra att veta om det finns några specifika åtgärder du behöver vidta för att hålla systemet i gott skick. 

Hitta mer information om drift och underhåll av solcellssystem hos Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/drift-och-underhall-av-din-solcellsanlaggning/

Förstå hur solcellsinstallationen är ansluten till elnätet och hur överproduktion hanteras. Överskott av solenergi säljas tillbaka till elnätet, vilket kan påverka din elräkning.

Följ upp din egen energiförbrukning och solproduktion för att få en bättre förståelse för hur väl solcellsinstallationen möter ditt behov. Detta kan hjälpa dig att optimera din energianvändning och minska dina elkostnader.

Se till att installationen uppfyller alla lokala regler och bestämmelser för solenergi. Kontrollera om det krävs några tillstånd eller om det finns specifika riktlinjer för underhåll och drift.

Om du planerar att göra förbättringar eller uppgraderingar i framtiden, se till att dessa är kompatibla med den befintliga solcellsinstallationen. Tänk då på att du måste anlita en auktoriserad elinstallatör. Använd Elsäkerhetsverkets tjänst Kolla Elföretaget https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/privatperson

Vill du ha ytterligare vägledning om solceller så kan du klicka dig in till Solportalen hos Energimyndigheten

 

 

Vanliga frågor om att skaffa solceller

Från det att vi fått en färdiganmälan tills vi kommer ut till dig för att kontrollera anslutningen tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på Mina sidor.

Mina sidor

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. För att få ut så många kWh som möjligt är ett lutande tak i söderläge bäst. En anläggning mot öster och väster fungerar också bra, framförallt för att du då producerar el under tider på dygnet när du normalt använder mer el. Norrläge fungerar sämst och är sällan värt att installera en anläggning på. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan också göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Idag behövs inget bygglov för solcellsinstallationer så länge panelerna följer husets form. Vissa detaljplanerade områden kräver dock fortfarande bygglov så kolla med din kommun om du är osäker.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Om du är intresserad av en solcellsanläggning kan du lämna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper dig gå igenom dina förutsättningar.

Intresseanmälan solceller

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om de rättigheter och skyldigheter du har som producent av el.

Energimyndigheten

Att vara mikroproducent innebär att du producerar egen el som du i första hand använder själv. Producerar du ett överskott på el kan du mata ut denna el till elnätet vid behov. Du behöver inte betala någon elnätsavgift för din inmatning till elnätet.

Anläggningen får vara på max 43,5 kW och huvudsäkringen på max 63A. Har du en större anläggning än detta klassas du som småskalig elproducent.

Om du producerar mer el än du behöver för stunden så kan du antingen sälja ditt överskott eller installera ett batteri för att använda elen när du behöver den. Du hittar mer information om batterier på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Elsäkerhetsverket

Vill du ansluta ditt batteri till elnätet behöver din elinstallatör skicka in en föranmälan till oss.

När vi mottagit din kompletta föranmälan registreras den och vi ser över förutsättningarna i elnätet. Förutom kapaciteten i det lokala elnätet så påverkar storleken på din säkring hur mycket ditt batteri kan mata ut på elnätet.

Tänk på att du är ansvarig för din elanläggning. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om ditt ansvar.

Elsäkerhetsverket

Läs mer om vilka skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

Ska du flytta behöver du se över dina avtal och tänka på att lämna över dokumentation till den nya anläggningsägaren. Vill du avveckla anläggningen så behöver du kontakt en auktoriserad elinstallatör. Läs mer på Energimyndighetens hemsida

Energimyndigheten

Både ja och nej.

Vi som elnätsbolag klassar ditt hemmabatteri som en produktionsanläggning då ditt batteri kan leverera el ut på elnätet oavsett var denna el producerats. Genom att klassificera batteriet som en produktionsanläggning måste man följa de regler som tillämpas av regleringsmyndigheter. Dessa regler sätter standarder för driften av batterier och att anslutningen till elnätet sker på ett säkert sätt.

Men ett batteri betraktas normalt inte som en produktionsanläggning då batterier vanligtvis används för att lagra energi som producerats av olika energikällor, till exempel solpaneler eller vindkraft. Batteriet är då mer en del av energilagringssystemet än en produktionsanläggning.

Men i relation till elnätet kvarstår att batteriet är en produktionsanläggning, allt för att anslutningen ska ske på ett säkert och kontrollerat sätt.

Tänk på att du måste anlita en auktoriserad elinstallatör om du vill installera hemmabatterier och att din elinstallatör måste skicka in en föranmälan till oss.

Hur lång tid tar det innan ni kontrollerar min solcellsanslutning?

Just nu är väntetiden cirka 1-2  veckor.

Vi hör av oss till dig så snart vi kan, men går igenom allt som kommer in till oss i turordning. Skulle någon typ av komplettering behövas så kontaktar vi din elinstallatör. 

Du kan alltid följa ditt anslutningsärende på www.goteborgenergi.se/minasidor.

icon-closechevron-disc-rightmenu