GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elnätsavgiften

Varför höjs din elnätsavgift?

Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal du har.

Läs mer om hur du kan hålla din elnätskostnad nere, om kapacitetsutmaningen och om vad du får för din avgift.

Vad består vår elnätsavgift av?

Vår prismodell bygger på tre delar. Du betalar dels en fast avgift, dels för hur mycket el du använder (elöverföringsavgift) och dels för hur mycket el du använder på en och samma gång (effektavgift). Detta innebär att du kan påverka din elnätskostnad i högre utsträckning än tidigare. 

Effektavgift

Effektavgiften består av medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

Använd vår effektkalkylator för att se hur du kan jämna ut dina effekttoppar.

Hur kombinera lågt elpris och undvika effekttoppar?

Med det höga elpris som hela Europa drabbats av så är vi medvetna om att lågt timpris nattetid och effektavgift kan kännas motsägelsefullt. Men timpriset är ofta lågt minst 4-5 timmar, nyttja alla dess timmar så gör du en främjande utjämning för elnätet.

De tre timmar varje månad som du använder som mest el ligger till grund för din kostnad den månaden. Därför tjänar du på att sprida ut din elanvändning över dygnet.

Syntolkning: En illustration av hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man använder till exempel sin tvättmaskin och jacuzzi samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög max effekt efter varandra istället.

Använder du flera saker samtidigt – till exempel laddar elbilen, värmer upp ditt spabad och tvättar, så ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

 

 

Exempel på effekttoppar under en månad

Vad är timmedeleffekt?

I exemplet ovan har vi märkt upp tre dagar som symboliserar de dagar då ett hushåll haft som högst effektförbrukning under tre olika timmar. Snittförbrukningen i kW under dessa tre timmar multipliceras sedan med den aktuella taxan för att få fram effektavgiften under månaden. Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme - din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timmeldeleffekten för varje timme.

Ett räkneexempel

Tänk dig en helt vanlig tisdagskväll. Du försöker vara effektiv, passar på att tvätta medan du lagar middag och har satt bilen på laddning. För enkelhetens skull räknar vi att produkterna används med max effekt under en hel timme. 

3,7 kW (fordonsladdare) + 3,0 kW (varmluftsugn) + 2,5 kW (torktumlare) + 2,0 kW (uppskattad baslast) = din beräknade timmedeleffekt blir 11,2 kW.

Hur kan jag jämna ut mina effekttoppar?

Vi har tagit fram en effektkalkylator där du lätt kan se vilka elprylar som skapar en effekttopp - och när på dygnet. Lägg in din ungefärliga förbrukning och en tydlig bild med en gång.

Kommer elnätet verkligen räcka till för alla elbilar?

Se vår film och ta reda på hur du laddar effektsmart.

Vad går elnätsavgiften till?

Vill du veta mer om vad elnätsavgiften räcker till?

2023 och 2024 års elnätspriser i Göteborg

För villa, radhus och kedjehus

Följande elnätsavgifter gäller för alla kunder med privat- och fritidsbostadshus i Göteborg. Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 49 öre/kWh tillkommer. 2024 års energiskatt bli 53,5 öre/kWh.

Tabell som visar elnätets kostnader 2020.

2023

2024

Elnätsavtal
Fast avgift

147,5 kr/månad

156,25 kr/månad

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

25,5 öre/kWh

25,5 öre/kWh

Effektavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar kostnaden

36,25 kr x snittet av månadens tre högsta tim-medeleffekter i kW*

43,75 kr x snittet av månadens tre högsta tim-medeleffekter i kW*

 * Kostnaden beräknas på medelvärdet av de tre högsta topparna fördelat på tre olika dygn.

Nytt namn på kundavtalet

I samband med införande av den nya prismodellen för Villakunder har vi bytt namn på villakundernas elnätsavtal. Det som tidigare hette Elnät Konsumenttariff 2 heter från och med 1 augusti 2021 Villa, max 63 A, och består av en fast avgift och två rörliga avgifter, Elöverföringsavgift och Effektavgift. 

Defintionen av Villa är: 

  • Att det är en privat- eller fritidsbostad i ett småhus, radhus eller kedjehus. Alternativt att det är ett mindre flerbostadshus där unikt elnätsavtal för gemensamma utrymmen saknas.

  • Att bostadens huvudsäkring är max 63 A.

 

 

2023 och 2024 års elnätsavgift för lägenhet

Nedan priser inkluderar 25% moms. Energiskatt på 49 öre/kWh tillkommer. 2024 års energiskatt bli 53,5 öre/kWh.

2023

2024

Elnätsavtal
Fast avgift

113,75 kr/mån

116,25 kr/mån

Elöverföringsavgift

Rörlig avgift - ditt beteende påverkar priset

34,75 öre/kWh

39,75 öre/kWh

I samband med införandet av en ny prismodell för Villakunder 2021 har även definitionen för Lägenhet justerats. Vi har också ändrat namnet på lägenhetsavtalet, från Elnät Konsumenttariff 1 till Lägenhet, max 63 A.

Definitionen av Lägenhet är: 

  • Att den nyttjas som bostad i ett flerbostadshus med en gemensam servisledning.

  • Flerbostadshuset ska inneha minst tre unika lägenhetsavtal.

  • Flerbostadshuset ska inneha ett separat elnätsavtal för gemensamma utrymmen.

 
 

Vanliga frågor

Läs om vad som ingår genom att klicka på länken nedan.

Elnätsavgift

Effektavgift är till för att minska belastningen på elnätet och få alla elanvändare att sprida sin förbrukning över hela dygnet istället för att ha igång alla elprylar samtidigt.

Effektavgiften består av medeltalet av dina tre högsta timmar varje månad, fördelat på tre olika dygn. Detta ger dig flexibilitet samtidigt som du fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar.

Använd vår effektkalkylator för att se hur du kan jämna ut dina effekttoppar, följ din effektförbrukning i Göteborg Energi Appen eller via Mina Sidor på goteborgenergi.se.

Effektkalkylatorn

Mina Sidor

Ladda ner appen - iPhone

Ladda ner appen - Android

På Göteborg Energi har vi samma elnätsavgift upp till säkringsstorleken 63 A. Om du byter huvudsäkring tar vi ut en avgift för uppsäkring. Det kostar dock ingenting om du väljer att säkra ner. Vi har valt att inte ta ut någon extra kostnad baserad på storleken på din säkring, utan du betalar lika mycket upp till 63 A huvudsäkring.

Tänk på att vid en ökad effektförbrukning ökar elnätsavgiften.

Baslast är den effekt som de elprodukter som du har igång hela tiden, eller stora delar av tiden, i ditt hem förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.

Hur blir jag mer effektsmart?

Timmedeleffekt är snittet av den effekt du gör av med under en timme.

Vill du ha koll på din elförbrukning och dina effekttoppar? Ladda ner vår app "Göteborg Energi" eller logga in på Mina sidor.

Läs mer om elnätsavgiften

Göteborg Energi-appen

Mina sidor

Hur blir jag effektsmart?

Det korta svaret - jämna ut dina effekttoppar! Med vår nya prismodell för elnätsavgiften betalar du som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.

Det här får du för din elnätsavgift

De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Klicka dig vidare för att se hur elnätsavgiften fördelas.

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig och betalas av dig som är elkonsument. Det är regeringen som tar beslut om energiskatt och momsen i november varje år. Energiskatten är momsbelagd med 25%.

Det är vi som är ditt elnätsbolag som har i uppdrag att samla in energiskatten och därefter deklarera och betala in pengarna till Skatteverket. Momsen och skatten är densamma i hela landet, men i vissa län och kommuner i norra Sverige har rätt till skatteavdrag. Om du har rätt till lägre skatt anmäler du det direkt till Skatteverket.

Nej det har vi inte. Sverige är sett över hela året en stor nettoexportör av el till andra länder. I södra Sverige finns ett underskott på elproduktion vilket ställer krav på överföring från andra områden, primärt från norra Sverige. I undantagsfall sker även en nettoimport från andra länder där det på marginalen kan förekomma nettoimport från till exempel Polen. Trots att vi till exempel hade mycket kallt väder under ett antal dagar i februari 2021 så hade vi på veckobasis ändå ett elöverskott i Sverige.

Nej, inte i dagsläget eller de närmaste åren. Om vi tittar lite längre fram så är det dock tydligt att elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste förstärkas väsentligt.

Transportsektorn och industrin står inför en omfattande elektrifiering och viktiga framtidssatsningar inom till exempel vätgas står för dörren. Allt detta kommer att kräva stora mängder el - el som måste kunna transporteras in i Göteborg om inte effektbrist ska uppstå. Svenska Kraftnät, som äger det nationella högspänningsnätet, har bedömt läget i väst som gult/grönt men vi anser att det är rött.

Elnätet är 700 mil långt och vår leveranssäkerhet är 99,99 procent. Detta svårslagna resultat är möjligt bland annat tack vare att mer än 95 procent av nätet ligger under jord och därmed inte påverkas av oväder.

Siffrorna är hämtade från vår års- och hållbarhetsredovisning 2020.

Baslast är den effekt som de elprodukter som du har igång hela tiden, eller stora delar av tiden, i ditt hem förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.

Hur blir jag mer effektsmart?

icon-closechevron-disc-rightmenu