GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Här ser du 2024 års fjärrvärmepriser

Alla priser är inklusive moms. 

Avtal

Hyreskostnad

Energipris

Hyra

385 kr/månad

102 öre/kWh

Äga

0 kr/månad

102 öre/kWh

Dessa avtal säljs inte längre. Har du ett av dessa avtal kan du kontakta vår kundservice för att få information om priset.

Fjärrvärme är en trygg och kostnadseffektiv uppvärmningsform med en stabil prisutveckling. Priset bestäms ett år i taget och meddelas i god tid innan nytt pris träder i kraft. Fjärrvärmepriset är alltså i grunden fast och ska inte jämföras med exempelvis ett rörligt elpris som fastställs i efterhand och varierar från månad till månad. Läs mer om hur fjärrvärmepriset bestäms och vad som påverkar nivån längre ner på denna sidan. 

Att duscha i fem minuter förbrukar ca 60 l varmvatten och närmare 2 kWh används, vilket kostar cirka 2 kr om vattnet värms med fjärrvärme.

Jämför årskostnaden

Här kan du jämföra din årskostnad för 2024 baserat på ditt avtal och din energianvändning.
Alla priser är inklusive moms.

Energianvändning 20 000 kWh

Avtal

Årskostnad

Hyra

25 020 kr

Äga

20 400 kr

Energianvändning 15 000 kWh

Avtal

Årskostnad

Hyra

19 920 kr

Äga

15 300 kr

Energianvändning 10 000 kWh

Avtal

Årskostnad

Hyra

14 820 kr

Äga

10 200 kr

Jämför din energianvändning 

Här kan du jämföra din energiprofil med andra småhus

Energiprofil (%)

Energiprofilen visar det normalårskorrigerade uttaget av energi fördelat över året. För att få din egen energiprofil behöver du bara ta varje månads energianvändning och dela med årsanvändningen. 

Så bestäms fjärrvärmepriset

Prisjustering 2024

Från och med 1 januari 2024 justeras fjärrvärmepriset på normalprislistan med 8,7 %. Prisjusteringen sker utifrån den metod som valts inom prisdialogen, där den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset ska vara kostnadsbaserat. Detta betyder att om våra kostnader för exempelvis drift, bränslen eller investeringar ökar så stiger priset och vice versa.

De senaste årens stora prisökningar på bränslemarknaderna har kraftigt påverkat kostnaderna för att producera fjärrvärme. Göteborg Energis årskostnad för bränslen ligger nu på en nivå som är nästan dubbelt så hög som tidigare. Detta leder till en större prisjustering än normalt för år 2024. Samtidigt består fjärrvärmemixen till två tredjedelar av återvunnen värme vilket gör att vi trots allt kan hålla nere prisökningen och vi kan konstatera att fjärrvärmepriset i Göteborg fortfarande är mycket konkurrenskraftigt. Under förutsättning att läget på energimarknaderna stabiliserar sig och återgår till mer normala prisnivåer förväntar vi oss en avtagande prisjusteringstakt kommande år.

Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder, och därmed också öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. I samarbete med Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen tar vi tar fram en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning på fjärrvärme. Vi bjuder också in företrädare för våra privatkunder, exempelvis Villaägarnas Riksförbund.

Kostnadsbaserat pris

Fjärrvärmepriset i Göteborg bestäms genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell. Det innebär att kostnaderna för att leverera fjärrvärme, tillsammans med ägarens (Göteborg stads) avkastningskrav avgör priset. I Göteborg är vi stolta över vårt låga fjärrvärmepris som möjliggörs tack vare en hög andel återvunnen värme.

De flesta fjärrvärmebolag som inte tillämpar ett kostnadsbaserat pris använder istället ett alternativkostnadsbaserat pris; prisnivån och prismodell bestäms utifrån alternativets kostnader, exempelvis en bergvärmepump. Detta innebär i regel en högre prisnivå. 

Vid prisjusteringar utgår vi ifrån prognoser för kostnader och förväntad fjärrvärmebehov och kan på så vis bedöma förväntat intäktsbehov och därifrån justera fjärrvärmepriset. Om kostnader för att leverera fjärrvärme ökar, så stiger priset och vice versa. Det här är de kostnadskomponenter samt det avkastningskrav som ytterst avgör fjärrvärmens prisnivå.

  • Produktionskostnader: Detta avser framförallt våra inköp av bränslen och återvunnen värme. Här finns också kostnader för hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I denna kostnadspost ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

  • Verksamhetskostnader: Här avses alla verksamhetsnära kostnader såsom drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar, personal, marknadsföring och försäljning samt IT och andra koncerngemensamma funktioner.

  • Kapitalkostnader: Avser kostnader kopplade till investeringar i produktion och distribution såsom avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

  • Avkastningskrav: Avkastningen från fjärrvärmeverksamheten, mätt som räntabilitet på totalt kapital (Rt), ska över tid vara mellan 8-10 % i Göteborg. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling. Göteborg Energi baserar, precis som andra energibolag, sitt Rt på bokförda värden och inte marknadsvärde.

icon-closechevron-disc-rightmenu