GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Att duscha i fem minuter förbrukar ca 60 l varmvatten och närmare 2 kWh används, vilket kostar knappt 2 kr om vattnet värms med fjärrvärme.

Här ser du 2023 års fjärrvärmepriser. 

Hyra

Energipris

385 kr/månad

93,8 öre/kWh

Hyra

Energipris

0 kr/månad

93,8 öre/kWh

 

Dessa avtal säljs inte längre. Har du ett av dessa avtal kan du kontakta vår kundservice för att få information om priset.

Fjärrvärme är en trygg och kostnadseffektiv uppvärmningsform med en stabil prisutveckling. Priset bestäms ett år i taget och meddelas i god tid innan nytt pris träder i kraft. Fjärrvärmepriset är alltså i grunden fast och ska inte jämföras med exempelvis ett rörligt elpris som fastställs i efterhand och varierar från månad till månad. Läs mer om hur fjärrvärmepriset bestäms och vad som påverkar nivån längre ner på denna sidan. Om du vill ha ännu mer förutsägbarhet och vill veta ditt energipris helt säkert några år i förväg har du möjlighet att binda energidelen av ditt fjärrvärmepris. Du kan binda energipriset till 103,9 öre/kWh i 3 år och påverkas inte av några prisjusteringar under avtalsperioden.

 

 

Jämför avtalen

Här kan du jämföra våra fjärrvärmeavtal baserat på din årsförbrukning
 

Årsförbrukning 20 000 kWh

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

23 380 kr

Äga

18 760 kr

Årsförbrukning 15 000 kWh

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

18 690 kr

Äga

14 070 kr

Årsförbrukning 10 000 kWh

Avtal

Årskostnad inkl moms

Hyra

14 000 kr

Äga

9 380 kr

Så bestäms fjärrvärmepriset

Prisjustering 2023

Från och med 1 januari 2023 justeras fjärrvärmepriset på normalprislistan med 3,0 %. Prisjusteringen sker utifrån den metod som vi tillsammans valt inom Prisdialogen, där den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset ska vara kostnadsbaserat. Det betyder att om våra kostnader för exempelvis drift, bränslen eller investeringar ökar så stiger priset och vice versa. 

I en tid av skenande energipriser är vi glada att kunna erbjuda ett riktigt konkurrenskraftigt fjärrvärmepris med en fortsatt stabil och förutsägbar prisutveckling. Då flera av de kraftiga kostnadsökningarna för att producera värme verkar hålla i sig vill vi redan nu avisera att även 2024 års prisjustering troligen kommer att vara av åtminstone samma storleksordning som för år 2023.

Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder, och därmed också öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. I samarbete med Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Energiföretagen tar vi fram en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning på fjärrvärme. Vi bjuder också in företrädare för våra privatkunder, exempelvis Villaägarnas Riksförbund.

Kostnadsbaserat pris

Fjärrvärmepriset i Göteborg bestäms genom en kostnadsbaserad prisändringsmodell. Det innebär att kostnaderna för att leverera fjärrvärme, tillsammans med ägarens (Göteborg stads) avkastningskrav avgör priset. I Göteborg är vi stolta över vårt låga fjärrvärmepris som möjliggörs tack vare en hög andel återvunnen värme.

De flesta fjärrvärmebolag som inte tillämpar ett kostnadsbaserat pris använder istället ett alternativkostnadsbaserat pris; prisnivån och prismodell bestäms utifrån alternativets kostnader, exempelvis en bergvärmepump. Detta innebär i regel en högre prisnivå. 

Vid prisjusteringar utgår vi ifrån prognoser för kostnader och förväntad fjärrvärmebehov och kan på så vis bedöma förväntat intäktsbehov och därifrån justera fjärrvärmepriset. Om kostnader för att leverera fjärrvärme ökar, så stiger priset och vice versa. Det här är de kostnadskomponenter samt det avkastningskrav som ytterst avgör fjärrvärmens prisnivå.

  • Produktionskostnader: Detta avser framförallt våra inköp av bränslen och återvunnen värme. Här finns också kostnader för hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I denna kostnadspost ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

  • Verksamhetskostnader: Här avses alla verksamhetsnära kostnader såsom drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar, personal, marknadsföring och försäljning samt IT och andra koncerngemensamma funktioner.

  • Kapitalkostnader: Avser kostnader kopplade till investeringar i produktion och distribution såsom avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

  • Avkastningskrav: Avkastningen från fjärrvärmeverksamheten, mätt som räntabilitet på totalt kapital (Rt), ska över tid vara mellan 8-10 % i Göteborg. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling. Göteborg Energi baserar, precis som andra energibolag, sitt Rt på bokförda värden och inte marknadsvärde.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu