GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
SLUTSÅLT

Vindkraftsandelar

Göteborg Energis andelar är nu slutsålda och vi har stoppat försäljningen. Är du fortfarande intresserad av att köpa vindkraftsandelar hänvisar vi dig till vindkraftskooperativet Västanvind där det i dag finns möjlighet att köpa andelar av medlemmar.

Fördelningsprofil över året i %

Så här fördelas dina andelar

Kommer mina köpta kWh att fördelas jämnt över årets 12 månader? Vad händer om jag exempelvis är bortrest en hel månad, kan jag i så fall spara några kWh till månaden efter?

Andelselen fördelas utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster som bygger på att man som kund förbrukar mer under vintermånaderna och mindre under sommarhalvåret. Du kan som medlem skjuta över ej nyttjade kWh till nästkommande månad inom ett och samma kalenderår.

Kan jag välja vilka månader jag vill köpa min vindel? Jag skulle vilja köpa vindel september till april och resterande månader (maj till och med augusti) köpa rörlig el. Går det?

Nej, det går inte, VästanVinds koncept bygger på att du förbrukar dina andelar varje månad under året utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster.

Vad händer om jag inte använder den el jag har rätt till via mina andelar?

Under ett kalenderår ges möjlighet att flytta ej använd el mellan årets månader, men ej mellan år. Om du har fler andelar än din elförbrukning kan det vara bra att sälja en del av dina andelar.

 

Frågor och svar om prisjusteringen 1 november 2022

VästanVinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset på el från den 1 november 2022.

Andelselen höjs från 48 öre/kWh till 80 öre/kWh exkl moms, (100 öre/kWh inkl moms), för de medlemmar som bor i elområde 3, 2 och 1.

För dig som bor i elområde 4 tillkommer ett elområdestillägg och detta måste också justeras från dagens 18 öre till 30 öre. Detta innebär att medlemspriset i elområde 4 ändras från 66 öre/kWh till totalt 110 öre/kWh exkl moms (137,5 öre/kWh inkl moms). (Alltså 80 + 30 = 110 öre = 137,5 inkl moms.)

Föreningens vindkraftverk Elvy står i elområde 3 och för de medlemmar som har sin förbrukning i elområde 4 uppstår extra kostnader på grund av prisområdesskillnaden, skillnaden mellan elpriset i område 3 och inköpspriset i elområde 4. De senaste åren har denna skillnad ökat och därmed måste elområdestillägget justeras från dagens 18 öre till 30 öre. Hade produktion och förbrukning skett i samma elområde hade denna extra kostnad inte uppkommit.

Det nya priset börjar gälla 1 november 2022.

Detta behöver ske för att säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla det mål om att kunna ersätta vindkraftverket Elvy när det är uttjänt. På detta sätt kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till er medlemmar.

Vi har ett energisystem i förändring och mer förnybar kraft har tillkommit. Detta har gjort att elpriserna varierar mycket och när det blåser så blir priset lägre och när det inte blåser så stiger priset. Priserna har under en längre tid varit exceptionella och orsakerna till de höga elpriserna är flera.

Men elpriset är inte bara högt, det varierar också mycket mellan timmarna på dagen och natten. Elpriset som är när Västanvinds medlemmar använder andelselen har inte alltid samma pris som de timmar som vindkraftverket producerar el. Detta har gjort att kostnaderna för VästanVind har ökat de senaste åren och extra mycket med den höga prisnivån som varit under 2022. Även avgifter till Svenska Kraftnät har ökat de senaste åren samtidigt som ersättningen för elcertifikaten minskat.

Nej, ditt pris på komplementselen är enligt avtal med Göteborg Energi, denna justering avser alltså enbart andelselen. 

Varför vindkraft?

Vi bad Håkan Spångberg, medlem och tidigare ledamot i VästanVind, att förklara syftet med vindkraft och det medlemsägda vindkraftskooperativet.

 

Vad är VästanVind egentligen? 

Västanvind är ett vindkraftskooperativ som grundades 2010 av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningen stått på egna ben och idag äger vi ett av vindkraftverken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

Vad är din roll i kooperativet?

Jag är idag bara medlem men har suttit som ledamot i Västanvinds styrelse i tio år och varit medlem ända sedan starten. Föreningen VästanVind har inga anställda, men vi har fortfarande ett samarbete med Göteborg Energi som bland annat hanterar våra elleveranser.

Vad är syftet med kooperativet?

Västanvind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för sina medlemmar och arbetar för att återinvestera i mer vindkraft och främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige. Vår ambition är att bli ett ledande kooperativ för klimatsmart el.

Vad är fördelarna med vindkraft?

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling av samhället. Genom att vi satsar mer på förnybara energikällor kan   vi snabbare fasa ut den fossilt producerade el som idag importeras från utlandet, där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Varför ska man bli andelsägare i just VästanVind?

Om man vill bidra till utbyggnaden av vindkraft i Västsverige så är det en god idé att bli andelsägare. Det är också en ekonomisk investering. Du köper en andel för 477 kr och kan då köpa 100 kWh/år för medlemspriset 28 öre/kWh plus moms. Priset på elen påverkas inte av svängningarna på elmarknaden och ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du. Föreningens målsättning är också att andelens värde skall bestå över tid och att kapital skall finnas för att köpa ett nytt vindkraftverk när det gamla har tjänat ut.

 

Vindkraftverket

Under våren 2011 restes 21 vindkraftverk på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Ett av dessa ägs idag till 100 procent av VästanVinds medlemmar.

VästanVinds verk är anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden. Det beräknas årligen producera 6 GWh vilket kan värma upp 300 villor. Hela vindparken beräknas årligen producera 129 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 25 000 hushåll. Läs mer på VästanVinds hemsida.

Fakta om VästanVinds vindkraftverk

Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
Installerad effekt: 2.3MW
Totalhöjd: 150 m
(varav tornhöjd 99,5 m & rotordiameter 101 m)
Årsproduktion: 6 GWh
Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
Serviceleverantör: Siemens
Driftansvarig: Göteborg Energi AB
Verket togs i drift maj 2011.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up