GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
SLUTSÅLT

Vindkraftsandelar

Göteborg Energis andelar är nu slutsålda och vi har stoppat försäljningen. Är du fortfarande intresserad av att köpa vindkraftsandelar hänvisar vi dig till vindkraftskooperativet Västanvind där det i dag finns möjlighet att köpa andelar av medlemmar.

Fördelningsprofil över året i %

Så här fördelas dina andelar

Kommer mina köpta kWh att fördelas jämnt över årets 12 månader? Vad händer om jag exempelvis är bortrest en hel månad, kan jag i så fall spara några kWh till månaden efter?

Andelselen fördelas utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster som bygger på att man som kund förbrukar mer under vintermånaderna och mindre under sommarhalvåret. Du kan som medlem skjuta över ej nyttjade kWh till nästkommande månad inom ett och samma kalenderår.

Kan jag välja vilka månader jag vill köpa min vindel? Jag skulle vilja köpa vindel september till april och resterande månader (maj till och med augusti) köpa rörlig el. Går det?

Nej, det går inte, VästanVinds koncept bygger på att du förbrukar dina andelar varje månad under året utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster.

Vad händer om jag inte använder den el jag har rätt till via mina andelar?

Under ett kalenderår ges möjlighet att flytta ej använd el mellan årets månader, men ej mellan år. Om du har fler andelar än din elförbrukning kan det vara bra att sälja en del av dina andelar.

 

Frågor och svar om andeleselen

Aktuell prisinformation för andelselen återfinns på Västanvinds hemsida

Västanvinds styrelse avser justera priset för andelselen kvartalsvis.

Västanvinds styrelse beslutar om prisjusteringar på andelselen.

Det görs för att Västanvinds styrelse vill säkerställa att föreningen har en god ekonomi och kan uppfylla sitt mål om att ersätta vindkraftverket Elvy när det är uttjänt. På så vis kan föreningen under lång tid framöver producera förnybar el till föreningens medlemmar.

Nej, ditt pris på komplementselen med Göteborg Energi påverkas inte av justering av priset för andelselen.

Varför vindkraft?

Vi bad Håkan Spångberg, medlem och tidigare ledamot i VästanVind, att förklara syftet med vindkraft och det medlemsägda vindkraftskooperativet.

 

Vad är VästanVind egentligen? 

Västanvind är ett vindkraftskooperativ som grundades 2010 av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningen stått på egna ben och idag äger vi ett av vindkraftverken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

Vad är din roll i kooperativet?

Jag är idag bara medlem men har suttit som ledamot i Västanvinds styrelse i tio år och varit medlem ända sedan starten. Föreningen VästanVind har inga anställda, men vi har fortfarande ett samarbete med Göteborg Energi som bland annat hanterar våra elleveranser.

Vad är syftet med kooperativet?

Västanvind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för sina medlemmar och arbetar för att återinvestera i mer vindkraft och främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige. Vår ambition är att bli ett ledande kooperativ för klimatsmart el.

Vad är fördelarna med vindkraft?

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling av samhället. Genom att vi satsar mer på förnybara energikällor kan   vi snabbare fasa ut den fossilt producerade el som idag importeras från utlandet, där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Varför ska man bli andelsägare i just VästanVind?

Om man vill bidra till utbyggnaden av vindkraft i Västsverige så är det en god idé att bli andelsägare. Det är också en ekonomisk investering. Du köper en andel för 477 kr och kan då köpa 100 kWh/år för medlemspriset 28 öre/kWh plus moms. Priset på elen påverkas inte av svängningarna på elmarknaden och ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du. Föreningens målsättning är också att andelens värde skall bestå över tid och att kapital skall finnas för att köpa ett nytt vindkraftverk när det gamla har tjänat ut.

 

Vindkraftverket

Under våren 2011 restes 21 vindkraftverk på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Ett av dessa ägs idag till 100 procent av VästanVinds medlemmar.

VästanVinds verk är anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden. Det beräknas årligen producera 6 GWh vilket kan värma upp 300 villor. Hela vindparken beräknas årligen producera 129 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 25 000 hushåll. Läs mer på VästanVinds hemsida.

Fakta om VästanVinds vindkraftverk

Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
Installerad effekt: 2.3MW
Totalhöjd: 150 m
(varav tornhöjd 99,5 m & rotordiameter 101 m)
Årsproduktion: 6 GWh
Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
Serviceleverantör: Siemens
Driftansvarig: Göteborg Energi AB
Verket togs i drift maj 2011.

icon-closechevron-disc-rightmenu