GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Spira Energy
2018

Spira Energy

Tänk om vi kan lagra energi under längre perioder på ett hållbart sätt! 

Juryns motivering: Spira Energy tilldelas stipendium för en intressant, storskalig energilagringsteknik som har lägre miljöpåverkan då de använder ett naturligt lagringsmedium. Deras lösning kan komma att bli en viktig komponent i det framtida förnybara energisystemet där behov finns att lagra energi över säsonger.

Tänk:Om du är vår nästa stipendiat?

Om stipendiet

Våra tidigare vinnare

Virituellt kraftverk

Sökande: ElectroTest Sweden AB

Beskrivning: Genom att koppla upp värmepumpar och laddboxar för elbilar i ett nätverk fås genom flytt av effekt i tiden ett "Virtuellt kraftverk".

Juryns motivering: Miljöfonden vill stödja detta projekt som i lokal skala förverkligar och illustrerar det digitaliserade energisystemet genom ett virtuellt kraftverk. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för en större förståelse för utmaningarna och möjligheterna i det framtida uppkopplade energisystemet.

 

Utmattning av kablar till vågkraftsbojar

Sökande: Björn Larsson & Simen Søvre Haukeland, CTH

Beskrivning: Examensarbete med syfte att utveckla simuleringsmetoder för att beräkna den mekaniska livslängden av kablage som används till vågkraftbojar. Genom förbättrade designmetoder kan konkurrenskraften för vågkraft höjas och bli en lönsam framtida energikälla.

Juryns motivering: Kablage i marin miljö är ett viktigt forskningsområde för att möjliggöra en kostnadseffektiv utbyggnad av förnybara energikällor till havs. Med kablars utsatthet i en rörlig marin miljö är hållfasthet en förutsättning för att leda energin till land och konsumenterna. Miljöfonden vill uppmärksamma denna del av kedjan för omställningen till ett förnybart energisystem.

 

Solar Sandwich Pilot

Sökande: Sulev Engineering 

Beskrivning: Solar Sandwich är prefabricerat allt-i-ett byggmaterial med integrerade solcellmoduler. Tekniken minskar material- och energianvändningen med ca 50% jämfört med traditionella byggnads integrerade solcellslösningar. Nästa steg i utvecklingen är att testa tekniken i pilotstudier.

Juryns motivering: Att integrera solceller i byggnadselement är ett intressant område som kan minska materialåtgång och ge estetiska vinster. Miljöfonden vill stötta detta demonstrationsprojekt som kan komma att visa på möjligheter till enkel installation av solcellsanläggning i kombination med byggnadsteknisk förbättringsåtgärd.

 

Hållbarhetsindikatorer

Sökande: Cassandra Hellman och David Elofsson

Beskrivning :Examensarbete med syfte att karaktärisera och visualisera utvecklingen av den framtida elproduktionen med hjälp av miljö- och hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Juryns motivering: Många faktorer påverkar samhällsutvecklingen. Studien som utvecklar ett antal miljö- och hållbarhetsindikatorer kan ge bättre förståelse för de konsekvenser och möjligheter som uppstår i omställningen till ett förnybart energisystem. Miljöfonden vill uppmuntra betraktelsen av hållbarhet i detta vidare perspektiv.

 

Koncept för hållbar stadsbelysning

Sökande: Madeleine Källmarker

Beskrivning: Examensarbete med syfte att utveckla ett koncept för stadsbelysning, med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Ur den sociala aspekten skall projektet utforska hur artificiellt ljus påverkar människors beteende och rörelse i staden, både med hänsyn till rumslig upplevelse och trygghet. Den ekologiska aspekten handlar om energioptimering, energieffektivisering och  elproduktion från förnybara energikällor, med inspiration från naturen.

Juryns motivering: Miljöfonden vill premiera detta projekt som förenar två stora utmaningar i stadsutvecklingen, dels energieffektivisering och dels att skapa trygghet. Utifrån energioptimering och egen produktion av förnybar energi kombineras arkitektoniska och tekniska möjligheter i stadsrummet.

 

Termodynamiska modeller

Sökande:Anders Kronander

Beskrivning:Examensarbete i Australien med syfte att framarbeta temodynamiska modeller för säker drift och stand-by hos Vanadium redox flow batteries. 

Juryns motivering:Lagring är ett aktuellt och viktigt ämne för möjliggörande av förnybar produktion. Ny teknik.

 

 

Solcellsladdning av lastcykel med eldrift

Sökande:Velove Bikes AB

Beskrivning:Teknikutveckla ett tillval för kunderna där elcykelbatteriet laddas med solceller.

Juryns motivering:En viktig del i en omställning till en mer hållbar stad. Möjliggör transporter av kylberoende gods och varor i trafiken.

Fallstudie av leasing som möjlighet till resurshushållning

Sökande:Max Källman

Beskrivning:Förstå villkoren för företag som hyr eller leasar ut produkter som traditionellt säljs. Vilja att förstå möjligheter att förändra konsumtion mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Juryns motivering:Aktuellt ämne som det ännu saknas undersökningar på.

Belysningsprojektet

Sökande:Ingenjörer utan gränser

Beskrivning:En skola i Tanzania har fått solceller och batteri. Installation ska färdigställas genom två volontärer som drar el och utbildar i systemet. Läs mer om projektet här.

Juryns motivering:Elens betydelse för utbildning och utveckling genom kunskap från det svenska elsystemet.

Musikens Hus - ett grönt kulturhus

Sökande:Musikens hus i Göteborg

Beskrivning:Med miljöarbete bli inspiratör och förebild för publik och göteborgare genom bland annat solcellsanläggning.

Juryns motivering:Kulturen tar miljöfrågan till ett nytt sammanhang.

Organiska solceller

Sökande:Epishine

Beskrivning:Produktifiera och paketera organiska solceller.

Juryns motivering:För möjliggörandet av nästa steg för att kunna paketera nya typer av solceller. För att kunna realisera ett pilotprojekt.

Hållbart Norra Biskopsgården

Sökande:Neutrala Ungdomsföreningen & Röda Korset

Beskrivning:Lokalt utvecklingsprojekt och demonstrationsprojekt i en av Sveriges mest ohållbara stadsdelar. Ger boende i området möjlighet att medverka till hållbar utveckling. Projektet innehåller även solcellskoncept.

Juryns motivering:Påvisar energi- och miljöfördelar i ett projekt som har samhällsekonomiska fördelar. 

Ljuslab för barn

Sökande:Christina Vildinge

Beskrivning: Skapa ett mobilt ljuslab för barn. Arbeta med ljusworkshops och inspirera och involvera i lustfull lek med ljus i stadsrummet. Öka intresset för solens energi och hur vi kan fånga och lagra ljuset från solen till energi för staden.

Juryns motivering:Skapar intresse för ljus och energi i barn utveckling. Möter barnen i sin närmiljö.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu