GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

OMVÄRLDSANALYS

Konkreta framsteg i en dramatisk tid.

Omvärldsanalys

2020 var ett dramatiskt år – med pandemin, stora skogsbränder runt om i världen och kraftigt skärpta klimatmål inom EU. Sverige fick för första gången negativa elpriser och elen blev dyrare på sommaren än på vintern! Viktiga beslut togs som främjar fjärrvärme men ännu saknas besluten för elnätets anpassning till växande storstäder och mer sol- och vindkraft i framtiden.

Nordens högsta kontorshus byggs nu i Göteborg. Skanska Citygate har valt fjärrvärme och fjärrkyla som är väldigt resurseffektiva energilösningar.

Citygate
Boverkets krav på byggnaders energianvändning vid ny- och ombyggnad har ändrats till det bättre. Tidigare regler har gjort att man har kunnat bygga sämre isolerade hus med ökad användning av el som följd. Fortfarande gynnas värmepumpslösningar av reglerna, men i mycket mindre omfattning.

Förändringen av kraven är ett stort framsteg för hela samhället då det leder till en minskad belastning av elnäten när fler kan välja fjärrvärme. Biogas kan komma att spela en viktig roll i det fossilbränslefria fjärrvärmesystemet.

Under året har villkoren för användning av biogas till bland annat värme förbättrats, i och med att skattebefrielsen förlängs. För svenska biogasproducenter är situationen fortfarande besvärlig, eftersom det ännu inte finns ett nationellt produktionsstöd på plats.

Aldrig tidigare har vi pratat så mycket om el. Industrierna elektrifieras men tillväxten i våra storstadsområden hämmas. Produktionen av förnybar el byggs ut kraftigt men levererar jämnt.

Bristen på el under kortare perioder i södra Sverige har kraftigt ökat intresset för de lokala elnäten och deras förhållande till överliggande region- och transmissionsnät. Det har blivit uppenbart att roller och ansvar mellan olika aktörer och myndigheter på elmarknaden behöver förtydligas.

Får elnätsbolag bygga energilager? Finns det några som inte borde få ansluta sig till elnäten? Vem bär det egentliga ansvaret om delar av nätet måste släckas ner? Hur och hur mycket ska elnätsföretagen kunna ta betalt för att lösa dessa problem?

Energimarknadsinspektionens bedömning är att nätkapacitetsbristen kan vara omhändertagen på nationell nivå till 2030 om företagen kan göra sina planerade investeringar. Men en ökad elektrifiering och digitalisering skapar osäkerheter kring vilka behov som kommer att finnas i framtiden. EU:s reviderade elmarknadsdirektiv syftar till att tydliggöra de olika marknadsaktörernas roller och ansvar i detta läge, men frågan är hur detaljerna kommer att implementeras i svensk lagstiftning.

Under året har Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram tagit form och beslut väntas i början av 2021. Programmet har ambitionen att öka takten i stadens arbete för en ekologiskt hållbar stad.

Programmet fokuserar på tre miljömål för naturen, klimatet och människan. Programmet pekar tydligt ut fjärrvärmens viktiga roll eftersom den bidrar med resurseffektiv uppvärmning, men användningen av fossila bränslen måste upphöra.

Miljömål och delmål i Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram 

Målen fokuserar på stadens rådighet och påverkansmöjligheter.

Naturen Klimatet Människan
Göteborg har en hög biologisk mångfald Göteborgs klimatavtryck är nära noll Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö
1. Skydda arters livsmiljöer så att naturvärden utvecklas 1. Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 1. Minska användningen av skadliga ämnen
2. Arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag 2. Producera energi enbart av förnybara källor 2. Säkra en god luftkvalitet för göteborgarna
3. Öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön 3. Minska klimatpåverkan från transporter 3. Säkra en god ljudmiljö för göteborgarna
4. Främja biologisk mångfald vid inköp 4. Minska klimatpåverkan från inköp 4. Säkra tillgången till grönområden och nyttja ekosystemtjänster
icon-closechevron-disc-rightmenu