GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

JOBBA MED OSS

Vi behöver de bästa för
att klara våra utmaningar.

Vårt uppdrag, våra utvecklingsmöjligheter och vår arbetsmiljö lockar och engagerar. Vi jobbar för en företagskultur som är lyhörd, affärsmässig och handlingskraftig och följer utvecklingen i löpande medarbetarundersökningar.

Göteborg Energi har ett antal utmaningar och behöver många olika slags kompetenser och personer för att lösa dem. Under året har vi fortsatt jobba med att diskutera och medvetandegöra alla medarbetare om vikten av en god kultur på arbetsplatsen. Genom att bemöta varandras olikheter med respekt tas varje individs potential bättre tillvara. Vi utvecklar kommunikativa ledare och främjar konstruktiva dialogmiljöer på våra arbetsplatser.

Jämställdhet och mångfald i fokus

Vi har även i år haft fokus på jämställdhet och mångfald. Vi vill ta vara på Göteborgs demografi med 50 procent kvinnor och 37 procent med utländsk bakgrund. Under året har vi:

  • utvecklat vår rekryteringsprocess för att ytterligare ta steg mot att rekrytera kompetensbaserat och normmedvetet. 

  • sett en förbättring i den löpande uppföljningen av andelen kvinnor hos oss.

  • arbetat med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslag­stiftningens krav. Vår senaste lönekartläggning visar att vi inte har några osakliga löneskillnader på grund av kön.

  • premierat den enhet som gjort störst framsteg i jämställdhet 

Nyckeltal medarbetare 2018 2019 2020
Antal anställda
Medelantal 1 002 929 960
Tillsvidareanställda 930 922 968
Tidsbegränsat anställda 13 16 17
Andel kvinnor/män
Kvinnor 321 (34 %) 321 (34 %) 351 (36 %)
Män 622 (66 %) 617 (66 %) 634 (64 %)
Medelålder 48 48 47
Sjukfrånvaro i % 4,2 3,8 3,4
Personalomsättning i % 13 9 7
Intern rörlighet i % 8 7 6
Chefer
Kvinnor 31 (36 %) 30 (35 %) 32 (33%)
Män 54 (64 %) 56 (65 %) 64 (67%)

Det här är verkligen ett jobb
med spänning på hög nivå.

ANNELIE LINDEBERG

Se intervjun med Annelie.
Vad fick dig att söka jobb på Göteborg Energi?

– Jag tycker om Göteborg Energis vision och att vi är ett lokalt företag där man kan se effekterna av det vi skapar. Jag gillar också att vi är göteborgarnas egna energibolag. Göteborgarna är både kun­der och ägare.

Berätta lite om vad du har jobbat med under dina år på Göteborg Energi?

– Jag började som projektör inom elnät. Sedan sökte jag jobb som projektledare för att jag ville förverkliga de planer jag hade varit med och tagit fram som pro­jektör. Efter det fick jag möjlighet att ingå i beredskapsorganisationen, vilket var häftigt. Efter ett tag ville jag testa mina vingar och fick mitt nuvarande jobb som tf chef för elnätets driftcentral. Driftcen­tralen är hjärtat i elnätet där vi övervakar nätet och ser till att alla har ström. Det är superkul!

Skulle du rekommendera en vän att börja jobba på Göteborg Energi?

– Absolut! Det är en jättespännande arbetsplats och det finns så många möjligheter att utvecklas inom olika områden. Och vi jobbar med väldigt spännande frågor just nu.

Vilken är den största utmaningen med att jobba på Göteborg Energi?

– Just nu är det pandemin. Man vet inte hur länge den kommer att pågå och hur det kommer att påverka företaget. Ovissheten är jobbig. Men det finns ändå bra saker som kommer ur denna tragiska situation. Till exempel har vi testat nya arbetssätt som är mer effektiva än tidigare.

Vad är det bästa med att jobba på Göteborg Energi?

– Det är vårt viktiga samhällsuppdrag och att man får vara delaktig i samhällets puls. Vad händer när det blir strömavbrott? Hur löser vi det? Det är häftigt att jobba med. Det är verkligen ett jobb med spänning på hög nivå.

 

 

Sveriges mest attraktiva bransch

Företag i el- och energibranschen är ge­nerellt attraktiva och relativt jämställda arbetsgivare. Här finns trygga anställningar, låga sjuktal och lika möjligheter vad gäller chefskap och löner för män och kvinnor. Nyckeltalsinstitutets senaste branschmätning som publicerades i maj 2020 ger stöd för det påståendet. Resultatet baseras på insamlad statistik från 2019, där drygt 600 000 medarbeta­res faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer kartlagts.

 

 

Ung kvinna springer på löpband.
Ung kvinna springer på löpband.

Trots pandemin lyckades Göteborg Energi erbjuda fler sommarjobb än vanligt.

Ung kille målar elskåp.

Trots pandemin lyckades Göteborg Energi erbjuda fler sommarjobb än vanligt.

Ung kille målar elskåp.

Aktiviteter för studenter

Studenter är en viktig målgrupp för oss. Vi vill att de skaffar sig de kunskaper vi behöver i framtiden för att lösa våra många, stora och viktiga utmaningar. På högskolan har vi i år mött studenter i digitala montrar på arbetsmarknadsdagar, via exjobb, praktikperioder och sommarjobb. Under sommaren erbjöd vi 50 gymnasieungdomar och sju handledare att måla om många av våra elskåp runt om i staden. Cirka 1 450 elskåp har fått ett ansiktslyft och många sommarjobb kunde erbjudas trots pandemin. Detta var ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stad. Aktiviteten återupptogs under hösten för att bereda 30 arbetslösa ungdomar jobb.

Högstadieelever är också en viktig målgrupp för oss. Vi vill uppmuntra dem att välja tekniska utbildningar, både teoretiska och yrkesinriktade – och har därför tagit fram ett koncept för att kunna erbjuda prao för högstadieelever. I höstas fick vi möj­lighet att prova vårt koncept på en av skolorna som fortfarande hade prao på schemat. Ytterligare en aktivitet är att erbjuda digitala studiebesök. Ett 60-tal sommarjobbare var hos oss i somras och även i år innebar ett av våra sommarjobb att vara assisterande VD för vårt elnätsbolag, ett spännande uppdrag som fick mycket uppmärksamhet och många sökanden.

Socialt ansvar på arbetsmarknaden

I år har vi rekryterat 135 nya medarbetare. Vi arbetar öppet och strukturerat med urval vid rekrytering och ser gärna att fler personer med utomnordisk bakgrund börjar jobba hos oss. Vi deltar i Jobbsprånget som arrangeras av Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademin, och har under året haft fyra jobbsprångare på praktik. 

Vi erbjuder kontinuerligt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter

En del av praktikanterna är också personer som av olika skäl behöver introduktion till yrkeslivet eller återintroduktion på arbetsmarknaden. I samarbete med Social Trade erbjuder vi våra anställda cykel­service på våra arbetsplatser, vilket i sin tur hjälper ännu fler att komma in på arbetsmarknaden.

Jobbsprånget ger
oss unika möjligheter.

Från intervju med Akram Safari och Foluke Ishola

Se intervjun med Foluke och Akram.
Vi vill ta vara på Göteborgs mångfald och därför jobbar vi för att få in fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund på våra arbetsplat­ser. Ett sätt är att ta emot praktikanter som under en tid får chans att visa upp sina kompetenser.

I dag är Akram Safari, som ursprungligen kommer från Iran, tillsvidareanställd som dokumentationsingenjör på Göteborg Energi men hon började sin resa hos oss som praktikant inom Jobb­språnget.

– Jag har haft många olika jobb men val­de Göteborg Energi för att jag ville arbeta inom mitt eget område. Jobbsprånget gav mig chansen att skapa kontakter, utvecklas och hitta en ny anställning, säger hon.

Foluke Ishola, är ursprungligen från Nigeria och med sin doktorsexamen i resursåtervinning praktiserar hon som miljöingenjör på Göteborg Energi.

– Jag har jobbat inom akademin i många år och för mig är det viktigt att lära mig hur företagsvärlden fungerar och vilken kultur som finns här, säger hon.

Foluke Ishola tycker att det bästa med att vara praktikant är att få chans att utveckla svenskan – men också att förbättra kompetensen inom exempelvis hållbarhetsområdet.

– Jag är väldigt tacksam för Jobbsprång­et och särskilt för min mentor här på Göteborg Energi. Hon inspirerar mig och hjälper mig med en massa olika saker.

Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i fokus

Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom vi bland annat arbetar med värme, högspänning och gas innebär det att vi behöver riskmedvetna medarbetare, välfungerande rutiner och ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tillsam­mans hjälps åt att ta ansvar. För att vi ska kunna förbättra oss och arbeta förebyggande rapporterar vi riskobservationer och tillbud. I år har vi tagit ytterligare steg för att öka säker­hetsmognaden på våra arbetsplatser. Utbildningsmaterial om arbetsmiljön under distansarbete och förberedelser inför semesterperioder och safety walks är exempel på aktiviteter vi genomfört. 

Under året har vi fått in 244 tillbud och riskobservationer. Vi har haft 38 olycksfall och två olycksfall med frånvaro. 

Hos oss, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjuk­frånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro försöker vi påverka frånvarons längd och omfatt­ning. Vi erbjuder: 

  • hälsokartläggning 

  • friskvårdsanläggning och gruppträning 

  • friskvårdsbidrag 

  • omklädningsrum, cykelgarage och cykelservice 

  • möjlighet till bidrag för att delta i olika motionslopp via vår idrottsförening 

Riskobservationer och rapporterade tillbud har ökat jämfört med tidigare år, men behöver öka ytterligare.

Medarbetare utför markarbete.

Riskobservationer och rapporterade tillbud har ökat jämfört med tidigare år, men behöver öka ytterligare.

Medarbetare utför markarbete.

Ledarskap för en attraktiv arbetsplats

Våra ledare är vår viktigaste kommunikationskanal till alla medarbetare. Vi har därför ledarutvecklingsprogram som är obligatoriska och ger alla ledare samma verktyg och grund att utöva sitt ledarskap. Vi tror på rak och öppen kommunikation med närvarande och engagerade ledare. I utvecklingssam­talen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för verksam­heten och medarbetaren. För att hålla dialogen levande mellan medarbetare och chef följer vi nu medarbetarnas välbefinnande. Vi har infört löpande medarbetarenkäter (s k pulsmätning) för att ytterligare fokusera på dialogen mellan chef och medarbetare. Dialog på arbetsplatsträffar, tillsam­mans med uppföljning av mål och resultat, bidrar till ett ökat engagemang i verksamheten.

BILD: Våra ledare har i många fall snabbt fått ställa om till mer digitala arbetssätt. Här samtalar vår chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll med vår kommunikationsdirektör

Anna Svernlöv för samtal över Microsoft Teams med kollega.

Anna Svernlöv för samtal över Microsoft Teams med kollega.
icon-closechevron-disc-rightmenu