GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

AKTIVITETER
UNDER 2020

Gemensamma utvecklingsprojekt gör oss hållbara ihop.

Gemensamma utvecklingsprojekt

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle måste vi jobba tillsammans. Fokus i vårt utvecklingsarbete är därför att i samarbete med våra kunder och partners pröva många olika lösningar på våra gemensamma komplexa energiutmaningar.

Det viktigaste målet med vårt utvecklingsarbete är att bidra till ett hållbart Göteborg. I den pågående omställningen handlar utmaningarna framför allt om att fasa ut fossil energiproduktion och att hantera effekttoppar i el- och fjärrvärmesystemen. I framtiden kan vi kanske till och med bli klimatpositiva och bidra till att minska halten koldioxid i atmosfären.

Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.
Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Tillsammans med Riksbyggen och andra aktörer deltar vi sedan tidigare i utvecklingsprojektet Positive Footprint Housing. Arbetet kretsar för vår del kring möjligheterna att nyttja ett energilager av begagnade elbussbatterier som installerats i bostadsrättsföreningen Viva. Fokus i arbetet är nu att med smart styrning i nära realtid optimera utnyttjandet av alla brf Vivas energiinstallatio­ner för bästa energieffektivitet.

HSB Living Lab 

Syftet med HSB Living Lab är att i ett tioårigt samarbete med en rad olika part­ners skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong. Byggnaden innehåller 29 bostäder och är uppkopplad med ett stort antal sensorer. Under 2020 har vi testat ett optimeringssystem i nära realtid och visat på möjligheter att effektoptimera energianvändningen och även stötta el- och fjärrvärmesystemen då det behövs. Målet är att kunna minska energikostnaderna i byggnaden.

Bild på HSB Living Lab i Göteborg.
Bild på HSB Living Lab i Göteborg.

Klimatledande processindustri

I programmet Vinnväxt som stöds av Vinnova deltar vi i ett större projekt under ledning av Johanneberg Science Park som syftar till att utvecklas mot en klimat-ledande processindustri. Här ser vi bland annat på möjligheter i samband med ökande elektrifiering och digitalisering, och att kunna ta tillvara mer restvärme från regionen för att öka resurseffektiviteten.

Bland grönt gräs står ett raffinaderi.
Bland grönt gräs står ett raffinaderi.

CinfraCap

En spännande förstudie pågår i samarbete med Preem, ST1, Renova, Nordion och Göteborgs Hamn, där gruppen med konsulthjälp från COWI studerar hur en gemensam infrastruktur för koldioxidhantering i Göteborgs Hamn skulle kunna utformas för att vara en effektiv länk i en CCS-lösning. CCS innebär att koldioxid lagras i berggrunden istället för att släppas ut i atmosfären. Syftet är att ha en bild av vad som krävs i början på 2021.

Stora metallrör.
Stora metallrör.

Digitala tomater

Digitalisering ökar lavinartat behovet av datacenter runt om i världen och dessa förbrukar kraftigt växande mängder el. All denna el omvandlas till låggradig spillvärme. Hur kan vi använda värme som blivit över från ett datacenter? Kanske för att odla tomater? I samarbete med Kajodlingen, Greenhouse Living och Vinnova tittar vi i en förstudie närmare på hur återvunnen värme kan användas på ett smart och effektivt sätt i stadsodlingar även under de kalla månaderna.

Röda, mogna, tomater.
Röda, mogna, tomater.
icon-closechevron-disc-rightmenu