GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rya kraftvärmeverk under klarblå himmel.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

AKTIVITETER
UNDER 2020

Vi rustar för framtiden.

Vi rustar för framtiden

En del i Göteborg Energis uppdrag är att minska miljö- och klimatpåverkan från energianvändningen. Vår fjärrvärme och fjärrkyla baseras främst på återvunnen och förnybar energi, men vårt mål är att till 2025 producera värme och kyla av 100 procent återvunnen och förnybar energi.

 

 

Vår jakt på att minska utsläppen överallt

Vår produktion av värme, kyla och el orsakar huvuddelen av våra direkta utsläpp till luft, trots att ungefär två tredje delar av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi från avfallsförbränning och raffinaderier. 

Fjärrkylan baseras främst på kyla från Göta älv och återvunnen energi. Det sparar energi och gör att vi minskar både klimatpåverkan och utsläpp till luft.

Under 2020 har vi tagit flera viktiga steg mot vårt mål att ha fasat ut det sista fossila från vår fjärrvärmeproduktion till 2025. Tillståndsansökan för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk pågår och vår nya ackumulatortank är på plats, så att värmeöverskott kan lagras till senare behov.

Koncernens direkta klimatpåverkan redovisas i koldioxidekvivalenter i tabellen på sid 56. Dessa utsläpp omfattar förutom koldioxid även läckage av metan, köldmedia samt svavelhexafluorid. Andra utsläpp från vår produktion är kväveoxider, stoft och svavel. Utsläppen mäts kontinuerligt och vi arbetar ständigt för att minska dem.

 

 

I samarbete med Göteborgs Stads Parkering gör vi en massiv utbyggnad av publika laddplatser.

Man betalar för elbilsladdning.

Satsningar på förnybara och effektivare energilösningar

Vi investerar kraftigt för att utveckla Göteborgs energisystem.

• Vi har byggt en ackumulatortank i anslutning till Rya kraftvärmeverk. Den fungerar som en stor termos där vi kan lagra värme. Den minskar vår användning av fossila bränslen och risken för störningar till våra kunder.

• I Skarvikshamnen har vi byggt en ny värmepanna som körs på biogas och bioolja istället för fossil olja, vilket minskar våra CO2-utsläpp.

• Vi ersätter en biopanna i Rya hetvattencentral för att få högre verkningsgrad och generera mer värme.

• Angereds panncentral har uppgraderats till högre effektivitet och minskade utsläpp till luft.

• I samarbete med Siemens testar vi ny teknik som kan möjliggöra för oss att använda förnybara bränslen istället för naturgas i Rya kraftvärmeverk.

• Vi genomför en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Samarbetet med Göteborgs Stads Parkering innebär att 500 nya laddplatserblir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden.

• Vår andra solcellspark som ligger i Utby tas i drift januari 2021. Den beräknas producera 5 400 MWh förnybar el om året vilket motsvarar hushållselen för runt 1 000 bostäder. Våra solparker har tillsammans en toppeffekt på över 10 MW. 

Vi välkomnar våra nya hyresgäster, Göteborg & Co.

Ljudgården i Göteborg Energis huvudkontor.

Vi välkomnar våra nya hyresgäster, Göteborg & Co.

Ljudgården i Göteborg Energis huvudkontor.

Inköp med effekt

Våra stora investeringar medför att vi måste bli än mer effektiva i vårt arbete och vi har därför förstärkt vår kompetens inom inköpunder 2020 – ett år med 1 796 olika leverantörer och upphandlingar för sammanlagt 3,4 miljarder kronor. Vi ställer en mängd olika krav vid våra upphandlingar för ekologisk och social hållbarhet, när det gäller förnybara drivmedel, farliga kemiska ämnen och goda arbetsvillkor. Vi vill också främja möjligheterna till arbete förgöteborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vanligen görs minst tio uppföljningar varje år för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra miljökrav. På grund av pandemin har vi det här året enbart kunnat genomföra tre uppföljningar.

Andra effektiviseringar 

Effektivitet och resurshållning innebär även att vi sett över våra arbetsplatser och lokaler. Genom att vi optimerar ytorna på våra kontor utifrån användandet och frigör arbetsplatser får vi plats med nya hyresgäster. Vi ser fram emot att Göteborg & Co flyttar in till vårt huvudkontor under 2021. 

Vi har under året förstärkt vårt arbete med att öka våra medarbe­tares förmåga, mod och mandat att ta beslut längre ut i organisa­tionen – så att vi blir mer effektiva och mer flexibla för att möta en verklighet i ständig förändring. 

Hållbar energianvändning

Om vi ska nå klimatmålen måste vi använda energin mer ef­fektivt. Därför arbetar vi med energieffektivisering – både hos våra kunder och i våra produktionsanläggningar och distribu­tionsnät. Ett löpande energikartläggningsarbete ligger bakom de energibesparingar vi gjort under året. Under 2020 har vi effektiviserat fjärrvärmedriften i anläggningar och nät som motsvarar energibesparing om 0,9 GWh per år. Exempelvis har vi tagit bort onödiga installationer, tätat tryckluftsläckage och ersatt äldre utrustning med mer energieffektiv. 

Energiförlusterna som sker vid elöverföring utgör elnätets största klimatpåverkan och därför arbetar vi hårt för att göra dem så små som möjligt. Under 2020 har vi bytt ut ca 75 distributionstransformatorer, vilket sparar drygt 2 GWh.

Jan Petersen är en av våra många ingenjörer som verkar för ett mer
hållbart Göteborg.

Jan Persson sitter i kontrollrummet. I bakgrunden syns en kollega.

Jan Petersen är en av våra många ingenjörer som verkar för ett mer
hållbart Göteborg.

Jan Persson sitter i kontrollrummet. I bakgrunden syns en kollega.

Minskad användning av skadliga kemikalier

Flera års systematiskt arbete med kemikaliehantering har gett resultat och vi har minskat vår användning av farliga kemiska ämnen. Nyttan är inte bara en minskad miljöbelastning utan också en högre medvetenhet om kemiska risker och en säkrare arbetsmiljö. Med systematisk kontroll och begränsning av kemiska produkter och uppföljning hoppas vi kunna bibehålla en god kemikaliehantering. En del omklassning av kemiska ämnen på EU-nivå har gjort att vår utfasningslista växte något. Vi lyckades under året väl med att minska användningen av biocider i våra kylanläggningar.

Linda Bergström arbetar med att minska vår användning av skadliga kemikalier.

Linda Begström inspekterar ett prov.

Linda Bergström arbetar med att minska vår användning av skadliga kemikalier.

Linda Begström inspekterar ett prov.

Vi är anslutna till Fossilfritt Sverige och har antagit flera av deras utmaningar.

Fossilfritt Sveriges logotyp.

Fossilfria transporter

Göteborg Energi fattade under 2020 beslut att fasa ut fossila drivmedel, och vi har lyckats minska vår användning av fossila drivmedel från 30 % 2019 till 17 % till förmån för el, biogas och HVO. Klimatpåverkan från våra samt­liga persontransporter har minskat för sjunde året i rad, hela 70%

sedan 2012. Samma krav som vi själva ställer på våra persontransporter har vi börjat ställa på våra leverantörers transporter. Målet är att alla våra köpta transporter ska vara fossilfria senast 2030.

Minska klimatpåverkan från avfall

Inköp av utrustning, material och tjänster är nödvändiga för att underhålla och utveckla vårt energisystem, men det innebär också klimatpåverkan såsom produktion av komponenter, avfallshantering, transporter m.m. I nedan tabell kan du få en bild av våra avfallsflöden. Att mängderna avfall varierar från år till år beror främst på vilka investeringar och projekt som genomförts under året. För att minska vårt avfall arbetar vi exempelvis med inköpskrav på leverantörer och produkter, smartare hantering av massor, högre andel utsortering och materialåtervinning samt ökad återföring av bioaskor till skogen. 

Huvuddelen av askorna återför vi till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, medan en mindre andel måste deponeras. Bottensand från vår biobränslebädd nyttjas vidare som jordförbättringsmaterial.

Restprodukter (ton) 2018 2019 2020
Bottensand från biopanna 2 258 2 631 1 953
Flygaska från biopanna (flis+pellets) 1 748 2 252 1 860
Avfall (ton) Kvantitet 2018 Kvantitet 2019 Kvantitet 2020 Behandlingsmetod
Icke farligt avfall
Matavfall 10 6 3 Biogasproduktion
Papper, kartong och wellpapp 52 92 47 Materialåtervinning
Glas 9 16 9 Materialåtervinning
Plast 5 7 4 Materialåtervinning
Metaller och skrot 304 2 034 143 Materialåtervinning
Askor 2 753 0 0 Deponi
Avfall till sortering 65 71 66 Behandling och återanvändning
Rena massor (< KM)* 26 036 5 501 13 108 Återanvändning
Förorenade massor (KM> MKM> FA)* 30 100 36 889 18 172 Behandling och återanvändning
Vattenhaltigt slam 12 104 343 Behandling
Icke brännbart verksamhetsavfall 1 236 6 873 762 Behandling eller deponi
Övrigt icke farligt avfall*** 322 384 203
Farligt avfall **
Elektronik 15 37 32
Batterier 6 2 1
Spillolja 61 89 9
Ljuskällor 2 1 1
Förorenade massor (> FA) 749 2 308 1 384
Transformatorer 63 100 610
Ledningsstolpar 105 136 87
Slam innehållande farliga ämnen 644 270 287
Kabelskrot 5 22 8
Olja innehållande PCB 3 0 2
Övrigt farligt avfall 269 35 75

* KM = Känslig markanvändning. MKM = Mindre känslig markanvändning. FA = Farligt avfall.

** Behandlas med lämplig metod för respektive avfall hos mottagare med erforderliga tillstånd enligt miljöbalken.

*** Mängden restavfall i våra kontorsfastigheter minskade kraftigt genom hög andel hemarbete med anledning av covid-19.

Biologisk mångfald

Utan biologisk mångfald kollapsar ekosystemen. Det gäller även de ekosys­temtjänster i form av matproduktion, rent vatten och biobränslen som vi är så beroende av för vår överlevnad. Polline­rare har en nyckelroll och tar i dag stor skada av förändrat klimat, monokulturer och användning av bekämpningsmedel.

Därför samarbetar vi med Beepartners och är i dag fadder åt fem bisamhällen. Honungen ger vi som välkomstpresent till våra nya medarbetare. Dessutom bygger vi sedumtak på våra transforma­torstationer för att ytterligare stärka den biologiska mångfalden.

icon-closechevron-disc-rightmenu