GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Cyklist i Göteborg

För dig som vill veta mer

Denna hållbarhetsredovisning har tagits fram enligt GRI Standards, nivå Core. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2020. Vi redovisar samtliga generella standardupplysningar. När det gäller specifika standardupplysningar redovisar vi det som har definierats som väsentligt för verksamheten. Redovisningen har inte granskats av extern part.
 

Vill du veta mer? Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen i pdf-format och läs sid 50-59.

Års- och hållbarhetsredovisning

Vår vision är ett hållbart göteborgssamhälle. Vägen dit beskriver vi i vår strategi. Ledstjärnan är hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten. Detta sker genom nedbrytning av de strategiska målen, via affärsplan och verksamhetsplaner till det dagliga arbetet.

I appendix ger vi en utförlig beskrivning av vårt arbete med att identifiera, prioritera och validera väsentliga hållbarhetsfrågor.

Väsentliga frågor Beskrivning Långsiktiga mål GRI-upplysning
Ekonomisk
Investera i infrastruktur Beskriver vårt arbete för en stabil och hållbar energiförsörjning. Trygga stadens försörjning av energi genom säkra leveranser. Investeringsplanering för att klara framtida behov av efterfrågan av energi och effekt. Redovisat på olika energikällor (203-1, EU10).
Forskning och utveckling Redovisning av våra satsningar främst inom stadsutveckling. Som en del av vårt uppdrag samverkar vi med andra aktörer för att utveckla tjänster och energilösningar för ett hållbart göteborgssamhälle. Forskning och utvecklingsaktiviteter som syftat till att skapa tillförlitlig och hållbar el/energi (EU-DMA).
Ekologisk
Utsläpp till luft och klimatpåverkan Utsläpp av koldioxid till luft. Vi rapporterar även utsläpp av svavel, kväveoxid och partiklar. Uppnå förnybar energiproduktion, fossilfri och återvunnen värme och fjärrkyla samt bidra till ökad energieffektivisering i staden. Utsläpp av koldioxid till luft och klimatpåverkan (305-1).
Råvaruanvändning Andel förnybara respektive fossila energiråvaror; producerad el och fjärrvärme, använd energi i egna anläggningar och såld energi till kund. Uppnå förnybar energiproduktion, fossilfri och återvunnen värme och fjärrkyla samt bidra till ökad energieffektivisering i staden. Konsumtion och förbrukning av energi, andel förnybar respektive fossil energi (301-1).
Energianvändning Användning av energi inom egen organisation, egna anläggningar och förluster i nät. Vi redo­visar även vårt arbete med att erbjuda råd och energitjänster till kund. Uppnå förnybar energiproduktion, fossilfri och återvunnen värme och fjärrkyla samt bidra till ökad energieffektivisering i staden. Konsumtion och förbrukning av energi, energianvändning (302-1).
Social
Anställning, attraktiv arbetsgivare Beskriver vårt arbete för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens på både kort och lång sikt. Vi med driv och intresse för energibranschen finns här eller söker oss hit, stannar och utvecklas. Antal nyanställda samt personalomsättning per åldersgrupp och kön (401-1).
Anställdas hälsa och säkerhet Beskriver vårt arbete för att minimera arbetsrelaterade sjukfall och olyckor samt att säkerställa en sund arbetsmiljö. Vi ska vara en trygg och säker arbetsplats. Frånvaro, arbetsrelaterade sjukfall och olyckor (403-2).
Mångfald Beskriver vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete som är till för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Göteborg Energis medarbetare speglar befolkningssituationen i Göteborg och jämställdhet råder. Mångfald (405-1).
Lokala samhällsengagemang Beskriver vår samverkan med aktörer i Göteborg för att bygga den hållbara staden samt stöd till lokala samhällsinitiativ och program genom till exempel sponsring. Genom vår kärnverksamhet bidrar vi till att underlätta göteborgarnas vardag och ge ökad välfärd. Program/aktiviteter för verksamhetens påverkan på samhället (413-1).
Tillgänglighet Rapportering av tillgänglighet för el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och stadsfiber. Trygga stadens försörjning av energi genom säkra leveranser. Avbrott (416, EU28).
icon-closechevron-disc-rightmenu