GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT ENERGISYSTEM

Klimathotet är gränslöst

Klimathotet är gränslöst

Europas elproduktion står för en stor del av kontinentens klimatpåverkan. Visst kan det kännas långt till tyska och polska kolkraftverk, men Göteborgs energisystem är en integrerad del av det nordeuropeiska elsystemet. Därför är det viktigt att blicka utanför staden och det egna landets gränser.

Klimatbokslut 2019

Bokslut för 2020 blir tillgängligt våren 2021

Vårt klimatbokslut ger kunskap

För att få en heltäckande bild av hur vi påverkar klimatet räknar vi ut hur våra utsläpp påverkar andra utsläpp i energisystemet. Vi vill att våra insatser minimerar klimatutsläppen, oavsett var utsläppen sker. Vi genomför årligen ett klimatbokslut baserat på den senaste forskningen om energisystemet. Vi delar gärna med oss av det till intresserade.

Våra produktnyckeltal ger en snävare bild än klimatbokslutet

Det finns många sätt att räkna på klimatpåverkan. Våra produktnyckeltal är beräknade enligt de principer som Värmemarknadskommittén (VMK*) har enats om. De anger hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv – men till skillnad från klimatbokslutets metodik tas ingen hänsyn till hur Göteborg Energis verksamhet påverkar utsläppen i andra delar av energisystemet. 

Dessutom belastas vår fjärrvärme för avfallsförbränningens klimatpåverkan som egentligen hör hemma hos producenter och konsumenter som skapar avfallet. Detta ger relativt höga värden för vår fjärrvärme trots att den faktiskt minskar klimatpåverkan. Dessa produktnyckeltal bör användas för redovisning av historiska utsläpp, men är inte lämpliga som underlag för framåtriktade beslut. 

 
* VMK består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige.

Produktnyckeltal (g CO2-ekv/kWh) 2018 2019 2020
Fjärrvärme 73 75 48
Fjärrvärme, Bra Miljöval 10 9 10
Kyla 1 0 0

Vad påverkade våra produktnyckeltal under 2020?

Enligt VMK:s beräkningsprinciper är fjärrvärmens klimatpåverkan för år 2020 lägre än året innan. 2020 var ett varmare år med undantag av april månad som var kallare än 2019. Behovet av värme under året var därför lägre och därmed har även Göteborg Energis egen produktion varit lägre med minskade utsläpp av växthusgaser från framför allt minskad användning av naturgas. Klimatpåverkan från värmen som energiåtervunnits från avfall har tidigare beräknats utifrån det schablonvärde som årligen anges i VMK:s överenskommelse. Enligt anvisningar för år 2020 har istället det uppmätta mätvärdet för klimatpåverkan från förbränning av avfall använts, vilket är lägre än schablonvärdet och ger således en lägre klimatpåverkan.
Vår fjärrkyla har enligt VMK:s beräkningsprinciper ingen klimatpåverkan.

Leveranser till kund (GWh) 2018 2019 2020
Fjärrvärme 3562 3316 3131
Kraftvärmeel naturgas 412 407 53
Förnybar kraftvärmeel 36 41 20
Förnybar el från sol/vind 65 72 80
Fjärrkyla 97 86 82
Biogas 79 89 71
Gashandel inkl. biogas 945 1682 1573
Överföring gasnät 828 620 614
Överföring elnät 4253 4123 3984
icon-closechevron-disc-rightmenu