GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår framtidsvision

Utvecklingen av Göteborg är i full gång och staden ska växa med nästan en tredjedel fram till 2035. Det innebär 80 000 nya bostäder till 150 000 nya göteborgare. Tillsammans ska vi gå från en stor småstad till en grön och nära storstad. För att nå ett hållbart samhälle krävs bland annat klimatsmart energiförsörjning, giftfri miljö och långsiktiga investeringar i infrastruktur. Samtidigt ska vi erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald råder.

Hållbar stadsutveckling och energiförsörjning

När en stad växer krävs det många typer av samarbeten och god planering för att utvecklingen ska ske så effektivt som möjligt. För att kunna försörja staden med ljus, kraft, värme och uppkoppling krävs det en välutvecklad och effektiv infrastruktur. Utöver våra egna rör och ledningar ska också vatten, avlopp och dagvatten samsas om ytorna under mark. När en stor del av staden förvandlas till en byggarbetsplats påverkas vår infrastruktur kraftigt. Vårt fokus är stadsutveckling under mark.
 
Genom att göra kloka investeringar kan vi förbereda oss för framtidens ökade energibehov. När staden växer ska vi vara med i processerna tidigt. Men lika viktiga är våra dagliga investeringar i underhåll där vi säkerställer att vi kan leverera prisvärd energi och fiberuppkoppling dygnet runt, året om. Att utveckla möjligheterna för fossilfria transporter är också en viktig del. Vårt bidrag är att bygga ut en välfungerande laddinfrastruktur för elfordon i staden.

Våra långsiktiga mål och ambitioner

Vi är ett energiföretag som tillsammans med våra kunder och partners utvecklar hållbara, effektiva och optimerade energilösningar, Det innebär att vi även delar kunskap, risk och affärsnytta. 

För våra kunder
Vi är göteborgarnas självklara energipartner i en expansiv och växande stad. Genom innovativa energilösningar stärker vi konkurrenskraften hos Göteborgs företag.

För vår miljö
All vår fjärrvärme produceras av förnybara eller återvunna energikällor och vi förser göteborgarna med förnybar el från både storskalig och småskalig produktion. Energieffektivisering och energilagring hos oss och våra kunder har lett till betydligt effektivare energianvändning.

Ur ett ekonomiskt perspektiv
Vi har en långsiktigt stabil ekonomi där ett rejält bidrag varje år går tillbaka till göteborgarna. Vår starka ekonomi gör också att vi på alla sätt kan vara med och utveckla vår stad, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Verksamhet
Genom investeringar och underhåll i vår infrastruktur har vi ökat vår redan höga leveranssäkerhet. Vi har tillsammans skapat en helt igenom effektiv och ändamålsenlig organisation.

Medarbetare
Vi är en attraktiv arbetsplats med en mångfald som speglar befolkningen i Göteborg. 

 

Vår spaning

Vår bransch befinner sig i en mycket spännande fas med både höga och nya förväntningar från våra kunder. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och vi ser en allt större integration mellan energi och IT vilket driver digitaliseringen snabbt framåt. Många kunder går dessutom från att vara ”passiva” kunder till att bli medproducenter vilket håller på att förändra affärslogiken dramatiskt. Vi ser en stark global trend inom transportsektorn inte minst driven av fordonsindustrin på hemmaplan här i Göteborg. Såväl nya aktörer som våra kunder utmanar och omdefinierar vad ett energibolag är idag och kommer att vara i framtiden. Fossila bränslekällor ersätts av förnybara samtidigt som kraven på smarta system och energieffektiva lösningar ökar från alla håll. Allt detta måste vi vara en del av för att lyckas.

Vi skapar framtidens energilösningar

När staden växer ska vi vara med i processerna tidigt

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upicon-play