GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Från samråd till beslut

Att få tillstånd för att t ex bygga en vindkraftspark kan innebära en lång process. Tillståndsansökan handlar om att utreda om platsen är lämplig för vindkraft – ur alla intressenters perspektiv. Här följer en översikt över stegen från samråd till beslut.

I detta skede beskriver vi projektets omfattning gällande bl.a. var vi vill bygga vindkraftsparken och hur många vindkraftverk det kan vara. Vi presenterar även ett preliminärt innehåll för en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Redan här kan Länsstyrelsen och kommunen begära ytterligare utredningar.

Här bjuder vi in allmänheten och närboende för att tydligt och konkret visa hur en etablering kan komma att se ut. Tanken med detta samråd är att få in synpunkter, och att ge alla en chans att titta, fråga och diskutera. Vi sammanställer sedan alla synpunkter i en samrådsredogörelse och inkluderar den i vår tillståndsansökan

Här lämnar vi in vår tillståndsansökan MBK till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen läser och analyserar det material som ingår i tillståndsansökan. De skickar sedan denna ansökan till berörda kommuner och myndigheter/organisationer, som får ge sina synpunkter. Om parterna tycker att ansökan inte är komplett för att kunna användas som beslutsunderlag får vi komplettera ansökan. Här finns alltså ytterligare en möjlighet för myndigheterna att begära fler utredningar.

När Länsstyrelsen anser att de fått in fullständigt material går de ut med en kungörelse där ansökan presenteras för allmänheten.

Här har allmänheten möjlighet att tycka till ännu en gång. Vi får möjligheten att bemöta dessa synpunkter och skicka våra svar till Länsstyrelsen.

Här bestämmer Länsstyrelsen om vi får tillstånd eller ej samt anger rådande villkor. Även kommunen måste ge sitt godkännande. Om vi får tillstånd kan grannar och andra berörda överklaga beslutet.

I detta stadium börjar man börjar man bygga vindkraftparken. Beräknad byggtid är cirka 1 år.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus