GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Från samråd till beslut

Att få tillstånd för att till exempel bygga en ny förbränningsanläggning kan innebära en lång process. Tillståndsansökan handlar bland annat om att utreda om platsen är lämplig för ändamålet – ur alla intressenters perspektiv. Här följer en generell översikt över stegen från samråd till beslut. Processen kan se lite olika ut beroende på vilken typ av anläggning som planeras.

I detta skede beskriver vi projektets omfattning gällande bland annat var vi vill bygga anläggningen och en beskrivning av utformning och omfattning av anläggningen. Vi presenterar även ett preliminärt innehåll för en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Redan här kan det komma begäran från berörda myndigheter om ytterligare utredningar.

Här bjuder vi in särskilt berörda som närboende och närliggande verksamheter för att visa var anläggningen kommer att placeras och vad det är för typ av anläggning. Tanken med detta samråd är att få in synpunkter och att ge alla en chans att titta, fråga och diskutera. Vi sammanställer sedan alla synpunkter i en samrådsredogörelse och inkluderar den i vår tillståndsansökan

Här lämnar vi in vår tillståndsansökan med MKB till Mark och miljödomstolen eller Länsstyrelsen, så kallade prövningsmyndigheter, beroende på vilken anläggning som planeras.

Prövningsmyndigheten läser och analyserar det material som ingår i tillståndsansökan. De skickar sedan ansökan till berörda kommuner och myndigheter/organisationer, som får ge sina synpunkter. Om parterna tycker att ansökan inte är komplett för att kunna användas som beslutsunderlag får vi komplettera ansökan. Här finns alltså ytterligare en möjlighet för myndigheterna att begära fler utredningar.

När prövningsmyndigheten anser att de fått in fullständigt material går de ut med en kungörelse i lokal tidning där ansökan presenteras för allmänheten.

Efter kungörelsen har allmänheten möjlighet att tycka till ännu en gång. Vi får möjligheten att bemöta dessa synpunkter och skicka våra svar till prövningsmyndigheten.

Här bestämmer prövningsmyndigheten om vi får tillstånd eller ej samt anger de villkor som ska gälla. Om vi får tillstånd kan grannar och andra berörda överklaga beslutet.

I detta stadium kan man börja bygga anläggningen. Beräknad byggtid varierar kraftigt beroende på vilken typ av anläggning vi ska bygga men kan beräknas pågå under minst 1 år.

icon-closechevron-disc-rightmenu