GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

 

 

 

16-01: Kommunikationsstrategier för hållbar energianvändning i lokaler

Bristande kommunikation och samverkan mellan olika aktörer är en vanlig förklaring till att företagens och organisationers energieffektiviseringsarbete inte faller så väl ut som det borde. Det handlar exempelvis om att ledningen har en bristande kommunikation med fastighetsskötarna kring energifrågorna och vice versa, eller att de som använder lokalerna sällan eller aldrig kommunicerar med fastighetsskötarna som styr ventilation och inomhusklimat. Forskningen efterfrågar därför mer kunskap, nya verktyg och strategier för att underlätta kommunikation och samverkan om energibesparing och energianvändning mellan olika aktörer. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur kommunikation och samarbete mellan och inom olika grupper/yrkeskategorier (förvaltningsledning, fastighetsskötare och personal) på arbetsplatsen kan stärkas för att skapa hållbara energisystem i lokaler. Att enas kring om och hur energibesparande aktiviteter ska genomföras i lokaler är komplicerat då ägande, styrning och bruk av fastigheterna och dess energianvändning ofta är uppdelat mellan de olika grupperna.

Med en utgångspunkt i ett socialt och sociotekniskt perspektiv på energisystemet och begreppet socialt lärande undersöker projektet de olika gruppernas angelägenheter och erfarenheter om energianvändningen på arbetsplatsen och hur de ser på möjligheterna att uppnå förbättrad kommunikation och samverkan om energirelaterade aktiviteter. Vi undersöker även hur visualisering av energianvändning kan fungera som ett redskap för att kommunicera om energianvändningen inom och mellan de olika grupperna. 

Studien förväntas resultera i ökad kunskap om möjligheter och begränsningar för kommunikation och samverkan om energirelaterade frågor mellan och inom olika grupper. Vi kommer att arbeta fram strategier och riktlinjer för hur sådan kommunikation och samverkan kan stärkas för att uppnå hållbara energisystem i lokaler.

Projektet baseras på litteraturstudier samt kvalitativa forskningsintervjuer med personal, fastighetsskötare och förvaltningsledning inom Svenska kyrkan i Göteborg, där man arbetat aktivt med att energieffektivisera lokaler. Det som återstår är till stor del kopplat till drift och beteendefrågor. 

Projektet sträcker sig från september 2016 tom december 2017. Projektledare är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och samverkanspartner är Högskolan Väst och Svenska kyrkan i Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu