GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

AKTIVITETER
UNDER 2022

Satsningar som rustar
oss för framtiden.

Aktiviteter under 2022

Göteborg har utnämnts till världens mest hållbara resmål många år i rad. Det gör att vi som energibolag har all anledning att fortsätta våra ansträngningar att leda och inspirera i omställningen. Många göteborgsföretag delar dessa höga ambitioner och vill leda omställningen i sina respektive branscher. För att möjliggöra detta gör vi allt vi kan för att utveckla energisystemet – så att dessa företag kan vara konkurrenskraftiga även i framtiden.

Vår jakt på att minska utsläppen överallt

Under 2022 har vi fortsatt resan mot vårt mål att ha fasat ut det sista fossila från vår fjärrvärmeproduktion till 2025.

  • Tillståndsansökan för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk fortlöper.

  • Uppgradering av förnybar produktion i Rya värmecentral är i slutfasen och anläggningen förväntas leverera förnybarvärme till fjärrvärmenätet under säsongen 2022/2023.

  • Flera mindre biobränslepannor är under planering och fjärrvärmedistributionen förstärks.

Koncernens direkta klimatpåverkan redovisas i koldioxidekvivalenter i tabellen på sid 59 i pdf-versionen av års- och hållbarhetsredovisningen. Dessa utsläpp omfattar förutom koldioxid även läckage av metan från uppgradering av biogas, köldmedia från värmepumpar och kylanläggningar samt svavelhexafluorid från elnätsanläggningar. 

Andra utsläpp från vår energiproduktion är kväveoxider, stoft och svavel. Utsläppen mäts kontinuerligt och vi arbetar ständigt för att minska dem. Här kan exempelvis nämnas ny modern panna i Rya värmecentral med ny stoftrening, utrustning för NOx-reduktion samt ny askhantering. 

Ändrat bränsle på Rosenlundsverket ger lägre emissioner av stoft och kväveoxider. På Sävenäsverket har vi installerat oljeavskiljare och avstängningsventiler för uppsamling av släckvatten på den utökade bränslegården. Vid Angered värmecentral har vi omprogrammerat styrning av pannor för ökad tillförlitlighet och minskad elförbrukning i kompressorer.

 

Rya kraftvärmeverks planerade bioångpanna, gestaltad av Gottlieb Paludan Architects.

Gestaltning av den planerade bioångpannan i Rya.

Omställningen av Rya kraftvärmeverk

För att fasa ut fossila bränslen har vi sökt och fått ett nytt tillstånd för vår befintliga el- och värmeproducerande anläggning i Ryahamnen. Vi vill bygga en bioångpanna för att kunna sluta använda fossil naturgas. Samtidigt vill vi anpassa anläggningen så att den ska kunna användas för separat el- eller värmeproduktion. Det motverkar kapacitetsbrist i elnätet. I samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter har vi genomfört en gestaltningstävling av den tänkta bioångpannan. Det vinnande förslaget är ritat av Gottlieb Paludan Architects. 

Vi bygger ut elnätet

Göteborgs behov av el kommer att öka kraftigt de närmaste åren, vilket gör att vi har ökat våra elnätsinvesteringar med 25 procent. Ett synligt exempel på detta är den nya kopplingsstationen som nu börjat byggas på Hisingen för att möjliggöra elektrifiering av industrin. Men Göteborg behöver mycket mer el än så. Vi driver därför på för att Svenska kraftnät ska fördubbla effektkapaciteten till Göteborg innan 2030.

Fler Aktiviteter under 2022


Vi har inlett ett test- och utvecklingsprojekt kring trådlös laddning av elektriska taxibilar – i skarp trafik och i centrala Göteborg. En mindre flotta av eldrivna taxibilar ska rulla och laddas induktivt under tre års tid. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone.


Renova och Göteborg Energi samarbetar för att starta en produktionsanläggning för biokol. Biokolet kommer att tillverkas från hushållens trädgårdsavfall och värmen från anläggningen används som klimatpositiv fjärrvärme. Satsningen skulle innebära en ny kolsänka i Göteborg. Under året inleddes en teknikupphandling men inkomna anbud översteg projektets budget och upphandlingen fick avbrytas. Renova utreder nu alternativa förutsättningar och överväger ett omtag med förändrade villkor.


Under året har vi kopplat upp och visualiserat prestandan för hela vår fjärrkylaproduktion och nät, vilket kraftigt förbättrar våra möjligheter att leverera ännu mer energieffektiv fjärrkyla. Till 2024 hoppas vi kunna ytterligare minska vår elanvändning med nästan hälften! Det ökar vår konkurrenskraft och minskar klimatbelastningen av våra kunders behov av kyla ytterligare.


Om vi ska nå klimatmålen måste vi använda energin mer effektivt. Göteborgs Stads miljö- och klimatprograms mål är att minska energianvändningen per invånare med 30 % till 2030. Därför arbetar vi med energieffektivisering – både hos våra kunder och i våra produktionsanläggningar och distributionsnät. Ett löpande energikartläggningsarbete ligger
bakom de energibesparingar vi gjort under året.

Under 2022 har vi effektiviserat driften av produktionsanläggningar och nät och genomförda energibesparingar motsvarar en årlig besparing om 4,6 GWh. En stor besparingsåtgärd har skett inom produktionen av fjärrkyla genom förbättrad mätning och visualisering. På Sävenäsverket har lysrörsarmaturer (ca 320 st.) bytts ut till LED och rörelsevakter installerats där personal sällan vistas. På Rosenlundsverket har bytet till en lättare eldningsolja minskat energiförbrukningen för varmhållning. Inom elnätet har byten av transformatorer bidragit till ytterligare minskade elnätsförluster.


Göteborg Energi fortsätter arbetet med att fasa ut fossila drivmedel från våra egna fordon. Vi minskade vår användning av fossila drivmedel från 11 % 2021 till 8 % 2022, till förmån för el, biogas och HVO. Efter pandemin har andelen digitala och resfria möten ökat vilket vi märker genom ett minskat resande med både bil och flyg. Vi uppmuntrar våra medarbetare till hållbar pendling och deltar i initiativet Cykelvänligast för en cykelvänlig arbetsplats. Klimatpåverkan från våra interna resor och persontransporter har minskat med över 80 % sedan 2012. Samma krav som vi själva ställer på våra persontransporter har vi börjat ställa på våra leverantörer. Målet är att alla våra köpta transporter ska vara fossilfria senast 2030.


Utan tillräcklig biologisk mångfald kollapsar ekosystemen och därmed leveransen av de ekosystemtjänster som vi är så beroende av för vår överlevnad och välfärd – som mat, rent vatten, byggmaterial och biobränslen. Under året har vi kartlagt hur Göteborg Energi påverkar biologisk mångfald och därmed identifierat hur vi mest effektivt arbetar med denna viktiga fråga. Vid kartläggningen blev det tydligt att Göteborg Energis främsta påverkan på biologisk mångfald sker genom vår klimatpåverkan, vilket också är vår högsta prioritet att minska.

Pollinerare har en nyckelroll i ekosystemen och tar i dag stor skada av förändrat klimat, monokulturer och användning av bekämpningsmedel. Därför samarbetar vi med Beepartners för att öka medvetenheten om problemet. Vi är fadder åt fem bisamhällen och ger honungen som välkomstpresent till våra nyanställda.

Några av deltagarna på Göteborg Energis marknadsinvesteringsdag 2022.

En samling deltagare från Göteborg Energis investeringsdagar.

Inköp med effekt

Våra stora investeringar kräver allt högre effektivitet i vårt arbete och vi har därför fortsatt vår kompetensförstärkning inom inköp under 2022. Vi behöver våra leverantörers stöd för att uppnå vårt mål att minska klimatpåverkan i våra leverantörsled med 90 % till 2030. Vi vill också främja möjligheterna till arbete för göteborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

För att utveckla våra leverantörskrav och öka affärsmässigheten i våra inköp har vi öppnat upp för mer dialog med nuvarande och framtida leverantörer. Flera aktiviteter har genomförts under året. Under vår marknadsinvesteringsdag kom ca 200 leverantörer för att få veta mer om bolagets kommande investeringar och hur man blir leverantör till oss. På Göteborg Energis webbplats presenteras vår årliga upphandlingsplan, där man också hittar vår uppförandekod samt våra vanligaste miljökrav på leverantörer.

Lokal effektflexibilitet

Under året startade vi Effekthandel Väst – en marknadsplats med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kan Göteborg Energi Nät köpa effektflexibilitet av anslutna elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar. Även Mölndal Energi har anslutit sig till marknadsplatsen under året.

Minskad användning av skadliga kemikalier

En medarbetare på Göteborg Energi kontrollerar ett dokument som hänger ovanför ett par blåa tunnor.
En medarbetare på Göteborg Energi kontrollerar ett dokument som hänger ovanför ett par blåa tunnor.

Vårt mål är att helt sluta använda produkter som innehåller utfasningsämnen och halvera användningen av riskminskningsämnen till år 2030. Nyttan är inte bara en minskad miljöbelastning utan också en säkrare arbetsmiljö, där vi har en hög medvetenhet om kemiska risker. Med systematisk kontroll och begränsning av kemiska produkter och uppföljning hoppas vi kunna nå vårt mål.

Minska klimatpåverkan från avfall

Inköp av utrustning, material och tjänster är nödvändiga för att underhålla och utveckla vårt energisystem. Men det innebär också klimatpåverkan från produktion av komponenter, avfallshantering och transporter. I tabellen till höger kan du få en bild av våra avfallsflöden. Att mängderna avfall varierar från år till år beror främst på vilka investeringar och projekt som vi har genomfört under året. För att minska vårt avfall arbetar vi exempelvis med:

  • Smartare hantering av massor

  • Högre andel utsortering

  • Återanvändning och materialåtervinning

  • Inköpskrav på leverantörer och produkter

  • Ökad återföring av bioaskor till skogen. Huvuddelen av askorna återför vi redan i dag till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, medan en mindre andel måste deponeras. Bottensanden från vår biobränslebädd nyttjas vidare som jordförbättringsmaterial och även andra användningsområden utreds.

Restprodukter (ton) 2020 2021 2022
Bottensand från biopanna 1953 2356 1940
Flygaska från biopanna (flis och pellets) 1860 2058 1632
Avfallsfraktion (ton) Kvantitet 2020 Kvantitet 2021 Kvantitet 2022 Behandlingsmetod
Icke farligt avfall
Matavfall 3 3 6 Biogasproduktion
Papper, kartong och wellpapp 47 648 39 Materialåtervinning
Glas 9 8 6 Materialåtervinning
Plast 4 4 4 Materialåtervinning
Metaller och skrot 143 390 309 Materialåtervinning
Avfall till sortering 66 65 45 Behandling och återanvändning
Förorenade massor (KM> MKM> FA)* 13 108 35 192 38 539 Behandling och återanvändning
Massor (<KM)* 18 172 3 846 6 661 Återanvändning
Vattenhaltigt slam 343 71 189 Behandling
Icke brännbart verksamhetsavfall 762 206 304 Behandling eller deponi
Övrigt icke farligt avfall 203 178 289 **
Farligt avfall
Elektronik 32 17 35
Batterier 1 4 1
Spillolja 9 9 16
Ljuskällor 1 1 0,3
Förorenade massor (> FA)* 1 384 76 590
Transformatorer 610 87 27
Kondensatorer och brytare 0 0 0
Ledningsstolpar 87 62 85
Slam innehållande farliga ämnen 287 173 39
Kabelskrot 8 2 2
Olja innehållande PCB 2 1 1
Övrigt farligt avfall 75 23 4
icon-closechevron-disc-rightmenu