GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT ENERGISYSTEM

Efter kriget är
klimathotet kvar

Klimatbokslut och produktnyckeltal

Europas elproduktion står för en stor del av kontinentens klimatpåverkan. Visst kan det kännas långt till fossila kraftverk i Tyskland och Polen, men Göteborgs energisystem är en integrerad del av det nordeuropeiska elsystemet. Detta märktes inte minst under förra året, när kriget i Ukraina orsakade brist på fossil naturgas för elproduktion – vilket gav oss rekordhöga elpriser. Vår elanvändning påverkar priset på el. Vilket i sin tur bestämmer vilka produktionsanläggningar som används och hur fossilfri eller klimatskadlig elen blir. Därför är det viktigt att blicka utanför staden och det egna landets gränser.

Du kan när som helst följa hur mycket kol och naturgas som används i den europeiska elproduktionen – exempelvis i appen Electricity Maps.

En smartphone med en karta över Europa.

Du kan när som helst följa hur mycket kol och naturgas som används i den europeiska elproduktionen – exempelvis i appen Electricity Maps.

En smartphone med en karta över Europa.

Så här tänker vi:

  • Genom att ta tillvara spill och rester gör vi enligt forskningen störst klimatnytta.

  • Under den varma årstiden räcker tillgången på återvunnen värme från Göteborgs raffinaderier och avfallsförbränning till allt som vi behöver.

  • Under årets kallare period möter vi behovet från göteborgarna genom att använda anläggningar som i första hand eldar förnybara bränslen. Våra förnybara bränslen är framför allt restprodukter som blir över när träd används för att till exempel bygga hus eller tillverka förpackningar.

  • När det är som kallast använder vi fossilgas för att producera el och värme. I år har vi ibland behövt använda vårt reservbränsle olja istället. Denna elproduktion konkurrerar med tyska och polska kolkraftverk för att klara behovet av el i norra Europa. När det istället är vi som producerar elen minskas utsläppen, eftersom kol är mer klimatbelastande än både naturgas och olja. Det är viktigt att påpeka att vår användning av fossilgas och olja inte påverkar produktionen av el från vare sig vattenkraft, kärnkraft, vindkraft eller solceller.

  • Genom att få fler att välja fjärrvärme minskar vi ytterligare behovet av el utifrån. Det gör det lättare att fasa ut kolkraften i Europa och komma ifrån behovet av rysk fossilgas. Dessutom bidrar vi med lokal elproduktion under den kalla årstiden när den behövs som mest. Samtidigt fortsätter vi självklart med att ställa om vår produktion. Vårt mål är att vår fjärrvärme redan om några år ska komma från enbart återvunnen och förnybar energi.

Vårt klimatbokslut ger kunskap

För att få en heltäckande bild av hur vi påverkar klimatet räknar vi ut hur våra utsläpp påverkar andra utsläpp i energisystemet. Vi vill att våra insatser minimerar klimatutsläppen, oavsett var utsläppen sker. 

Vi genomför årligen ett klimatbokslut baserat på den senaste forskningen om energisystemet. Vi delar gärna med oss av det till intresserade!

Klimatbokslut 2021 enligt Greenhouse Gas Protocol

Bokslut för 2022 blir tillgängligt i maj 2023.

Våra produktnyckeltal ger en snävare bild än klimatbokslutet

Det finns flera sätt att räkna på klimatpåverkan. Värmemarknadskommittén (VMK*) har enats om principer som ligger till grund för våra så kallade produktnyckeltal. De anger hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokföringsperspektiv. 

Men till skillnad från klimatbokslutets metodik tas ingen hänsyn till hur vår verksamhet påverkar utsläppen i andra delar av energisystemet. Dessutom belastas vår fjärrvärme av avfallsförbränningens klimatpåverkan – utsläpp som egentligen hör hemma hos de producenter och konsumenter som skapar avfallet. Detta ger relativt höga värden för vår fjärrvärme trots att avfallsförbränningen minskar den klimatpåverkan som annars hade orsakats av deponering. Enligt VMK bör dessa produktnyckeltal användas för redovisning av historiska utsläpp, men de är inte lämpliga som underlag för framåtriktade beslut.

*VMK består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige.

Produktnyckeltal (g CO2-ekv/kWh) 2020 2021 2022
Fjärrvärme (exkl. Bra Miljöval) 48 62 64
Fjärrvärme, Bra Miljöval 10 10 10
Biovärme - - 11
Kyla 0 0 0

Preliminära värden för 2022.

Vad påverkade våra produktnyckeltal under 2022?

Enligt VMKs beräkningsprinciper är vår fjärrvärmes klimatpåverkan för år 2022 högre än året innan trots att 2022 var ett varmare år och behovet av energi mindre. Energin vi återvinner har därför räckt längre vilket gör att andelen återvunnen energi ökat. VMKs beräkningsprinciper lägger klimatbelastningen för avfallsförbränningen på fjärrvärmeproduktionen istället för på avfallslämnarna. Detta gör att vår fjärrvärmes redovisade klimatpåverkan ökar trots att vi använt en mindre andel fossila bränslen under året. Vår fjärrkyla har ingen klimatpåverkan enligt VMKs beräkningsprinciper.

Fjärrvärmens produktnyckeltal*
2022 enligt VMK (g CO2-ekv/kWh)

* Ej produktionsspecifik fjärrvärme eller Bra Miljöval.

Produktleveranser till kund (GWh) 2020 2021 2022
Fjärrvärme 3 131 3 642 3 254
Kraftvärmeel naturgas 53 272 86
Förnybar kraftvärmeel 20 32 32
Förnybar el från sol/vind 80 71 77
Fjärrkyla 82 82 88
Biogas 71 85 378
Gashandel inkl. biogas 1 573 1 120 910
Överföring gasnät 614 753 685
Överföring elnät 3 984 4 135 3 995
icon-closechevron-disc-rightmenu