GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRA PRIORITERADE
HÅLLBARHETSFRÅGOR

Våra sju viktigaste frågor.

Våra prioriterade hållbarhetsfrågor

Inom dessa områden gör vårt agerande stor skillnad och vi samtalar löpande med vår omvärld om något bör justeras eller läggas till.

Förklaring till värdemätarna: Grön = vi är nöjda; Gul = vi är inte nöjda; Röd = vi är missnöjda.

En graf föreställande en mätare som pekar på rött.
En graf föreställande en mätare som pekar på rött.

1. Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö

Vi behöver locka till oss samhällets alla förmågor för att lösa stora utmaningar. Därför följer vi kontinuerligt i vilken grad våra medarbetare känner sig som ambassadörer. Sedan 2020 mäter vi Employee Net Promotor Score (eNPS) och vårt resultat ligger på 12, jämfört med 11 förra året. 

En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att ingen ska skada sig på jobbet och vi hjälper medarbetare att göra kloka hälsoval. Under 2022 inträffade åtta olyckor som ledde till medarbetares frånvaro. Målet är självklart noll.

eNPS

Olyckor med frånvaro

2. Klimatpåverkan

Vi har utsläpp från egen verksamhet och påverkar även andras utsläpp (läs mer under Klimatbokslut och produktnyckeltal). Vi arbetar aktivt med att reducera vår klimat påverkan oavsett var utsläppen sker. 2022 var varmare än året innan vilket är den huvudsakliga förklaringen till de mindre utsläppen.

För klimatet är lägre energianvändning oftast bra. Vi arbetar därför med att minska energianvändningen i våra anläggningar och förluster i våra nät. Vi erbjuder också råd om energieffektivisering och energitjänster till våra kunder. Under 2022 har vi genomfört energibesparingar motsvarande 4,6 GWh.

Vår främsta strategi för att minska klimatpåverkan är att återvinna så mycket energi som möjligt – innan vi använder andra energikällor. Under 2022 stod den återvunna energin för 74 % av vår fjärrvärme.

Fossil Co2-ekv

Energieffektivisering

Återvunnen energi

3. Tillgänglighet

Våra verksamheter måste fungera dygnet runt alla dagar i veckan. På energispråk kallas det för tillgänglighet. Energi och datakommunikation behövs för att alla andra verksamheter i Göteborg ska fungera – och för att trygga livet där hemma. 

Vi bygger infrastruktur för energi och stadsfiber som är helt nödvändig för göteborgarnas dagliga behov och önskemål. Under 2022 investerade vi totalt 1 199 miljoner kronor i underhåll och för att bygga nytt. Vi är nöjda med att ha lyckats åstadkomma så mycket under året.

Tillgänglighet 2020 2021 2022
Medelavbrottstid elnät min/kund 20 23 12
Genomsnittligt antal avbrott för samtliga elnätskunder (SAIFI) 0,50 0,51 0,22
Tillgänglighet fjärrvärme % 99,97 99,99 99,99
Tillgänglighet gas % 99,99 99,99 99,99
Tillgänglighet fjärrkyla % 99,98 99,95 99,99
Tillgänglighet stadsfiber % 99,99 99,99 99,99

Investeringar (mkr)

4. Inköpskrav och leverantörsarbete

Vi engagerar drygt 1 500 olika leverantörer genom upphandlingar för drygt fem miljarder kronor per år. Våra krav har stor påverkan på den sociala och ekologiska hållbarheten långt utanför vår egen organisation. Vanligen gör vi minst tio miljörevisioner per år för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra miljökrav. I utvalda upphandlingar kravställer vi att våra leverantörer ska ha en dialog med förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning för att fler ska komma i arbete. Varje förälder som arbetar har positiv påverkan på barns förutsättningar inför framtiden.

På klimatsidan har vi som mål att reducera vår klimatpåverkan per inköpskrona med 10 % per år jämfört med 2020 års nivå. Fram till 2025 kommer vårt resultat att vara väldigt beroende av hur kalla vintrar vi får, men därefter kommer arbetet med våra leverantörer (scope 3) att få större betydelse.

* 2022 års värde blir klart under 2023

g CO2-ekv/inköpskrona

5. Mångfald, lika villkor och icke-diskriminering

Forskning visar att inkluderande, jämställda arbetsplatser med mångfald är mer innovativa och lönsamma än andra. Under 2022 har andelen medarbetare med utländsk bakgrund fortsatt att öka, men jämställdhetsarbetet går inte åt rätt håll. För att bättre bedöma hur könsfördelningen varierar i vår organisation, har vi tagit fram ett eget jämställdhetsindex. Målet är att uppnå 100, vilket innebär att alla delar av organisationen har en könsfördelning på mellan 40 och 60 %.

Personalens sammansättning (%)

Jämställdhetsindex

6. Ekonomiskt resultat och lönsamhet

En stor del av ansvaret för omställningen av samhället ligger hos företagen, där en fungerande ekonomi är nödvändig för verksamheten. Vår skicklighet i omställningen bedöms bland annat på vår lönsamhet, som påverkas starkt av att vara i takt med våra kunders krav, vilka politiska styrmedel som råder och vad som händer i vår omvärld. Vårt ekonomiska resultat är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Årets resultat är inte tillfredsställande.

Räntabilitet på totalt kapital (%)

Resultat efter finans och EBITDA

7. Kvalitet och kundupplevelse

För att bidra till att Göteborg blir en mer hållbar stad måste våra lösningar vara konkurrenskraftiga och attraktiva. Vi jobbar med ständiga förbättringar och involverar våra kunder och partners i utvecklingsprocessen. För att förstå vilka behov som finns arbetar vi bland annat med intervjuer och digitala testpaneler. Vi gör också löpande utvärderingar av hur kunderna upplever vår webb, app, kundservice och våra teknikerbesök. Vartannat år deltar vi i branschmätningen SKI Energi för att mäta hur nöjda våra kunder är med oss som leverantör.

Vårt mål är att ligga över 70.

Resultat i Svensk Kvalitetsindex (SKI)

icon-closechevron-disc-rightmenu