GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRA FRÄMSTA
UTMANINGAR

Göteborg ska bli en
klimatneutral stad
till 2030.

Våra främsta utmaningar

Sedan vår verksamhet startade har vi varit ett verktyg för Göteborg att använda för att lösa aktuella utmaningar. Närmast på tur är att staden ska vara en av EU:s första klimatneutrala städer, senast år 2030. Vi har ständigt utvecklats och förändrats – i takt med att staden och samhället ställts inför nya problem eller ny kunskap. I akuta lägen – som under ett 2022 präglat av konflikt och energikris i Europa – kan vi tvingas till kortsiktiga åtgärder för att hantera situationen. Men vårt långsiktiga mål står kvar. Och vårt resurseffektiva energisystem minskar skadorna på miljö och klimat, samtidigt som vi kan säkerställa konkurrenskraftiga villkor för Göteborgs företagare och relativt låga priser till våra kunder.

Stapeldiagram över fjärrvärmens utveckling från ren kolprodukt till återvunnen värme från bl.a. avfall, spillvärme, biobränsle och värmepumpar.
Stapeldiagram över fjärrvärmens utveckling från ren kolprodukt till återvunnen värme från bl.a. avfall, spillvärme, biobränsle och värmepumpar.

Men trots alla goda ambitioner i samhället – situationen är ohållbar. Fossila bränslen används fortfarande och det genereras för mycket avfall. Vi kämpar för att göra största möjliga nytta eftersom tiden är knapp. 

Genom åren har vi utvecklat vårt fjärrvärmesystem för att bidra med lösningar på problem som dålig luftkvalitet, oljekris och avfallsberg. Vi fortsätter nu att utveckla det för att lösa klimatkrisen och samhällets elektrifiering.

Syntolkning: Ett diagram som ger en bild av sammansättningen av fjärrvärme genom åren. Från starten 1954 fram till 70-talet kom värmen uteslutande från olja och kol.  Under 80- och första halvan av 90-talet skedde en inblandning av naturgas och energiåtervinning av avfall, spillvärme från raffinaderier och värmepumpar medan olja och kol minskade. Biobränsle blandades in från mitten av 90-talet. I dagsläget så kommer merparten av värmen från energiåtervinning och spillvärme, kompletterat i första hand av biobränsle och värmepumpar och lite olja.

Västsvenska företag behöver mycket mer fossilfri elproduktion längs västkusten för att bibehålla sin konkurrenskraft.

Vindkraftverk i vatten.

Västsvensk industri behöver mycket mer fossilfri el

Trots att svensk elproduktion är nästan helt fossilfri har det blivit uppenbart hur nära vår elanvändning är sammankopplad med fossil elproduktion i våra grannländer. Samtidigt kommer mycket mer el att användas framöver. Detta är ett problem eftersom det kommer att leda till fortsatt höga elpriser och stora utsläpp – om vi inte snabbt bygger ut billigare, fossilfri produktion i södra Sverige. I Göteborg räknar vi med att effektbehovet kommer att fördubblas till 2030. Därför samarbetar vi med Svenska kraftnät och andra berörda aktörer för att så snabbt som möjligt bygga ut överföringen av el till Göteborg. Förutsättningarna för att bygga

ut mycket fossilfri elproduktion inom vår kommun är dock begränsade. Vi uppmanar därför även andra kommuner i södra Sverige att agera för ny hållbar produktion. Det skulle säkra konkurrenskraften hos Göteborgsföretag där även deras medborgare arbetar. Det är också angeläget att undvika att använda el när det finns bättre lösningar. Fjärrvärme och fjärrkyla är väldigt bra alternativ till eldrivna värmepumpar och kylmaskiner. Vi måste använda all el med omsorg om kolkraften i våra grannländer ska kunna avvecklas.

Porträtt av Christian Jebsen, NOVO Energy.
Porträtt av Christian Jebsen, NOVO Energy.

Intervju med Christian Jebsen, Communinications and Public Affairs Manager på NOVO Energy. 

NOVO Energy är Northvolt och Volvos gemensamma företag. 

Den 4 februari 2022 stod det klart att Northvolt och Volvo Cars valt Göteborg för att etablera sin nya fabrik för produktion av nästa generations bilbatterier. Detta i direkt anslutning tillVolvos befintliga Torslandafabrik. Hur går det med projektet?

– Bra! Vi har dragit igång vår forsknings- och utvecklingsverksamhet på Lindholmen och det jobbas på för fullt med markarbeten för den nya fabriken.

Den nya batterifabriken kommer att kräva mängder av el och annan energi och det är viktigt att den är så hållbar som möjligt.

Christian Jebsen, NOVO Energy

Produktionen ska dra igång 2026 och verksamheten väntas anställa runt 3 000 personer. Indirekt väntas dubbelt så många jobb skapas i regionen kopplade till fabriken, vilket i sin tur kommer generera skatteintäkter på 700–800 miljoner kronor. 

Vilken är den största utmaningen i projektet?

– Kompetensförsörjningen! Att få tag i alla människor med olika kompetenser som vi behöver, både för rena industrijobb och för jobb inom forskning- och utveckling. Men det finns goda förhoppningar om att lyckas. Göteborg är en klassisk industristad och det finns spetskompetens inom många områden. Det var också ett av de tungt vägande skälen för att vi valde Göteborg i hård konkurrens med andra städer.

Göteborg Energi ska ansluta den nya fabriken till elnätet och se till att det finns tillräcklig effekt. Fabriken kommer också att kylas med en unik lösning där renat avloppsvatten används i ett kretslopp. 

Hur tycker du att samarbetet har fungerat? Sköter vi oss som energipartner?

- Ja, det tycker jag verkligen. Energifrågorna är väldigt viktiga för oss. Northvolt och Volvo har funnit varandra i visionen om hållbarhet i alla led. Den nya fabriken kommer att kräva mängder av el och annan energi och det är viktigt att den är så hållbar som möjligt. Att använda fossil energi är otänkbart för oss.

Hur ser du på utvecklingen inom energiområdet i Västsverige?

– Att elproduktionen skalas upp är avgörande både för oss och för alla andra i samhället. Här ligger havsbaserad vindkraft närmast till hands och det är viktigt att de projekt som planeras också förverkligas. All ny och fossilfri energi behövs. Man ska också komma ihåg att den energimix som finns i Västsverige och i hela landet i grunden är bra. Hela idén med fabriken är ju att kunna fasa ut fossila transporter med hjälp av den nya generationens bilbatterier. Då kan vi inte tillverka dessa batterier med smutsig kolkraft eller andra fossila bränslen.

Värmen från Renovas avfallsförbränning i Sävenäs förser vårt energisystem med återvunnen energi. Men andelen plast i soporna måste minska.

En medarbetare på Renova övervakar arbetet från ett kontrolltorn.

Avfallets klimatpåverkan måste bort

Vi återvinner stora mängder energi från samhällets avfall. Samtidigt vill vi att det ska bli mindre avfall i framtiden för klimatets skull. Mängderna av fossil plast som hamnar i sopförbränningen leder till stor klimatskada.

Men trots all uppmärksamhet kring plast och återvinning har fortfarande för lite hänt. Mycket av den plast som sorteras ut för återvinning återvinns inte utan skickas till förbränning. En av anledningarna är reglerna för redovisningsansvaret. I dag är det avfallsbolaget och fjärrvärmebolaget som ska redovisa vilken klimatpåverkan sopförbränningen har. 

Orsak? Det har varit enklast så, eftersom det är där skorstenarnafinns. Men problemet är varken att avfallsbolaget eller fjärrvärmebolaget bestämmer hur mycket avfall det ska bli eller om återvinning är möjlig. Det är två andra kategorier av företag som styr verkligheten: producenterna som använder plast och andra företag som köper deras produkter. Vi tycker att det är dessa aktörer som borde redovisa klimateffekterna av hur deras produkter och konsumtion i slutändan hanteras.

Det skulle ge incitament att vidta åtgärder som minskar klimatpåverkan på riktigt – som användning av biobaserad plast eller återvunnen råvara i nya produkter. I dag undviker många aktörer att ta det ansvar som ingen annan än de själva kan ta.

Den slutsatsen drar både vi och landets ledande avfallsforskare.

Samtidigt inser även vi att avfallet inte kommer att försvinna helt. Och att energiåtervinningen av restavfallet är här för att stanna. Klimatpåverkan därifrån måste därför bort och den enda möjliga lösningen kallas för CCS – koldioxidinfångning och lagring. Tillsammans med Renova verkar vi för att denna teknik ska etableras i Göteborg. Det kommer att krävas pengar från ökade avfallstaxor eller statliga bidrag. Företag som inte kan minska sina egna utsläpp på andra sätt behöver också kunna erbjudas kolsänkor. Därför är CCS på avfallsförbränning något som alla borde ha intresse av.

icon-closechevron-disc-rightmenu