GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Starkt resultat ger handlingsutrymme för omställning

Göteborg Energi gör 2019 en vinst efter finansiella poster på 696 mkr (659). Resultatet ligger i linje med vårt långsiktiga avkastningskrav och är koncernens bästa resultat sedan 2010, givet justeringar för bolagsförsäljningar.

Årets resultat för Göteborg Energi är det bästa på 10 år.

– Självklart känns det bra att stänga året med det här fina resultatet. Särskilt då det har varit ett relativt varmt år, vilket minskar efterfrågan och intäkterna på fjärrvärmesidan. Det starka resultatet beror bland annat på att våra kärnverksamheter elnät, gasnät och fiber ökar, samtidigt som vi har fortsatt vårt inre effektiviseringsarbete för att minska kostnaderna. Att vi inte längre driver biogasprojektet GoBiGas är också en viktig förklaring, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Årets resultat är alltså det bästa på länge men Alf Engqvist konstaterar att koncernen på några års sikt kommer att vara i ett tuffare ekonomiskt läge.

– Det är nu vi har chansen att göra de förändringar som krävs för att klara kommande utmaningar, säger han.

En av dessa utmaningar är behovet av omfattande investeringar och reinvesteringar i våra el-, gas och fjärrvärmenät.

– Stadsutvecklingen skapar behov av utbyggnad samtidigt som våra befintliga nät åldras och behöver rustas upp. Det handlar om investeringar runt 10-15 miljarder kronor över en tioårsperiod som vi ska klara med bibehållen lönsamhet. Vi är göteborgarnas eget energibolag och invånarna har rätt att förvänta sig att vi bidrar med hållbara och effektiva lösningar som generar avkastning enligt ägarens krav. I år går hela 348,3 miljoner kronor av vår vinst tillbaka till staden, säger Alf Engqvist och konstaterar att koncernens starka ekonomi i kombination med en rekordlåg skuldsättningsgrad ger utrymme för nödvändiga satsningar.

– Förändringstakten i vår omvärld är hög och våra kunder vill ha en energipartner som kan möta deras behov av hållbara energilösningar och krav på fossilfrihet. Att ställa om är en process som tar tid och som kräver omfattande investeringar men det ställer även stora krav på vår förmåga att organisera och driva verksamheten på ett effektivt sätt. Därför har vi under hösten 2019 arbetat intensivt med att ta fram en transformationsplan som omfattar hela koncernen med syfte att klara den nödvändiga omställningen med bibehållen lönsamhet.

Nedan finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant och bilagt till pressmeddelandet finns bolagets resultat- och balansräkning.

Bifogat finns resultat- och balansräkning som pdf-fil


Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2019

Göteborg Energi gjorde år 2019 en vinst efter finansiella poster på 696 mkr (659) vilket är koncernens bästa resultat sedan 2010 om vi justerar för bolagsförsäljningar. Koncernens kärnområden har fortsatt gå bra även om året varit relativt varmt ur ett energiperspektiv. Positivt är ökningen av elnätet, gasnätet och fiberverksamhetens betydelse för koncernens totala resultat.

Om resultatjämförelsen exkluderar engångseffekter av avyttringar och nedskrivningar från 2018 visar den löpande verksamheten ett underliggande resultat (EBITDA) om 1 476 mkr (1 483) vilket är i linje med föregående år. Under 2019 har inga avyttringar eller nedskrivningar gjorts.

Koncernens nettoomsättning 2019, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät, uppgick till 5 799 mkr (6 134). Den minskade omsättningen förklaras i huvudsakligen av fjärrvärmeaffären och elhandelsaffären. Lägre levererade fjärrvärmevolymer och ett relativt lågt marknadspris på el har stark påverkan på omsättningen.

Kassaflödet (EBITDA-CAPEX) är fortsatt starkt med sina 486 mkr men lägre än föregående år (582) i huvudsak beroende på något högre investeringsnivåer under året. Skuldsättningsgraden fortsätter att sjunka liksom andelen räntebärande skulder.

Under året investerades totalt 989 mkr (901) varav 604 mkr (488) i nyinvesteringar och 385 mkr (412) reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärmeanläggningar, elnät, kyla och stadsfiber.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2019 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 8,7 procent (8,7). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 51,2 procent (47,4). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2019 förstärktes fritt kassaflöde med 313 mkr (495).

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör

​För ytterligare information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus