GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Forskningsstiftelsen

Du som har en forskningsidé och som vill bidra till ett hållbart energisystem, sök finansiering hos oss! Ansökningar tas emot fortlöpande och behandlas på närmast efterföljande forskningsrådsmöte. Sista ansökningsdag för 2020 är 16 november.

Vi riktar forsknings- och utvecklingsinsatserna mot följande områden: 

 • Strategier för hållbara energisystem
 • Värderingar, beteenden och beslut hos aktörer på energimarknaden
 • Teknik för hållbara energisystem

 
Vi ser särskilt gärna ansökningar inom följande områden: 

 • Energisystemet i utveckling – aktörer, roller och ansvar i det hållbara energisystemet
  - Nya marknader, affärsmodeller, till exempel hur energibolag påverkas av och kan påverka omställningen till ett elektrifierat transportsystem.
  - Nya aktörer eller gamla aktörer, men med nya roller.
  - Hur fördelas ansvar mellan olika aktörer i frågor som rör energieffektivitet, effektkapacitet, försörjningstrygghet och miljöpåverkan.

 • Omställning av fjärrvärme- och fjärrkylasystemen för ökad resurseffektivitet
  - Hur integrerar vi nya resurseffektiva metoder/tekniker i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem?
  - Framtida efterfrågan på fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Vem efterfrågar värme eller kyla och för vad? Hur kan till exempel framtida affärsmodeller se ut som kombinerar små- och storskaliga lösningar?
  - Hur integreras hållbara fjärrvärme- och fjärrkylasystem i en hållbar stadsutveckling?  - Vem ansvarar för vad i utvecklingen av hållbar urban infrastruktur?

 • Möjligheter med smarta energinät genom bearbetning och analys av stora datamängder
  - Möjligheter med intelligent teknik, styrning, analys och prognos i alla led i värdekedjan och i samverkan med kunderna.
  - Möjligheten till olika samverkansformer med olika kundsegment (utifrån kundernas önskemål, kundernas vilja att använda olika IT-lösningar, tillförselsystemen- och distributionsnätens behov och kostnadseffektivitet).

Frågor och ansökningar skickas till

senast 16 november 2020.

Ansökan

Sökande

Projektet

Har du/ni någon koppling till Göteborg Energi-koncernen som kan medföra jäv?

Projektbeskrivning

Fyll i en beskrivning , max 240 ord på svenska, av din idés syfte, tidplan och kostnadsbudget.

Syfte och mål?

Målet ska vara tydligt, så att resultaten kan bedömas i slutändan, och svara på följande frågor:

* Vad ska resultaten användas för och av vem?
* När och hur kan resultaten användas?

Bakgrund

Bakgrundsbeskrivning och problembeskrivning med översikt och analys över befintliga forskningsresultat på området, nuvarande marknads- eller kunskapsläge och relevanta referenser.

Metod

Beskriv hur projektet ska genomföras och vilka metoder man kommer att använda. Beskriv hur metoderna är lämpliga för att uppfylla målen. Beskriv tillgång på utrustning eller kritiska kompetenser. Beskrivning av forskargrupp.

Beskriv nyttan för Göteborg Energi

Fonden för forskning och utveckling i Göteborg Energi bidrar till sådan forskning och sådant utvecklingsarbete som har eller kan antas ha betydelse för Göteborg Energis verksamhet. Beskriv hur resultat kan vara till nytta för Göteborg Energi. Detta är en viktigt del för beviljande av medel.

Tidplan/fördelning resurser

Bifoga ett gant-schema och beskriv fördelningen av arbetet per kompetens.
Vi vill gärna presentera ditt projekt på webben. Skriv en kort sammanfattning av ditt projekt på 300 tecken, inklusive blanksteg.

För ytterligare information

 Har du frågor om forskningsstiftelsen eller våra gemensamma satsningar på forskning är du välkommen att kontakta Ulf Hagman
via eller telefonnummer 031-62 69 02.

 

 

Forskningsrådet

Forskningsrådets huvuduppgift är att bedöma höjden och det vetenskapliga värdet i bidragsansökningar som inkommer från forskare samt dessa ansökningars betydelse för Göteborg Energis affärsverksamhet.

Forskningsrådets medlemmar
Pål Börjesson, Ordförande, Professor vid Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola.

Jenny Palm, Professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Johan Woxenius, Professor i Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, vid Göteborgs universitet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up