GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

 

 

 

15-18 Reformering av produktgas för indirekt mätning av tjära, förgasningsprestandan och syretransport vid GoBiGas

Att utveckla förgasningstekniken är viktigt för att möjliggöra regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Via förgasning kan biomassa i form av skogsrester, såsom grenar och toppar, effektivt användas för att producera 2-generationens biobränslen. Ett exempel på en sådan process är GoBiGas-processen där biomassa omvandlads till biogas med en verkningsgrad på ungefär 65%. Vid användning som fordonsgas ger biogasen från GoBiGas en reduktion av CO2 på upp till 86% jämfört med bensin/diesel. 

För att kunna förbättra utvärderingen av förgasningsdelen av anläggningen har ett samarbete med Chalmers initierats. Syftet med samarbetet är att hitta en process som kontinuerligt mäter mängden tjära som bildas vid framställning av biogas. Detta för att undvika att få för höga halter av tjära i gasen.

Idag finns en rekommenderad metod som ger enstaka ögonblicksvärden och kräver mer än 2h arbete för 2 labbpersoner för en mätpunkt. En prototyp har utvecklats och testas just nu vid Chalmers Tekniska Högskola. För att kunna mäta tjärhalten, tar prototypen ut en liten delström av gasen från förgasaren och reformerar gasen genom att värma den till 1700 ◦C till en helt ren och tjärfri gas, bestående av H

2,CO, CO2 och H2O. Gasen kan då på ett enkelt sätt analyseras med hjälp av enkla gasanalysatorer. På så vis undviks behovet av dyra och komplicerade analysatorer samtidigt som mätningen av tjära blir kraftigt förenklad.

icon-closechevron-disc-rightmenu