GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Gestaltningstävling avgjord - Så kan Göteborg Energis nya bioångpanna se ut

Senast 2025 ska all fjärrvärme i Göteborg produceras av återvunna eller förnybara bränslen. Därför planerar Göteborg Energi att bygga en ny bioångpanna i Rya. I samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter har en gestaltningstävling av den tänkta bioångpannan genomförts och vinnaren är Gottlieb Paludan Architects.

Visionsbild – Gottlieb Paludan Architects

Gestaltningstävlingen är en del i en pågående förstudie och detaljplaneärende. Syftet med den utlysta tävlingen har varit att få fram ett genomförbart och utvecklingsbart förslag där byggnaden är väl gestaltad i harmoni med befintligt kraftvärmeverk och Göteborg Energis vision.

Det vinnande bidraget kommer att ligga till grund för framtida gestaltning. Storleken och formen på byggnaden för bioångpannan kommer att specificeras efter att pannan har upphandlats, därför behöver gestaltningen av byggnaden vara både robust och flexibel för att kunna anpassas efter den panna som väljs i ett senare skede.

En jury bestående av representanter från Göteborg Energi, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter har bedömt de olika förslagen utifrån fem övergripande kriterier: gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet, utvecklingsbarhet samt genomförbarhet och förvaltning.

Till sin hjälp har juryn haft sakkunniga inom hållbarhet, ekonomi/kalkyl, byggbarhet/ konstruktion och drift/förvaltning.

Juryns bedömning är att bidrag Kakelugnen sammantaget bäst svarar mot de kriterier för den nya byggnaden som ställts upp i tävlingsprogrammet och har utsett dem till vinnare med följande utlåtande:

”Det vinnande bidraget ger ett elegant och självklart intryck. Byggnadens utformning är omisskännligt industriell och på samma gång mjuk i sin framtoning. Tävlingsförslaget framstår som dynamisk i sin utformning och bedöms kunna anpassas väl och med bibehållna kvaliteter till den processutrustning som kommer att väljas.”

– Arkitekturen i det vinnande förslaget Kakelugnen bedöms fungera väl i sitt sammanhang och visar på ett litet klimatavtryck i både byggprocess, under byggnadens livslängd och möjliggör demontering för återbruk. Att arbeta med ett livscykelperspektiv på det här sättet ger byggnader en större chans att tåla förändring över tid och är något vi bör ta vara på i större utsträckning, säger Anna Berencreutz, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och som suttit med i juryn.

För mer information kontakta

Anette Myrheim, kommunikationsdirektör Göteborg Energi, 031-62 67 30, anette.myrheim@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus