GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi deltar i unikt samarbete kring elektrifierade godstransporter

Elektrifiering av lastbilstransporter krävs för att minska klimat- och hälsopåverkan från tung vägtrafik. Nu går en rad olika aktörer samman för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland, med siktet inställt på storskaligt nationellt införande.

Omställningen av transportsektorn är central om vi ska klara klimatmålen. Bilden visar Göteborg Energis supersnabbladdare för tunga fordon på Falutorget i Göteborg.

Omställning till ett elektrifierat godstransportsystem är ett viktigt steg i riktning mot ett hållbart samhälle. Men omställningen är mer komplex än vad den först verkar. Den utmanar ett väletablerat system med stor betydelse för Sverige.

Elektrifiering kräver nya arbetssätt och överenskommelser i transportsystemet och dess värdekedjor. Många intressenter påverkas direkt och omfattande. Och frågor kring gemensamma resurser, spelregler, institutionella glapp, fördelning av kostnader och risker samt beteendeförändringar kommer att dras till sin spets och behöva besvaras.

Projektet Reel samlar nu representanter för lastbilstillverkare, elnätsbolag, energiföretag, laddstationsoperatörer, åkare, mottagare av varutransporter och offentliga aktörer. Tillsammans ska de testa och utveckla elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar i praktiken. Först ut är transporter på upp till 30 mil i Mälardalen respektive Västra Götaland. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vinnova med 12,5 miljoner kronor för 2020-2021.

– Tester med olika aktörer är nödvändiga för att lyckas med omställning på riktigt. Vilka beteendeförändringar krävs, hur ändras affärsmodeller och hur bidrar offentlig styrning bäst till omställning är exempel på frågor. Det här är ett tydligt exempel på demonstration av system som både kan få internationell lyskraft och bidra stort till omställning, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Syftet med projektet är att bana väg för storskalig elektrifiering i Sverige. 60 procent av alla godstransporter på väg är regionala. Med erfarenheter och data från tester i verklig miljö ska projektets lösningar utvidgas till fler regioner. Projektet ska även ta höjd för följdinvesteringar för införande i hela Sverige.

– Det här är ett viktigt första steg mot en storskalig elektrifiering där samverkan mellan näringslivets aktörer och staten är nödvändig, vilket nu förstärks ytterligare genom den betydande satsning på laddinfrastruktur som aviserades i budgetpropositionen säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

– Omställningen av transportsektorn är en av de största utmaningarna vi har om vi ska nå klimatmålen, särskilt när det kommer till tunga transporter och godstrafik. Det är glädjande att vi nu kan ta ett nytt, viktigt steg på den resan, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB (GENAB).

Innan ett nationellt införande måste vissa frågeställningar hanteras. I projektet ingår att belysa bland annat följande:

  • Vem tar kostnaden och risken när lastbilar blir dyrare att producera?
  • Var och hur är det praktiskt att ladda elektrifierade lastbilar?
  • Vilken infrastruktur behövs när många ska ladda samtidigt?
  • Vad innebär det när transporter, lastning och lossning i större utsträckning kan ske på natten för att utnyttja kapacitet eftersom fordonen är tystgående?
  • Kan ett elektrifierat godstransportsystem ge ökad transporteffektivitet ur såväl energi-, miljö-, resurs- som ekonomiskt perspektiv?
  • Hur optimeras logistikflöden och schemaläggning för förare, fordon, laddstationer och lastplatser för att minimera stopptid för lastbilarna?
  • Hur garanteras öppenhet och standardisering som möjliggör konkurrens och ekonomisk bärighet i alla delar av systemet?
  • Hur kan offentlig styrning och stöd effektivt främja utvecklingen i övergången?

Mer om Reel

Medverkande parter i projektet Reel är Chalmers, Dagab, EVBox, Göteborg Energi, Scania, Vattenfall och Volvokoncernen. I projektet samverkar även Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova. De statliga myndigheterna bidrar med finansiering, sakexpertis, systemperspektiv samt synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder. Energimyndigheten och Vinnova finansierar med 12,5 miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 17,5 miljoner kronor. Projektet leds av samverkansplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Projektet pågår fram till utgången av 2021. Initial demonstration och tester i verklig miljö inleds omgående. Ett mer storskaligt införande i fler regioner väntas ske under sista kvartalet 2021.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus