GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
För installatörer

Ansluta solceller

Här kan du läsa om att ansluta solceller och vad du behöver tänka på som installatör. Fler och fler vill installera solceller till sin befintliga anläggning och många nybyggen inkluderar solcellsanläggningar. En produktionsanläggning kategoriseras som antingen mikroproduktion (anläggningen får vara på max 43,5 kW och huvudsäkringen på max 63A) eller småskalig produktion.

Logga inRegistrera dig Manual Installatörswebben

Tänk på att om du ska föranmäla en ny anslutning med en tillhörande produktionsanläggning så ska du skicka in två föranmälningar, en för den nya anslutningen (Ny servis eller Ny servis över 63A) och en för produktionsanläggningen (Produktionsanläggning (Ny servis)).

Vi har ersatt den fysiska ALP-blanketten genom att integrera motsvarande delar som en del av den digitala föranmälan. Det innebär att de uppgifter som du tidigare angav i ALP-blanketten nu hanteras genom Installatörswebben, inklusive signeringen. Som elinstallatör behöver du inte längre be kunden om deras underskrift – det tar vi hand om åt er. Efter att ni har skickat in föranmälan, inklusive de uppgifter som krävs för ALP, skickar systemet automatiskt detta till kunden för digital signering. Detta är en del av vårt arbete för att förenkla hanteringen av elanslutningar både för er elinstallatörer och kunder.

För småskalig produktionsanläggning så behöver du vid föranmälan bifoga en situationsplan som visar placeringen av produktionsanläggningen samt fastighetsgränserna.

Hur går en solcellsanslutning till?

En steg för steg-guide om hur en solcellsanslutning på en befintlig servis går till och vad som är viktigt att tänka på för dig som installatör.

Tänk på att om kunden vill producera mer el än vad elnätet är dimensionerat för så kan det innebära en kostnad för kunden. Diskutera i så fall detta med kunden.

 1. Ni behöver anmäla installationen till oss genom att skicka in en föranmälan. Fyll i information om elproduktionsanläggningen direkt i Installatörswebben. Kunden kommer få signera anmälan digitalt. (Detta moment ersätter ALP-blanketten.)

 2. Tänk på att vi enbart godkänner växelriktare som finns med på Energiföretagens lista Rikta Rätt. Du kan prenumerera på Energiföretagens nyhetsbrev för att få en uppdaterad lista över godkända växelriktare. Om man har en växelriktare som inte finns på listan behöver man få den testad och godkänd av Energiföretagen innan vi kan godkänna användandet. Även det görs på Rikta Rätt.

 3. Föranmälan skickas sedan in till oss via Installatörswebben. Här kan du läsa mer om hur en föramälan ska göras i installatörswebben och vilken information som måste finnas med.

 1. När föranmälan skickats in av dig så går vi igenom den och undersöker om det går att ansluta solcellanläggningen till elnätet utan att åtgärder eller kostnader krävs. 

 2. Om det krävs en åtgärd för att ansluta kundens anläggning får kunden en offert från oss som kunden behöver godkänna. Därefter söker vi eventuella tillstånd och projekterar. 

 3. Om kundens anläggning överskrider kraven för att klassas som mikroanläggning tas det ut en engångsavgift för kunden. (Enligt ellagen 4 kap. 10 § (1997:857)) 

 4. Om något är felaktigt eller saknas i föranmälan skickar vi tillbaka den till dig för komplettering eller justering. Du får då en notis via mejl, men du behöver logga in i Installatörswebben för att uppdatera föranmälan.

 5. Du kan följa ditt ärende och se vilken handläggare du har som kontaktperson via Installatörswebben. Logga in, öppna aktuellt ärende och se status.

 6. Ledtid: Handläggningen från att vi mottagit din föranmälan tills att du får antingen ett installationsmedgivande eller meddelande om att komplettera tar ca 1-2 veckor. Om föranmälan behöver kompletteras tar det längre tid innan du får ett installationsmedgivande, tänk på att fylla i korrekta uppgifter i föranmälan.

 1. Du får via Installatörswebben ett installationsmedgivande från oss, dvs ett godkännande att påbörja installationen enligt våra anvisningar.

 2. Kom ihåg att förmedla anvisningarna till eventuell underentreprenör för att säkerställa att installationen blir korrekt utförd och kundens ledtid kan hållas så kort som möjligt.

Det är viktigt att du eller din eventuella underentreprenör utför installationen enligt våra anvisningar, för att minimera risken för kontrollanmärkningar senare i processen. 

 1. När du eller din eventuella underentreprenör är klar med installationsarbetet ska du skicka en färdiganmälan till oss. 

 2. I färdiganmälan intygar du att installationen är utförd enligt de villkor och anvisningar vi ställer för en anslutning till elnätet.

 1. När vi fått din färdiganmälan planerar vi in anslutningskontroll och eventuellt mätarbyte

 2. Vi kontaktar dig eller kunden för att planera in ett besök vid anläggningen. För anläggningar <63A kontaktar vi kunden, för anläggningar >63A kontaktar vi elinstallatören.

 3. Du kan följa ditt ärende och se vilken handläggare du har som kontaktperson via Installatörswebben. Logga in, öppna aktuellt ärende och se status.

 4. Ledtid: Handläggningen från att vi mottagit din färdiganmälan tills att första besiktning sker tar ca 2-3 veckor. Vid anmärkningar där ny kontroll krävs tar ärendet så klart ytterligare tid.

 1. Nu måste solcellsanslutningen kontrolleras och en ny elmätare installeras av oss. För kunder som redan fått den nya elmätaren, Omnia e-meter, så behöver vi enbart genomföra anslutningskontrollen. 

 2. Vid mindre anmärkning meddelar vi dig och låter dig eller din eventuella underentreprenör åtgärda felen. Du kan i de fallen meddela oss eller skicka ett foto på att felen är åtgärdade. Ingen ny kontroll krävs. 

 3. Vid större anmärkningar avvaktar vi med mätarbyte och låter dig eller din eventuella underentreprenör åtgärda felen innan vi byter mätare och driftsätter. Därefter gör vi en ny kontroll. Vid godkänd kontroll driftsätts anläggningen. 

Efter godkänd kontroll och mätarbyte blir solcellsanläggningen registrerad i våra system. 

 • Nu kan kunden välja att sälja sin överskottsproduktion. Gör kunden inget aktivt val så kommer dess nuvarande elhandlare vara den som köper elen från kundens anläggning. Kunden får även en ersättning för den nytta produktionsanläggningen gör för elnätet. 

Så gör du en korrekt föranmälan

För att hjälpa kunden att ansluta en produktionsanläggning på en befintlig anslutning så ska du använda ärendetypen Produktionsanläggning (Bef.servis). Fullständig beskrivning av hur du gör en föranmälan för produktionsanläggning till befintlig anläggning hittar du i vår manual för Installatörswebben nedan.

 • Logga in på Installatörswebben.

 • Välj fliken Skapa föranmälan och välj Produktionsanläggning (Bef.servis)

 • Sök fram anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 siffror) i sökrutan under rubriken och tryck på Sök befintlig, då kopplas ärendet automatisk till placeringen i kartan.

 • Tänk på att vi enbart godkänner växelriktare som finns med på Energiföretagens lista Rikta rätt.

 • När vi mottagit din föranmälan hanteras den av vår handläggare och om ingen komplettering krävs och det finns förutsättningar i det lokala elnätet så skickar handläggaren ett installationsmedgivande till dig via Installatörswebben. Du får ett mejl med information om att installationsmedgivandet finns på Installatörswebben. Kunden behöver signera anmälan om produktionsanläggningen digitalt.

Logga inRikta rätt Manual Installatörswebben

Tekniska anvisningar för mikroproduktion

Förtydliganden och kompletteringar till gällande regelverk.

Anvisningarna är till hjälp för att få en godkänd mikroproduktionsanslutning och riktar sig till dig som är installatör.

Vanliga frågor om solanslutning

Här hittar du det vanligaste frågorna och svaren på frågor som rör det mesta när det gäller föranmälan, installatörwebben och solanslutningar.

Under fliken "För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd" i installatörswebben hittar du anslutningsärenden där du som installatör förväntas hantera något i ärendet, t.ex. färdiganmäla om arbetet hos kunden är slutfört.

Installatörswebben

I installatörswebben finns ett statusflöde med kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för varje ärende.

Ärendet får en ansvarig handläggare när föranmälan är komplett och registrerad.

Varför får jag ingen återkoppling på ett ärende jag skickat in via Installatörswebben?

Du hittar installatörswebben genom att klicka på länken nedan.

Installatörswebben

Från det att vi fått en färdiganmälan tills vi kommer ut till kunden för att kontrollera anslutningen tar det vanligtvis 2-3 veckor.

Kunden kan alltid följa sitt anslutningsärende på Mina sidor.

Mina sidor

Vill du flytta eller byta ditt mätarskåp eller din mätartavla? För en mätarsäkring över 63 A har vi individuell prissättning. Om du behöver en kabel längre än 20 meter tillkommer det en ytterligare kostnad.

Du behöver kontakta oss för beslut innan du beställer arbetet av en auktoriserad elinstallatör.

Kundservice kontakt

Vill du ansluta ditt batteri till elnätet behöver din elinstallatör skicka in en föranmälan till oss.

När vi mottagit din kompletta föranmälan registreras den och vi ser över förutsättningarna i elnätet. Förutom kapaciteten i det lokala elnätet så påverkar storleken på din säkring hur mycket ditt batteri kan mata ut på elnätet.

Nej, en färdiganmälan skickas in när arbetet är slutfört enligt de anvisningar vi har skickat. Färdiganmäler man innan arbetet är klart, kan det hända att vi åker ut och på plats upptäcker att vi inte kan utföra det arbete som behövs och då blir det en så kallad bomkörning. Denna måste vi ta betalt för. Det går inte att spara tid genom att skicka in en färdiganmälan innan arbetet är klart.

Ja, situationsplanen är nödvändig för att vi ska kunna göra vår del i anslutningen. Vi använder situationsplanen som underlag för hur servisledningen ska anslutas och för korrekt placering av mätarskåp. Situationsplanen bifogas när du gör en föranmälan.

Vi hanterar föranmälningar i turordning och i normalfall tar det 1-2 veckor innan vi skickar ett installationsmedgivande. Om det krävs kompletteringar tar det längre tid.

Man hittar godkända växelriktare hos Energiföretagen, under Rikta Rätt.

Man kan prenumerera på listan och få en uppdaterad lista när det sker förändringar.

Länk: Energiföretagen - Rikta rätt

Länk: Prenumerera på listan hos Energiföretagen

Ja, det går bra. Kontrollera så att allt är klart och slå därefter av anläggningen tills vi kommer och utför anslutningskontrollen.

Vi godkänner enbart växelriktare som finns med på Energiföretagens Rikta Rätt-lista. Om den växelriktare som ni vill använda inte finns med behöver den först godkännas av Energiföretagen. Skicka in en ansökan till Energiföretagen för att få den värderad.

Länk: Energiföretagen Rikta rätt

Sätt gärna dekaler på både elskåpet och huset så att de är synliga för t.ex. Räddningstjänst och våra tekniker.

Vi rekommenderar att elmätaren flyttas så den finns lättåtkomlig utomhus i ett låsbart fasad- eller markmätarskåp. Det arbete som behöver utföras av Göteborg Energi elnät vid en flytt är kostnadsfritt.

Anläggningar med mätartavla placerad inomhus måste kunna frånskiljas via en låsbar brytare som monteras på utsidan av fastigheten, åtkomlig och nåbar i en extra låda med minst IP44 klass 2 kapsling, all materiel som installeras utomhus ska vara klass 2. Vi rekommenderar IP65-kapsling om brytare sitter i ett mer utsatt läge.

Kabelgenomförning ska utföras så att kopplingslådans kapslingsklass bibehålls. Vi rekommenderar att kabelgenomförning sker underifrån.

Kunden är ansvarig för anläggningen. Göteborg Energi elnät äger elmätaren och kabeln in. Behöver kunden utföra ett arbete på anläggningen får ni erbjuda er hjälp med detta.

Ja, vi kan plombera vid kontroll.

Man anger i föranmälan att det gäller batterier och växelriktare.

Oftast är det fel i kundens kontaktinformation t. ex. adress och e-postadress samt att situationsplan saknas.

För elinstallatörer

Nej, servisledningssäkringen är Göteborg Energi elnäts ansvar. Däremot behöver installatören fylla i uppgifter om servissäkringen när man gör en föranmälan.

För elinstallatörer

Ja, det är ok att ta bort denna. På nya anläggningar plomberas inte dessa kapslingar.

För elinstallatörer

Det kan finnas skäl till att hålla kunden informerad om progress i ärendet. En del kunder vill ha en dialog med oss och vi kan inte bortse från den önskan. Genom att vi håller varandra (Göteborg Energi elnät och installatör) informerade i kundens ärende kan vi gemensamt hjälpa kunden och undvika missförstånd. Huvudsakligen ska kommunikationen i kundens ärende ske mellan Göteborg Energi elnät och installatören. Installatören är kundens ”ombud”.

För elinstallatörer

Nej, en mikroproduktion kräver en permanent anslutning. Detta gäller även för småskalig produktion.

För elinstallatörer

Nej, vi har anslutningsplikt. Det kan dock ta längre tid att ansluta om elnätet t. ex. måste förstärkas.

För elinstallatörer

icon-closechevron-disc-rightmenu