GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varför höjs din elnätsavgift?

Publicerad december 2023.

Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal du har.

Elnätsavgiften privatElnätsavgiften företag

Effektavgiften ökar

I den energiomställning som pågår behöver vi tänka på hur mycket el vi använder vid ett och samma tillfälle – det är branschen överens om då vi behöver klara vår effektutmaning. Och det är också därför effektavgiften ökar. Vi på Göteborg Energi betalar i vår tur också mer i effektavgift till regionnätet 2024. I Göteborg får vi vår el från det överliggande elnätet som ägs av Vattenfall och det är de som gjort en anpassning av effektkostnaden. 

- En anpassning där effekten driver avgiften allt mer är en tydlig signal om att vi alla behöver tänka till innan vi använder allt för mycket el på en och samma gång, förklarar Jennie Sjöstedt som är chef för Kund och Affär hos oss på Göteborg Energi elnät. 

För de flesta kunder innebär prisjustering en kostnadsökning på 5–10%. Du som jämnar ut din elanvändning över dygnet kommer påverkas mindre än de som använder allt för mycket el på en och samma gång. 

Elnätsavgiftens olika delar

Elnätsavgiften består för villakunder i Göteborg av tre delar; en fast avgift, en elöverföringsavgift och en effektavgift, där effektavgiften är den del som du kan påverka mest genom att jämna ut din elanvändning. 

- Du som kan vara effektsmart och sprida ut ditt uttag över dygnets alla timmar kan hålla nere din effektavgift och på så sätt kan vi tillsammans använda elnätet på ett så effektivt sätt som möjligt, fortsätter Jennie Sjöstedt. 

Elöverföringsavgiften lämnas oförändrad för dig som är villakund. Men även du som är lägenhetskund behöver bära en del av höjningen, och eftersom du inte har någon effektkomponent i elnätsavgiften, höjs istället elöverföringsavgiften med 5 öre/kWh (inklusive moms), förklarar Jennie Sjöstedt.

Du som är företagskund får, likt de privata kunderna, en högre effektavgift. Även den fasta avgiften höjs men elöverföringsavgiften lämnas oförändrad, förutom för högspänningskunderna 10kV, där den sänks.

Förändring av effektavgiften framåt

- Under 2024 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla effektdelen av elnätsavgiften för att på sikt tillämpa någon form av tidsdifferentiering som innebär att effektavgiften blir högre när det råder brist på effekt, och att överföringsavgiften blir lägre, säger Jennie Sjöstedt.

- Framtida effektbrist och hur vi kan undvika detta är något vi arbetar intensivt med. Vi har en del olika lösningar som vi har identifierat, men här behöver vi och andra aktörer, så som företag och myndigheter samarbeta. Vi vill alla fortsatt se en samhällsutveckling som möjliggör energiomställningen och tillväxt i Göteborg. 

Varför sänker vi ersättningen för nätnytta?

- Nätnytta är den ersättning som du som är elproducent får från elnätsbolaget då du matar in överskottsel till elnätet. Elöverföringsavgiften som vi betalar till regionnätet sänks nu och det är denna elöverföringsavgift som ligger till grund för hur stor ersättning vi ger dig som är en lokal producent. När regionnätsägarna sänker elöverföringsavgiften sänks ersättningen, nyttan blir helt enkelt mindre, säger Jennie Sjöstedt.

Vad får jag för min elnätsavgift?

- Vi fortsätter investera i nytt elnät, som ett led i den stora viktiga omställningen för samhället i stort, men också för Göteborg som växer. Nya industrier etablerar sig och befintlig industri går mot en allt mer elektrifierad verksamhet, inte minst genom en kraftigt ökad elektrifiering inom transportsektorn. Dessa nödvändiga satsningar är vi alla med och bidrar till genom elnätsavgiften. Under 2023 investerade vi över 0,5 miljarder kronor, vilket är ett rekord för oss och visar att vi fortsätter satsa på tillväxten.

Leveranstrygghet 

- Det befintliga elnätet vi har idag behöver underhållas och vi byter ut delar av det för att möta framtida behov, teknikutvecklingen gör att vi kan förlänga livslängden på ett kostnadseffektivt sätt. I Göteborg har elnätet en mycket hög leveranssäkerhet, 99,99%, vilket ger få elavbrott trots att det just nu pågår många byggprojekt i staden. Vi vill fortsätta leverera denna trygghet till alla våra kunder, privata och företag och en del av elnätsavgiften avsätts årligen för detta.

- Trots höjningen av priset för elnätet i Göteborg har vi bland de lägsta priserna i Sverige. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att ge rätt förutsättningar för verksamheter som vill etablera sin verksamhet i vår stad och där våra kunder kan känna sig trygga i att vårt mål är att behålla den höga leveranssäkerheten, avslutar Jennie Sjöstedt. 

Elnätspriser 2024

Vill du veta mer?

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Läs vidare om vad du får för dina pengar och hur det kommer sig att Göteborg har en av landet lägsta elnätsavgifter.

icon-closechevron-disc-rightmenu