GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
FED Forskningsprojekt med Chalmers

Världsunikt energiprojekt igång på Chalmers

Nu är testerna igång i projektet Fossil-free Energy Districts (FED) på Chalmers. Här utvecklas en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla där energin ska återanvändas mellan olika fastigheter.

På Chalmers Campus Johanneberg, där fler än 10 000 personer arbetar och studerar, pågår just nu ett unikt projekt där man testar att återanvända el, fjärrvärme och fjärrkyla i cirka 50 fastigheter som har kopplats samman. Projektet går ut på att ta vara på överskottsenergin i en byggnad, lagra den och föra över den till nästa byggnad och på så sätt minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen.

I slutet av augusti kunde den första delen av den digitala handelsplatsen som Ericsson byggt upp kopplas upp mot fastigheter på campusområdet för att testas i skarpt läge. 

 – Med hjälp av den digitala handelsplatsen kan fastigheter handla med värme, el och kyla. Tanken är att byggnader som både konsumerar och i vissa fall producerar energi ska kunna kommunicera med varandra för att undvika energiförbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön. Det är spännande att genomföra det här på Chalmersområdet som har ett stort och komplext energisystem, säger Jonas Cognell, projektledare på Göteborg Energi som är en av projektets samarbetspartners.

Ett flertal byggnaderna som ingår i FED-projektet har fått upp solcellspaneler på taket och ytterligare kommer till under projekts gång, ett stort batteri ska kunna lagra och sälja el när det är som mest ekonomiskt fördelaktigt. Tanken är att även mindre aktörer, till exempel en fastighetsägare som satt solceller på taket, ska kunna delta i energihandeln tillsammans med större aktörer som exempelvis Göteborg Energi.

FED-projektet leds av Göteborgs Stad och Johannebergs Science Park och får ekonomiskt stöd från Urban Innovation Actions – Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. I december 2018 ska testerna utökas i takt med att vinterkylan kommer och en ny bioångpanna tas i drift.

icon-closechevron-disc-rightmenu