GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anläggningen GoBiGas

GoBiGas är en demonstrations- och forskningsanläggning där Göteborg Energi har producerat biogas i stor skala genom förgasning av skogsråvara. Projektet avlutat sedan 2018 och anläggningen är avvecklad.

Är du intresserad av slutrapporten för projektet så hittar du den här

Kort historik om projektet GoBiGas

 • Till skillnad från traditionell biogastillverkning där olika råvaror rötas till biogas var idéen med GoBiGas att tillverka biogas i stor skala genom att förgasa rester från skogsbruket som toppar och grenar.

 • Beslutet att bygga demonstrationsanläggningen GoBiGas 1 fattades av Göteborg Energis ledning/styrelse och kommunfullmäktige 2008-2010. Projektet fick också delfinansiering från Energimyndigheten.

 • Tanken var att GoBiGas 1 skulle följas av en betydligt större anläggning, GoBiGas 2 som skulle kommersialisera tekniken i GoBiGas 1. Planerna på en andra etapp skrinlades 2015 då utvecklingen på biogasmarknaden inte följt den utveckling som var prognostiserad för att uppnå lönsamhet i projektet.

 • Tekniken i GoBiGas har utvecklats i tätt samarbete med Chalmers och projektets leverantörer där tillverkningen av biogas sker i två steg – en förgasningsdel där råvaran förgasas och en metaniseringsdel där rågasen förädlas till biogas.

 • GoBiGas-anläggningen invigdes våren 2014 och i december samma år levererades biogas från anläggningen för första gången ut på gasnätet. Sedan driftstarten har anläggningen producerat och levererat 65 GWh biogas och i februari 2018 uppnådde anläggningen sin maximala kapacitet på 20 MW. Anläggningen har i huvudsak körts med pellets som bränsle.

 • I april 2017 beslutade Göteborg Energis ledning och styrelse att aktivt söka efter en ny ägare till anläggningen. Den processen avslutades i mars 2018 då ledningen och styrelsen beslutade att avsluta projektet och avveckla verksamheten. 

The GoBiGas plant

GoBiGas is a demonstration and research facility, where Göteborg Energi has conducted large-scale biogas production by means of gasifying forestry residues. The project was completed in 2018 and the facility was closed down.

If you are interested in the final report on the project you'll find it here.

Here is a short history of the GoBiGas project

 • In contrast with conventional biogas production, where different substrates are digested to biogas, the idea behind GoBiGas was to produce large amounts of biogas by gasifying forestry residues such as tops and branches. 

 • The decision to build the demonstration plant GoBiGas 1 was taken by the Management/Board of Göteborg Energi and the City Council in 2008 – 2010. The project was awarded financial support from the Swedish Energy Agency.

 • The plan was that GoBiGas 1 would be followed by a much larger plant, GoBiGas 2, which would commercialise the technology. The plans for the second stage were shelved in 2015 when the biogas market had not reached the development that was forecasted in order to reach profitability in the project. 

 • The technology in GoBiGas has been developed in close cooperation with Chalmers University of Technology and the project’s suppliers. The production of biogas has followed two stages – gasification of the biomass, followed by methanation of the product gas to biogas. 

 • The GoBiGas plant was inaugerated in the Spring of 2015 and in December the same year biogas from the plant was delivered to the grid for the first time. Since its start of operation, the plant has produced and delivered 65 GWh of biogas and in February 2018 the plant reached its maximum capacity of 20 MW. The plant has primarily used pellets as fuel. 

 • In April 2017, the Management and Board of Göteborg Energi decided to actively search for a new owner for the plant. That process was concluded in March 2018 when Management and the Board decided to discontinue the project and stop operations. 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu