GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

20-11: Digital tvilling för att modellera framtida energibehov i Göteborgs byggnadsbestånd

Ett verktyg för ökad aktörssamverkan, effektivisering och samordning av energifrågor. 

Syftet med projektet är att vidareutveckla, testa och utvärdera en digital plattform med en energi- och klimatmodul kopplad till byggnadsbeståndsmodellering som är integrerad i en digital tvilling. Målet är att kunna stödja dialog och samverkan för att effektivisera beslutsprocesser kring energiförsörjningen i Göteborg samt utvecklingen av stadens energiplaner. Med hjälp av plattformen kan framtida utvecklingsscenarier för energisystem visas samt konsekvenserna av olika åtgärder studeras och diskuteras, exempelvis den framtida effekt- och energisituationen i relation till Göteborgs hela byggnadsbestånd och en hållbar stadsmiljö. Modulerna avser också visualisera samspelet mellan olika energisystem (försörjning/leverans, behov) och underlätta samordning av utvecklingsarbetet och beslutsprocesser. 

Projektet använder sig av byggnadsbeståndsmodellering, energi- och klimatberäkningar, scenarioanalyser, simuleringar och visualiseringar i digitala tvillingar, samt användartester. Arbetet bygger på en byggnadsbeståndsmodell (BSM) med energifokus som har utvecklats på Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ett pågående europeiskt projekt kring uppbyggnaden av en portal för regional energibehovsana lyser (REDAP) och forskning som utförs i Vinnova-kompetenscentret Digital Twin Cities Center. BSMs energimodul vidareutvecklas och anpassas för att kunna beskriva dagens energiläge samt simulera olika utvecklingsscenarier. För att säkerställa relevans involveras Göteborg Energi i hela processen genom ett antal workshoppar där energiparametrar formuleras tillsammans och analyserna samt visualiseringar utvärderas i dialog. Kontexten för projektet utgör Göteborg Energis arbete med energiplaner och implementering av miljö- och klimatprogrammet 2021–2030.

icon-closechevron-disc-rightmenu