GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

18-05: Nya affärsmodeller i omställningen mot ett förnybart och hållbart samhälle

Energisystemet i Sverige och världen står inför stora omvärldsförändringar i omställningen mot ett förnybart och hållbart samhälle. För energibolag medför denna omställning ett behov av att stöpa om sin roll i energisystemet och utveckla nya affärsmodeller. 

Denna process är ofta ostrukturerad och stöter inte sällan på motstånd i den befintliga organisationen som en följd av etablerade tankemönster och organisationsstrukturer. I samtal med aktörer verkar det finnas ett behov av en mer strukturerad process för hur man utforskar alternativa affärsmodeller och utvecklar nya som svarar mot förändringarna av energisystemet och omvärlden.

Syftet med det här projektet är att utveckla ett konceptuellt verktyg för modellering av affärsmodeller som stödjer energibolag i arbetet med att ta fram affärsmodeller för hållbarhet. Med utgångspunkt i akademisk litteratur och kvalitativa intervjuer designas en process. Tanken är att denna process ska inkludera ett antal steg att arbeta sig igenom när man som företag vill utveckla en helt ny affärsmodell - eller vill utveckla den befintliga affärsmodellen - på ett systematiskt sätt. Stegen kommer bl. a. att ta omvärldsförändringar, intressenter, företagets förmågor, kunder, värdeskapande och värdeförstörande (såsom negativ påverkan på miljön) i beaktning. Verktyget kommer även att inkludera moment där man inspireras av befintliga affärsmodeller och utvärderar hur de skulle kunna anpassas till den befintliga organisationen.

Projektet ska resultera i ett verktyg för hållbar modellering av affärsmodeller. Detta kan användas av Göteborgs Energi för att stödja arbetet med att definiera företagets roll i det hållbara energisystemet. Det kan även användas av beslutsfattare och affärsutvecklare på andra energibolag. Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel och därmed komma både andra forskare och praktiker till nytta. Dessutom kommer resultaten att presenteras i en slutrapport som inkluderar en kortfilm som beskriver omställningen som energibolag står inför och hur de med hjälp av modellering av affärsmodeller kan finna en roll i och bidra till ett förnybart och hållbart samhälle.

Projektet sträcker sig från augusti 2019 till december 2021.
Projektledare är Kajsa Ahlgren Ode från Lunds Tekniska Högskola som nås på

 

icon-closechevron-disc-rightmenu